Výzkum a vývoj v Libereckém kraji v roce 2015

 

Vědou a výzkumem (VaV) se v roce 2015 v Libereckém kraji zabývalo 120 pracovišť (meziročně o 7 více, v porovnání s rokem 2005 dokonce o 46 více). Téměř 87 % z nich se nacházelo v podnikatelském sektoru, na vysoké školy připadlo 6,7 %, na vládní sektor 5,8 % a v soukromém neziskovém sektoru působilo pouze jedno pracoviště (0,8 %).

Většina pracovišť realizujících v našem kraji aktivity spojené s vědou a výzkumem je poměrně malá, a to jak z pohledu počtu zaměstnanců, tak velikosti vynakládaných výdajů. V roce 2015 téměř polovina (tj. 47,5 % z celkového počtu pracovišť v kraji) z nich zaměstnávala méně než 5 osob (přepočtené počty). Naopak více než 100 přepočtených zaměstnanců vykázalo pouze 6 pracovišť. Výdaje na VaV u 84 pracovišť (70,0 % z celkového počtu) nepřesáhly ve sledovaném roce 10 mil. Kč, z toho u 25 z nich výdaje nedosahovaly ani 1 mil. Kč. Naopak v případě 6 pracovišť převýšily výdaje roku 2015 částku 100 mil. Kč.

Nejvíce pracovišť se v Libereckém kraji dlouhodobě věnuje VaV v oblasti technických věd (91 pracovišť v roce 2015, tj. 75,8 % všech pracovišť), z hlediska členění podle převažující ekonomické činnosti se pak jedná především o odvětví průmyslu a stavebnictví (72 pracovišť, tj. 60,0 %).

Počet fyzických osob působících ve VaV v Libereckém kraji od roku 2009 nepřetržitě roste – v porovnání s uvedeným rokem došlo v roce 2015 k 65,0% nárůstu na 2 996 osob (z toho 752 žen, tj. 25,1 %). Po přepočtu na plnou pracovní dobu (FTE) věnovanou vědě a výzkumu bylo v kraji celkem 2 116 zaměstnanců Jedná se o objektivnější ukazatel při vyjadřování počtu pracovníků VaV než ukazatel vyjádřený ve fyzických osobách, který udává počet všech osob, které se do VaV v daném roce byť jen nepatrně zapojily. Navíc v případě fyzických osob existuje riziko dvojího započtení, protože mnoho osob pracuje na několika pracovištích zároveň. Z pohledu počtu zaměstnanců VaV je nejvýznamnějším úsekem sektor podnikatelský, ve kterém v roce 2015 pracoval 71,1 % z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. Dalších 26,0 % osob bylo zaměstnáno v rámci vysokoškolského sektoru, na sektor vládní připadlo 2,9 % zaměstnanců. Ve výzkumu a vývoji pracuje obecně více mužů (76,0 % v roce 2015) než žen (24,0 % v roce 2015). Nejvýraznější rozdíl je v jejich zaměstnanosti patrný v podnikatelském sektoru, kde v roce 2015 na 100 žen připadlo 504 mužů. Nejvyrovnanější poměr naopak v roce 2015 vykázal vysokoškolský sektor (134 mužů na 100 žen). Více než polovina zaměstnanců VaV patřila mezi nejdůležitější složku provádějící vědu a výzkum, tj. mezi výzkumné pracovníky – 52,2 % v roce 2015, přičemž muži mezi těmito pracovníky tvořili 82,0 %. Více než 31 % zaměstnanců VaV spadalo do kategorie techničtí pracovníci (z toho 79,0 % mužů) a 16,2 % do kategorie ostatní pracovníci (zde byl poměr mezi muži a ženami téměř vyrovnaný – 50,9 % mužů a 49,1 % žen).

