Ekonomické subjekty v Libereckém kraji k 31. 12. 2015

 

Podle Registru ekonomických subjektů (RES) sídlilo k 31. 12. 2015 v Libereckém kraji celkem 116 006 ekonomických subjektů, meziročně to znamená o 744 subjektů (0,6 %) více. Mezi podniky se zjištěnou aktivitou patřilo zhruba 47 % uvedených ekonomických subjektů.

Z pohledu právní formy ovlivnily zmíněný nárůst větší měrou právnické osoby (nárůst o 440 subjektů, tj. 2,1 %) než osoby fyzické (nárůst o 304 subjektů, tj. 0,3 %). Na nárůstu právnických osob se podílely zejména obchodní společnosti, konkrétně společnosti s ručením omezeným (351 subjektů, tj. 3,5 %), dále pak také spolky (118 subjektů, tj. 3,4 %), které byly do roku 2013 evidovány pod názvem sdružení. O 87 subjektů se navýšil také počet společenství vlastníků jednotek. Nejvýraznější meziroční úbytek zaznamenaly fyzické zahraniční osoby (z 1 228 v roce 2014 na 1 128 v roce 2015). V případě fyzických osob byl přírůstek zjištěn na straně živnostníků (+770 subjektů) a zemědělských podnikatelů (+510 subjektů), naopak o téměř 13 % (976 subjektů) se snížil počet fyzických osob nepodnikajících podle živnostenského zákona (tzv. svobodná povolání).

Z hlediska velikosti ekonomických subjektů je patrné, že mezi subjekty se zjištěným počtem zaměstnanců přibývaly střední s 50–249 zaměstnanci (meziročně o 7 více) a velké podniky s více než 250 zaměstnanci (o 2 subjekty více), opačně tomu bylo v případě malých podniků s 10–49 zaměstnanci (o 12 subjektů méně) a mikropodniků s 1–9 zaměstnanci (o 39 subjektů méně). Počet podniků bez zaměstnanců se meziročně navýšil o 14 subjektů. Ve struktuře ekonomických subjektů se zjištěným počtem pracovníků dlouhodobě převažují podniky bez zaměstnanců (78,9 % v roce 2015) následované mikropodniky (16,8 %).

Téměř 22 % ekonomických subjektů se sídlem v Libereckém kraji spadá do odvětví velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel. Druhou nejvíce zastoupenou skupinou jsou průmyslové podniky (14,9 %), z toho převažující jsou subjekty zabývající se zpracovatelským průmyslem (93,9 % podniků z odvětví průmyslu). Ve stavebnictví se pak realizuje 13,4 % subjektů a 10,3 % subjektů patří do odvětví profesní, vědecké a technické činnosti. Pokud jde o meziroční vývoj v počtu ekonomických subjektů vzhledem k odvětví jejich činnosti, je patrné, že nejvýrazněji přibylo subjektů orientovaných na zemědělství (o 533 subjektů) a profesní, vědecké a technické činnosti (o 204 subjektů více). Naopak výrazný úbytek o 479 subjektů v počtu podniků zaznamenalo odvětví peněžnictví a pojišťovnictví. Meziroční pokles počtu podniků evidovala ještě také průmyslová odvětví, a to zejména v důsledku úbytku subjektů ve zpracovatelském průmyslu (o 55 podniků).

V rámci Libereckého kraje je dlouhodobě nejvíce ekonomických subjektů soustředěno v okrese Liberec (49 632 subjektů v roce 2015, tj. 42,8 % subjektů v kraji), naopak tomu bylo v okrese Semily (19 400 subjektů, tj. 16,7 %). Struktura ekonomických subjektů podle právní formy odpovídá krajské situaci, tj. ve všech okresech kraje převažují fyzické osoby nad osobami právnickými. Nižší než 80% zastoupení fyzických osob však vykazuje pouze okres Liberec, a to ve prospěch osob právnických, které v tomto okrese jako jediném představovaly více než 22 %. Zastoupení spolků pak bylo nejvyšší v okrese Česká Lípa (20,9 % všech subjektů), nejnižší v okrese Liberec (14,7 %). Krajskému průměru odpovídá také struktura ekonomických subjektů jednotlivých okresů podle odvětví činnosti. Nejvyšší zastoupení mělo i v jednotlivých okresech odvětví velkoobchodu a maloobchodu, oprav a údržby motorových vozidel (nejvíce v okrese Liberec, tj. 24,3 %). S výjimkou okresu Liberec, kde vyšší podíl představovalo stavebnictví, patřila ve zbývajících okresech druhá pozice průmyslu. V pořadí třetím převažujícím odvětvím místních ekonomických subjektů bylo v okrese Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily stavebnictví, v okrese Liberec pak průmysl.

