Vodovody a kanalizace v Libereckém kraji v roce 2012

 

V roce 2012 se v celé České republice i ve většině krajů potvrdil z předchozích let zaznamenaný klesající trend spotřeby vody při rostoucích cenách vodného i stočného.

V rámci celé České republiky se snížilo jak celkové fakturované specifické množství vody (o 2,1 l na 133,7 l na osobu a den), tak i specifické množství vody fakturované domácnostem (o 0,7 l na 87,9 l na osobu a den). Sazba pitné vody stoupla z 30,80 Kč/m3 na 32,70 Kč/m3 a sazba stočného vzrostla z 27,90 Kč/m3 na 29,60 Kč/m3.

V Libereckém kraji meziročně pokleslo specifické množství vody fakturované celkem o 10,5 l na 129,6 l na osobu a den. Specifické množství vody fakturované domácnostem pak pokleslo o 2,5 l na 84,0 l na osobu a den. V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o šesté nejvyšší objemy. Nejvyšší specifické množství vody fakturované celkem i vody fakturované domácnostem bylo v roce 2012 zjištěno v Hlavním městě Praha (173,1 l/osobu/den, resp. 106,3 l/osobu/den), nejnižší pak ve Zlínském kraji (116,5 l/osobu/den, resp. 76,8 l/osobu/den). Specifické množství vody fakturované celkem se zvýšilo pouze v Jihomoravském kraji. Specifické množství vody fakturované domácnostem meziročně vzrostlo v případě tří krajů (Hl. město Praha, Jihočeský, Jihomoravský kraj).

Cena pitné vody (bez DPH) se v Libereckém kraji meziročně zvýšila o 3,20 Kč/m3 (o 9,6 %) na 36,40 Kč/m3, cena stočného (bez DPH) vzrostla z 37,20 Kč/m3 na 40,50 Kč/m3 (tj. o 3,30 Kč/m3 a 8,9 %). Uvedené ceny se výrazně pohybují nad celostátním průměrem – v případě vodného o 3,70 Kč/m3, v případě stočného o 10,90 Kč/m3. Sazba vodného účtovaná v našem kraji byla po sazbě účtované v Ústeckém kraji (37,40 Kč/ m3) mezi ostatními krajskými cenami 2. nejvyšší, sazba stočného byla dokonce absolutně nejvyšší. Nejnižší sazba vodného byla vykázána v Jihomoravském kraji (28,20 Kč/m3), nejnižší sazba za stočné byla účtována v Kraji Vysočina (21,80 Kč/m3).


Tabulka –

Vybrané údaje za vodovody a kanalizace podle krajů v roce 2012Graf – Vodné a stočné podle krajů v roce 2012Vodovody

Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů na středním stavu obyvatel se v Libereckém kraji meziročně zvýšil o 1,2 procentní body na 90,0 % a v porovnání s ostatními kraji České republiky byl 3. nejnižší. Stoprocentní zásobování vodou z vodovodů bylo vykázáno pouze v Karlovarském kraji, 99,7% pokrytí vykázaly dva kraje – Hl. město Praha a Moravskoslezský kraj. Na opačném konci žebříčku se s podílem 83,4 % umístil Plzeňský kraj, druhý nejnižší podíl byl zjištěn ve Středočeském kraji (83,8 %).

V roce 2012 se vodovodní síť v Libereckém kraji oproti předcházejícímu roku rozšířila o 19 km a měřila tak 3 674 km. Počet osazených vodoměrů vzrostl o 0,2 % (143 kusů) na 83 839 vodoměrů, počet vodovodních přípojek se zvýšil o 1,0 % (795 kusů) na 84 149 přípojek.

Výroba vody v rámci Libereckého kraje určená k realizaci meziročně poklesla o 3,8 % (tj. o 1 072 tis. m3) na 27 048 tis. m3. Snížil se také objem fakturované pitné vody, a to o 5,9 % (1 176 tis. m3) na 18 727 tis. m3. Rozhodující podíl fakturované vody připadá na domácnosti (64,8 %), necelých 7 % fakturované vody směřuje do průmyslových odvětví. Hodnota vodného vybraného v Libereckém kraji v roce 2012 dosáhla 682 342 tis. Kč, tj. o 3,2 % více než v roce 2011.


Tabulka –

Vybrané ukazatele o vodovodech v Libereckém krajiGraf - Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2012


Kanalizace

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci v Libereckém kraji meziročně poklesl o 2,5 procentních bodů na 66,4 %, podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci končící čističkou odpadních vod pak poklesl o 2,8 procentních bodů na 64,5 %. Libereckému kraji tak patřila poslední příčka mezikrajského srovnání. Stoprocentní napojení na kanalizační síť bylo vykázáno pouze v Hlavním městě Praha. Celková cena stočného v Libereckém kraji dosáhla 577 149 tis. Kč, tj. o 33 796 tis. Kč (6,2 %) více než v roce 2011.

Objem vypouštěných odpadních vod do kanalizace meziročně poklesl o 2,5 %, množství čištěné vody se zvýšilo pouze nepatrně (o 0,1 %). Podíl čištěných odpadních vod z vod vypouštěných do kanalizace se snížil o 1,2 procentní body na 98,3 %.

V roce 2012 na území Libereckého kraje fungovalo 81 čistíren odpadních vod (o jednu méně než v roce 2011), 96,3 % těchto zařízení pracovalo na mechanicko-biologickém principu čištění. Celková kapacita čistíren meziročně poklesla o 302 m3/den (o 0,2 %) na 141 424 m3/den. Množství vyprodukovaných kalů vzrostlo o 7,2 % na 5 365 t sušiny, 96,6 % z tohoto objemu bylo zneškodněno přímou aplikací a rekultivací.


Tabulka –

Vybrané ukazatele o kanalizacích v Libereckém krajiGraf – Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2012
Další informace naleznete v publikaci Vodovody, kanalizace a vodní toky v roce 2012

tab312.xlstab112.xlstab212.xls