Jak již bylo výše zmíněno, VaV je v Libereckém kraji orientována především na technické vědy a tím pádem vykazují tyto obory také nejvíce zaměstnanců (1 709 v roce 2015). Dalších téměř 300 zaměstnanců pak v roce 2015 provádělo VaV také v oblasti přírodních věd. Z pohledu jednotlivých pohlaví a vědních oblastí převažovaly mezi zaměstnanci ženy nad muži pouze v oblasti lékařských a sociálních věd.

V roce 2015 se na výzkum a vývoj v Libereckém kraji vynaložilo 2 520 mil. Kč a meziročně se tak výdaje snížily o 3,6 % (93,9 mil. Kč). Většina finančních zdrojů po celé sledované období pocházela z podnikatelského sektoru (69,8 %), jedna čtvrtina pak z veřejných zdrojů z České republiky. Výjimkou byl rok 2012, kdy prostředky čerpané z Evropské unie při jejich více než čtyřnásobném meziročním nárůstu tvořily 38,3 % realizovaných výdajů, tj. nejvíce v uvedené časové řadě. Zastoupení zdrojů z podnikatelského sektoru se v tomto roce snížilo na své minimum 42,0 %. V následujících letech objem výdajů pocházejících z Evropské unie vykazuje klesající tendenci. Naopak objem výdajů z podnikatelského prostředí od roku 2010 každoročně roste a s mírně kolísavější tendencí je tomu v zásadě také u prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu ČR.

Nejvíce prostředků bylo na VaV v roce 2015 vynaloženo v podnikatelském sektoru (1 954 mil. Kč, tj. 77,5 %), další necelá pětina výdajů byla použita na vědu v rámci vysokoškolského sektoru (489 mil. Kč, tj. 19,4 %).  V obou případech však objem investic meziročně poklesl (o 3,7 %, resp. 4,6 %). Vládní sektor z celkového objemu výdajů tvořil 3,0 % (76 mil. Kč) a zde investované výdaje meziročně vzrostly o 6,1 %.

Z hlediska druhového členění výdajů na VaV převažovaly běžné výdaje (86,8 % celkových výdajů v roce 2015, tj. 2 189 mil. Kč) nad výdaji investičními (331 mil. Kč). Více než polovinu běžných výdajů tvořily mzdy (54,5 %), na ostatní výdaje bylo určeno 995 mil. Kč (45,5 %).

Výdaje na VaV byly v roce 2015 poměrně rovnoměrně rozloženy mezi aplikovaný výzkum (46,6 % všech výdajů) a experimentální vývoj (45,3 %). V rámci základního výzkumu bylo použito pouze 8,0 % vynaložených prostředků.

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813

 

Více informací naleznete v publikaci Ukazatele výzkumu a vývoje - 2015


 • Tabulky
 • Pracoviště V a V podle sektoru provádění V a V v Libereckém kraji
 • Zaměstnanci VaV v Libereckém kraji (fyzické osoby)
 • Zaměstnanci VaV v Libereckém kraji (přepočtené osoby)
 • Výzkumní pracovníci v Libereckém kraji (fyzické osoby)
 • Výzkumní pracovníci v Libereckém kraji (přepočtené osoby)
 • Výdaje na výzkum a vývoj v Libereckém kraji

 • Grafy
 • Zdroje financování na výzkum a vývoj v Libereckém kraji
 • Struktura a vývoj běžných výdajů na VaV v Libereckém kraji
 • Pracoviště V a V podle sektorů provádění v Libereckém kraji v roce 2015
 • Zaměstnanci vědy a výzkumu podle sektorů provádění a pohlaví v Libereckém kraji (přepočtené počty)
 • Zaměstnanci vědy a výzkumu podle pracovní činnosti a pohlaví v Libereckém kraji (přepočtené počty)
 • Zaměstnanci vědy a výzkumu podle vědní oblasti a pohlaví v Libereckém kraji (přepočtené počty)

 • Kartogramy
 • Výzkum a vývoj v krajích v roce 2015