Napříč Českou republikou bylo v roce 2015 nejvíce ekonomických subjektů registrováno v Hlavním městě Praze (573 682 subjektů), nejméně pak v kraji Karlovarském (75 921 subjektů). Objektivnější je však relativní vyjádření, tj. počet subjektů na 1 000 obyvatel středního stavu. První pozice i v tomto případě patřila Hlavnímu městu Praze (454,4 subjektů na 1 000 obyvatel), poslední příčku ale obsadil Moravskoslezský kraj (205,9 subjektů na 1 000 obyvatel). Liberecký kraj se umístil na druhé nejvyšší pozici (264,2 subjektů na 1 000 obyvatel).

Podobné bylo také zastoupení živnostníků ve struktuře ekonomických subjektů podle právní formy. V přepočtu na 1 000 obyvatel jich nejvíce evidovalo opět Hlavní město Praha (227,5 ‰), naopak v Moravskoslezském kraji dosáhl tento počet pouze 144,5 živnostníků. Liberecký kraj se pak s hodnotou 194,7 živnostníků na 1 000 obyvatel umístil hned za Hlavním městem, tedy na druhé nejvyšší pozici. Prvenství Hlavnímu městu Praze připadlo také v počtu obchodních společností a spolků (153,6 resp. 13,6 ‰), ovšem zemědělští podnikatelé vykázali nejvyšší četnost na 1 000 obyvatel v Kraji Vysočina (8,5 ‰), zatímco nejnižší právě v Hlavním městě (0,7 ‰). Nejméně obchodních společností na 1 000 obyvatel vykázal Kraj Vysočina (17,0 ‰) a spolků pak Moravskoslezský kraj (6,4 ‰). Liberecký kraj se v případě zemědělských podnikatelů umístil na 8. nejvyšší příčce, v případě obchodních společností to byla 5. nejvyšší a v případě spolků 6. nejvyšší pozice. Zemědělství, lesnictví a rybolov nejvýrazněji převažovalo v činnosti ekonomických subjektů se sídlem v Jihočeském kraji (17,8 subjektů na 1 000 obyvatel), na opačném konci žebříčku bylo s hodnotou 6,7 ‰ Hlavní město Praha. Zastoupení těchto subjektů v našem kraji bylo sedmé nejnižší (11,5 ‰). Naopak v počtu průmyslových subjektů obsadil Liberecký kraj mezi ostatními regiony první místo, když zde na 1 000 obyvatel připadlo 39,3 ‰ subjektů s průmyslovým zaměřením činnosti. Nejméně průmyslových jednotek evidoval Ústecký kraj (22,8 ‰). Výrazně zastoupené bylo v našem kraji také stavebnictví. S hodnotou 35,4 subjektů na 1 000 obyvatel se Liberecký kraj umístil hned za Hlavním městem Prahou, kde byl počet subjektů působících ve stavebnictví nejvyšší (36,9 ‰). Nejméně subjektů zabývajících se odvětvím stavebnictví bylo zjištěno v Moravskoslezském kraji (22,7 ‰). Pokud jde o služby, evidovalo nejvíce takovýchto subjektů Hlavní město Praha (365,6 subjektů na 1 000 obyvatel) a nejméně Kraj Vysočina (132,5 subjektů na 1 000 obyvatel). V Libereckém kraji sídlilo v přepočtu na 1 000 obyvatel 171,2 subjektů s převažující činností v odvětví služeb, což v mezikrajském srovnání znamenalo čtvrtou nejvyšší pozici.

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


  • Tabulky
  • Ekonomické subjekty se sídlem v Libereckém kraji v letech 2013 až 2015
  • Ekonomické subjekty podle krajů k 31. 12. 2015
  • Ekonomické subjekty se sídlem v okresech Libereckého kraje k 31. 12. 2015

  • Grafy
  • Ekonomické subjekty podle krajů k 31. 12. 2015
  • Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti v České republice a v Libereckém kraji k 31. 12. 2015