Výsledky šetření Energo 2015 – Liberecký kraj

 

Šetření Energo 2015 bylo realizováno v souladu s požadavkem nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice v platném znění (novela č. 431/2014/ES, která ukládá členským státům EU zjišťovat údaje o spotřebě jednotlivých druhů paliv a energie v domácnostech v členění podle užití) a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti a dalších mezinárodních a národních potřeb.

Sběr dat od domácností probíhal v období od 7. července 2015 do 15. ledna 2016. Šetření se uskutečnilo na území celé České republiky v přibližně 20 000 domácnostech.

Z důvodu průběžného sběru dat nelze níže uvedené výsledky šetření jednoznačně přiřadit k roku 2015.

Zateplení budov

Z výsledků výše zmíněného šetření vyplývá, že alespoň jedním způsobem zateplení domu v Libereckém kraji disponují téměř tři čtvrtiny obydlených bytů. Nejčastěji se na takto provedené úspoře energií podílí tepelně-izolační okna (65,4 % obydlených bytů), více než 41 % představuje zateplení stěn a 26,1 % zateplení střechy. Žádnou formu zateplení nevyužívá v našem kraji 26,4 % obydlených bytů.

Stejná struktura způsobů zateplování je patrná také ve všech ostatních krajích. Nejvyšší podíl zateplených bytů pak vykázal Karlovarský kraj (90,5 % obydlených bytů), na opačném konci žebříčku se umístil kraj Královéhradecký s 68,1% podílem. Hodnota zjištěná v Libereckém kraji je pak podprůměrná (81,2 % v ČR) a zároveň druhá nejnižší. Žebříček Karlovarský kraj vede také v případě zateplení prostřednictvím tepelně-izolačních oken a stěn (86,8 %, resp. 58,4 % obydlených bytů), zatímco v případě zastoupení zateplení střech dominuje s 42,7 % Zlínský kraj. Podobně je to také s posledním místem srovnání, které v zateplení tepelně-izolačními okny a zateplením stěn uzavírá Královéhradecký kraj (59,6 %, resp. 33,7 %), ovšem nejnižší podíl bytů se zateplenými střechami evidoval kraj Pardubický (25,5 %).

Forma a samotná existence zateplení souvisí bezesporu také se stářím domu. Nejvyšší podíl bytů v nezateplených budovách tak vykazují v Libereckém kraji byty v domech postavených do roku 1970 (70,3 % domy celkem, 71,0 % rodinné domy a 69,6 % bytové domy). Opačně je tomu u bytů v domech postavených po roce 1980 (12,7 % u domů celkem a u bytových domů, 12,6 % u rodinných domů).

Domácnosti podle používaných paliv a energií

Elektřina patří v českých domácnostech k běžně používaným energiím a k dispozici ji mají všechny domácnosti. Domácnosti v Libereckém kraji ji nejčastěji využívají na vaření (84,4 % domácností), dále pak na ohřev vody (39,4 %) a jen 13,9 % domácností elektřinou topí.

Kromě elektřiny domácnosti v Libereckém kraji nejčastěji využívají jako zdroj energie (bez ohledu na účel využití) také zemní plyn (47,3 % všech domácností), nakupované teplo (41,1 %), s 31,1 % následují obnovitelné zdroje (tj. palivové dřevo, dřevěné brikety a pelety, rostlinná a agro paliva, tepelná čerpadla, fotovoltaické a solární termické systémy) a 13,4% podíl pak mají tuhá paliva (tj. hnědé a černé uhlí, koks a uhelné brikety).

K vytápění používá pouze jedno palivo 138 481 domácností (74,7 % všech domácností) v Libereckém kraji s tím, že z 54,1 % převažuje nakupované teplo. V pořadí druhou energií je v tomto případě zemní plyn (26,1 % domácností), 8,9 % domácností využívá pouze obnovitelné zdroje, 8,2 % elektřinu a 2,6 % tuhá paliva. Zbývajících 25,3 % domácností (46 901 domácností) využívá k vytápění více druhů paliv, resp. jejich kombinaci. Nejčastěji se jedná o tuhá paliva v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie (32,8 % domácností využívajících k vytápění více paliv) nebo kombinaci elektřiny, tuhých paliv a obnovitelných zdrojů (32,0 %).

