Vybrané údaje o regionu soudržnosti Severovýchod

 

Obálka publikace VYBRANÉ ÚDAJE O REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD
 
Periodicita: N
 
Územní členění: SO ORP, okres, kraj, region soudržnosti
 
Celá publikace v PDF (6,32 MB)      Celá publikace v PDF - pro uložení klikněte pravým tlačítkem myši a dejte "Uložit cíl jako" PDF (46,5 MB)
 
Kontaktní zaměstnanec:

Liberec:
Mgr. Karla Švehlová
E-mail: karla.svehlova@czso.cz

Hradec Králové:
Miloslava Bednářová
E-mail: miloslava.bednarova@czso.cz

Pardubice:
Mgr. Klára Dobruská
E-mail: klara.dobruska@czso.cz
 
 

Úvod
Obce k 1. 1. 2007
Obyvatelstvo k 1. 1. 2007
Hustota obyvatelstva k 1. 1. 2007 (osoby/km2)
Index rozdrobenosti sídelní struktury k 1. 1. 2007
Podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel k 31. 12. 2006 (%)
Podíl rodáků k 1. 3. 2001 (%)
Průměrný věk obyvatel k 1. 1. 2007
Index stáří k 1. 1. 2007
Naděje dožití mužů a žen při narození – průměr let 2001 – 2005
Daňové příjmy obcí na obyvatele v roce 2006 (tisíc Kč)
Podíl kapitálových výdajů obcí na celkových výdajích v roce 2006 (%)
Míra zaměstnanosti ve věkové skupině 15 – 64 let k 1. 3. 2001 (%)
Míra nezaměstnanosti k 1. 1. 2007 (%)
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání k 1. 1. 2007 (%)
Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2006 – fyzické osoby
Průměrná měsíční výše starobního důchodu v prosinci 2006 (Kč)
Intenzita "privátní" bytové výstavby v letech 2002 – 2006 (%)
Intenzita "veřejné" bytové výstavby v letech 2002 – 2006 (%)
Podíl neobydlených bytů sloužících k rekreaci na celkovém počtu neobydlených bytů k 1. 3. 2001 (%)
Podíl trvale obydlených bytů připojených na veřejnou kanalizaci na celkovém počtu trvale obydlených bytů k 1. 3. 2001
Podíl trvale obydlených bytů s vodovodem na celkovém počtu trvale obydlených bytů k 1. 3. 2001
Podíl trvale obydlených bytů se zavedeným plynem na celkovém počtu trvale obydlených bytů k 1. 3. 2001
Počet registrovaných pacientů na 1 praktického lékaře pro dospělé v roce 2006
Počet obyvatel odpovídající územní jednotky na 1 praktického zubního lékaře v roce 2006
Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních na 1 000 obyvatel v roce 2006
Místa v domovech důchodců na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let v roce 2006
Zjištěné trestné činy na 1 000 obyvatel v roce 2006
Délka silnic I. až III. třídy na km2 v roce 2006 (km)
Registrované osobní automobily na 1 000 obyvatel k 31. 12. 2006
Podíl obcí připojených na veřejnou kanalizaci s čistírnou odpadních vod z celkového počtu obcí v roce 2006 (%)
Podíl chráněných území na celkové výměře k 1. 1. 2007 (%)
Bonita zemědělské půdy (Kč/m2)
* Pokud se Vám publikace nevejde na obrazovku, můžete použít verzi bez postranního menu