Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2016 (předběžné výsledky)

 

Zahájené byty

V průběhu roku 2016 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 737 bytů. Ve srovnání s rokem 2015 se tak zájem o výstavbu v našem regionu navýšil o 4,7 %. Rostoucí tendenci zaznamenalo také dalších 9 krajů, přičemž nejdynamičtěji zahájená výstavba vzrostla v Jihočeském kraji (meziročně o 50,8 %). Výrazně vyšší započatou výstavbu v roce 2016 oproti roku 2015 vykázal také kraj Královéhradecký (o 48,9 %) a Plzeňský (o 40,2 %). Naopak ve čtyřech krajích stavební aktivita meziročně poklesla, tj. v Hlavním městě Praze (o 47,2 %) a dále v Olomouckém (5,6 %), Jihomoravském (o 1,7 %) a Karlovarském kraji (o 1,6 %).

Absolutně nejvíce bytových jednotek bylo v roce 2016 zahájeno ve Středočeském kraji (5 547 bytů, tj. 20,4 % celorepublikového úhrnu), opačně tomu bylo v kraji Karlovarském (484 bytů, tj. 1,8 %). Liberecký kraj se z tohoto pohledu a s 2,7% podílem umístil na druhé nejhorší pozici.

Ve struktuře zahájených bytů v Libereckém kraji z 80,1 % převažovala nová výstavba nad změnou již dokončených staveb. Necelé tři čtvrtiny bytů zahájili stavebníci v rodinných domech, 92 bytů (12,5 % zahájených bytů) by mělo vzniknout nástavbou, přístavbou a vestavbou k rodinným nebo bytovým domům. V rámci nebytových staveb bude realizováno 52 bytů (7,1 %) a v bytových domech 30 bytů (4,1 %). O 14 bytů (1,9 %) by se měla navýšit kapacita domovů-penzionů nebo domovů pro seniory a ve stavebně upravených nebytových prostorách bylo zahájeno 8 bytů (1,1 %).  

Převaha nové výstavby nad úpravami již dokončených staveb byla zjištěna také ve všech ostatních krajích České republiky a její podíl se pohyboval v rozmezí od 64,8 % (Ústecký kraj) do 90,9 % (Středočeský kraj). Podíl nové výstavby započatý v Libereckém kraji obsadil v pomyslném srovnání šestou nejnižší příčku. Rodinná výstavba měla dominantní postavení i ve většině ostatních regionů. Výjimkou bylo pouze Hlavní město Praha, ve kterém měla vyšší zastoupení výstavba bytů v bytových domech (61,9 % zahájených bytů) a rodinná výstavba tvořila zhruba jen pětinu zahájených staveb. V zásadě výjimečná situace byla zjištěna také v Plzeňském kraji, ve kterém byl poměr mezi počtem zahájených bytů v rodinných a v bytových domech nejvyrovnanější (tj. 954 bytů a 832 bytů). Napříč kraji České republiky se pak podíl rodinné výstavby pohyboval od 21,1 % (Hlavní město Praha) do 74,4 % (Kraj Vysočina). Podíl zjištěný v Libereckém kraji byl v tomto srovnání druhý nejvyšší.

Dokončené byty

V roce 2016 bylo v Libereckém kraji dokončeno celkem 787 bytů, meziročně tedy o 25,3 % více. Náš kraj tak patřil k dalším 8 krajům, ve kterých dokončování staveb meziročně zrychlilo. Navíc byl uvedený nárůst po kraji Plzeňském (meziroční růst ve výši 29,2 %) druhý nejvyšší. Naopak kraje Ústecký, Moravskoslezský, Vysočina, Středočeský a Jihočeský zaznamenaly s větší či menší intenzitou meziroční propad počtu dokončených bytů s tím, že nejvýraznější pokles vykázal Ústecký kraj (o 4,4 %).  

Struktura dokončované výstavby v zásadě kopíruje zahajovanou výstavbu. V loňském roce tak největší část dokončených bytů tvořily byty v rodinných domech (510 bytů, tj. 64,8 % dokončených jednotek). Druhá pozici v tomto srovnání patřila bytům v bytových domech, kterých bylo dokončeno 171 (21,7 %). Nástavbou, přístavbou a vestavbou k rodinným a bytovým domům vzniklo 36 nových jednotek, ve stavebně upravených nebytových prostorách 44 bytů (5,6 %) a v nebytových budovách pak 26 bytů (3,3 %). V zařízeních určených seniorům nebyl v roce 2016 dokončen žádný byt.

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016 (předběžné údaje)
  • Dokončené byty podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016 (předběžné údaje)

  • Grafy
  • Meziroční změna zahájené a dokončené výstavby podle krajů (1. až 4. čtvrtletí 2016/1. až 4. čtvrtletí 2015)
  • Bytová výstavba v Libereckém kraji
  • Zahájená bytová výstavba v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
  • Dokončená bytová výstavba v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016