Pokud jde o ohřev vody, je nejčastější k tomuto účelu používanou energií elektřina (39,4 % všech domácností), kterou následuje nakupované teplo (38,9 %). Více než pětina domácností pak vodu ohřívá prostřednictvím zemního plynu. Většina domácností (tj. 84,4 %) v Libereckém kraji vaří na elektřině, 36,2 % používá zemní plyn.

Z mezikrajského pohledu využívají elektřinu jako energii k vytápění nejvíce domácnosti z Královéhradeckého kraje (16,5 %) a Středočeského kraje (14,8 %). Libereckému kraji v tomto srovnání náleží 3. nejvyšší pozice. Naopak v Moravskoslezském kraji elektřinou topí pouze necelých 6 % domácností. Zemní plyn jako topivo je největší měrou zastoupeno v Jihomoravském kraji (58,3 % domácností), nejméně pak v Karlovarském kraji (20,8 %) a hodnota za Liberecký kraj je čtvrtá nejnižší. Nakupované teplo dominuje v Hlavním městě Praze (62,7 %), opačný konec žebříčku patří Kraji Vysočina (20,3 %) a Liberecký kraj obsadil pátou nejvyšší pozici. V případě podílu domácností topících tuhými palivy se Liberecký kraj umístil uprostřed žebříčku, jehož první příčku s 23,9% podílem otevírá Středočeský kraj a s 0,4 % uzavírá Hlavní město Praha. Obnovitelnými zdroji vytápí nejvíce domácnosti na Vysočině (41,0 %), nejméně v Hlavním městě Praze (1,6 %) a Liberecký kraj se umístil na šesté nejvyšší příčce.

Vybavenost domácností vybranými spotřebiči a jejich energetická náročnost

Televizorem je v Libereckém kraji vybaveno 98,5 %, automatickou pračkou 97,3 % a chladničkou s mrazákem 92,6 % domácností. Celkem 65,6 % domácností vlastní stolní počítač nebo notebook. Méně rozšířené jsou myčky nádobí (34,9 % domácností), samostatné mrazáky (20,5 %) a samostatné chladničky (8,2 %). Jen 3,7 % domácností pak vlastní sušičku prádla. Většina domácností je vybavena pouze jedním spotřebičem svého druhu. Jinak tomu však je u televizorů a počítačů. Zhruba jedna čtvrtina domácností totiž uvedla, že vlastní více než jeden televizor a 25,1 % domácností je vybaveno více počítači.

Z pohledu stáří patří mezi „nejstarší“ spotřebiče v domácnostech samostatné chladničky, těm je v průměru 10,6 let, následované samostatnými mrazáky (8,9 let). Kombinované chladničky s mrazákem vlastnila domácnost v době šetření v průměru 7,5 let. Mezi „nejmladší“ spotřebiče jednoznačně patří sušičky prádla (3,9 let), televizory (5,5 let) a myčky nádobí (5,6 let). Průměrné stáří automatických praček (bez sušičky) je 6,7 let.

Pro sledování spotřeby energie konkrétního spotřebiče je důležité jeho zařazení do příslušné energetické třídy podle velikosti spotřeby. Nejúspornější jsou označeny symbolem A+++, nejméně úsporné pak symbolem G. Většina hodnocených spotřebičů v domácnostech z Libereckého kraje spadá do energetické třídy A, tj. televizor zařazený do této skupiny vlastnilo 44,2 %, chladničku s mrazákem 39,3 % a automatickou pračku 35,9 % libereckých domácností.  Naopak nejúspornější, tedy zařazené do třídy A+++, televizory vlastnilo 8,7 %, chladničky s mrazákem 6,9 % a automatické pračky 6,4 % domácností. Do energetické třídy B a nižší bylo v případě kombinovaných chladniček a automatických praček spadalo shodně 15,6 % domácností a v případě televizorů 10,4 % domácností.

Domácnosti v Libereckém kraji v průměru využívají chladničku s mrazákem 12 měsíců v roce, samostatné chladničky a mrazáky pak 11,4 měsíců. Praní v automatických pračkách probíhá v průměru 3krát týdně, myčku nádobí domácnosti spouštějí v průměru 4,3krát a sušičku prádla 3,1krát za týden. Televizor domácnosti sledují 30 hodin týdně a počítač nebo notebook využívají přibližně 23 hodin týdně.

Průměrná roční spotřeba a spotřební vydání

Spotřeba elektřiny domácností v našem kraji dosáhla 720 630 MWh při celkových odhadovaných nákladech ve výši 2 814 mil. Kč. Každá domácnost tak v průměru ročně spotřebovala 3 887 kWh, což ji v průměru stálo 15 tis. Kč.

Využívání zemního plynu v úhrnu za všechny domácnosti přišlo na 1 349 mil. Kč. Celkově jej pak domácnosti spotřebovaly 80 664 tis. m3, což v přepočtu na jednu domácnost znamená 921 m3. V průměru na jednu domácnost pak využití tohoto druhu energie a paliva přišlo na 15 tis. Kč ročně.

Za využití černého uhlí a koksu domácnost v průměru ročně zaplatí shodně 20 tis. Kč. Průměrné náklady spojené s využitím hnědého uhlí nebo uhelných briket jsou pak nižší a dosahují v prvním případě 14 tis. a ve druhém 12 tis. Kč. Celková roční spotřeba tuhých paliv pak v kraji činila 109 098 tun s tím, že z téměř 70 % ji tvořila spotřeba hnědého uhlí a další více než čtvrtinu tvořila spotřeba černého uhlí. Na domácnost v kraji využívající tuhá paliva pak v průměru ročně připadlo 4,5 tun černého a 4,4 tun hnědého uhlí, 3,5 tun koksu a 2,6 tun uhelných briket. Celkové náklady za využití tuhých paliv pak podle odhadu dosáhly 385 mil. Kč.

Celková spotřeba palivového dřeva představovala 203 479 tun a celkové odhadované náklady činily 256 mil. Kč. Jedna domácnost v průměru za rok spotřebovala 3,6 tun tohoto typu paliva, což pro ni znamenalo roční náklady ve výši 5 tis. Kč.

Nakoupené teplo pocházelo v případě 67,5 % domácností, které jej využívaly, z centrálního zdroje. Spotřebovaný objem této energie dosáhl 1 849 tis. GJ při odhadovaných celkových nákladech ve výši 1 178 mil. Kč. Průměrná roční spotřeba na jednu domácnost dosáhla 24 GJ, průměrné roční náklady na jednu domácnost pak 15 tis. Kč.

Dopravní prostředky využívané domácnostmi

Automobil v Libereckém kraji využívá 62,2 % domácností, z toho 18,8 % domácností využívá dokonce dvě a více vozidel. V porovnání s ostatními kraji České republiky je uvedený podíl domácností využívajících automobil podprůměrný (průměr za Českou republiku činí 65,5 %) a šestý nejnižší. V největší míře využívají osobní auta domácnosti ze Středočeského kraje (75,1 %), nejméně pak v Hlavním městě Praze (55,9 %).

Ve větší míře domácnosti využívají automobily s benzínovými motory (82 778 vozů), z toho 75 798 vozů s objemem do 1,6 l. V případě vozidel s dieselovým motorem (49 632 vozů) převažují z 58,8 % auta s objemem od 1,6 do 2,0 l.

Domácnosti z Libereckého kraje ujedou ročně v průměru 7 905 km v České republice a 1 589 km v zahraničí. Celkové náklady na pohonné hmoty za jízdy v České republice dosáhly částky 2 804 927 tis. Kč, v zahraničí pak 179 168 tis. Kč. Průměrné náklady na jízdu v České republice pak dosahují 1,9 Kč za kilometr a v zahraničí 5,5 Kč za kilometr. Průměrná spotřeba pohonných hmot dosáhla 6,5 l na 100 km.

Další informace naleznete v publikaci Spotřeba paliv a energií v domácnostech

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: hana.kotatkova@czso.cz
tel.: 485 238 813


  • Grafy
  • Obydlené byty podle způsobu zateplení domu v Libereckém kraji
  • Podíl zateplených obydlených bytů na celkovém počtu obydlených bytů podle krajů
  • Domácnosti podle používaných paliv a energií (bez ohledu na účel použití)
  • Domácnosti využívající na vytápění pouze jedno palivo
  • Domácnosti využívající na vytápění více paliv a jejich nejčastější kombinace
  • Domácnosti podle používaných paliv a energií na vytápění podle krajů
  • Domácnosti vybavené vybranými spotřebiči podle energetických tříd v Libereckém kraji
  • Podíl domácností využívajících automobil podle krajů