Počítače a internet v domácnostech a mezi jednotlivci Libereckého kraje

 

Počítač má doma více než 73 % domácností Libereckého kraje. Ve všech krajích České republiky se zvyšuje zájem jednotlivců o internetové bankovnictví a online nakupování.

Graf: Jednotlivci, kteří nikdy nepoužili internet, v krajích ČR

Podle Výběrového šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v Libereckém kraji v roce 2018  disponovalo osobním počítačem 73,4 % domácností (tj. o 4,1 procentních bodů pod republikovým průměrem). Meziročně se vybavenost domácností počítačem zvýšila o 2,8 procentních bodů, přes toto navýšení se však Liberecký kraj v pomyslném mezikrajském žebříčku umístil až na 12. nejhorší pozici. Nižší vybavenost domácností počítačem byla zjištěna pouze v Ústeckém (66,9 %) a Olomouckém kraji (72,6 %). Naopak nejvyšší vybavenost domácností počítačem ve sledovaném období byla zaznamenána v Hlavním městě Praze (82,5 %), 80% hranici ještě překonal Středočeský kraj (81,3 %). V roce 2018 mělo připojení k internetu 76,5 % libereckých domácností a ve srovnání s rokem 2017 došlo k nárůstu o 4,0 procentní body.  V mezikrajském srovnání se náš kraj umístil na 11. nejhorší pozici. Nejnižší podíl domácností s přístupem k internetu byl zjištěn v Ústeckém kraji (73,9 %), prvenství si i v tomto případě udrželo Hlavní město Praha (83,6 %).

V případě jednotlivců používalo v roce 2018 v našem kraji internet denně nebo téměř denně 60,5 % osob starších 16 let (2. nejnižší hodnota mezi kraji), naopak 17,9 % těchto osob internet nepoužilo nikdy (4. nejvyšší mezikrajská hodnota). Nejvyšší zastoupení každodenních uživatelů internetu bylo zjištěno v Hlavním městě Praze (77,5 %), na opačném konci srovnání se s 57,9 % těchto uživatelů umístil Ústecký kraj. Podíl jednotlivců, kteří internet nepoužili nikdy, byl nejvyšší v Kraji Vysočina (19,5 %). Nejnižší zastoupení těchto osob bylo zjištěno v Hlavním městě Praze (8,4 %).

Internet na mobilním telefonu využívala v našem kraji v roce 2018 více než polovina jednotlivců (50,8 %), v porovnání s ostatními kraji České republiky se jedná o nejnižší podíl. Nejvíce tuto službu využívali jednotlivci z Hlavního města Prahy (66,3 %). Internet k posílání a přijímání e‑mailů využívalo v Libereckém kraji 71,3 % jednotlivců starších 16 let, více než 31 % jednotlivců v tomto věku přes internet telefonovalo a 43,7 % používalo sociální sítě. Také ve všech těchto činnostech byly nejaktivnější osoby v Hlavním městě Praze. Libereckému kraji v mezikrajském srovnání patřila 5. nejnižší příčka při e‑mailové komunikaci, 3. nejnižší příčka při telefonování přes internet a poslední příčka v používání sociálních sítí.

Téměř 67 % jednotlivců v Libereckém kraji využívalo internet k vyhledávání informací o zboží a službách, 44,5 % o zdraví a 42,4 % zde hledalo informace o cestování. Na stránkách úřadů vyhledávalo informace 20,7 % jednotlivců starších 16 let, 13,7 % si zde stahovalo nebo tisklo formuláře, 10,0 % online vyplnilo a odeslalo formulář.

Každým rokem roste zájem o internetové bankovnictví. Zatímco v roce 2013 tuto službu v Libereckém kraji využívalo 36,0 % osob nad 16 let věku, v roce 2018 již 58,6 % těchto osob (tj. 5. nejvyšší hodnota v mezikrajském srovnání). Prvenství s 61,2 % patřilo Pardubickému kraji,  nejnižší podíl uživatelů byl zjištěn v kraji Olomouckém (50,4 %) a Ústeckém (50,5 %). Nějaký druh pojištění online v Libereckém kraji v roce 2018 sjednalo 11,8  % osob ve věku 16 a více let. Nejvíce této možnosti využili jednotlivci v Pardubickém kraji (21,4 %), naopak v Jihočeském kraji na internetu sjednalo pojištění pouze 8,8 % těchto osob. Liberecký kraj se v mezikrajském porovnání umístil na 6. nejvyšší pozici.

Významně vzrůstá také počet osob, které využívají internet k nakupování. V roce 2018 využilo v Libereckém kraji internet k nákupu v posledních 12 měsících 50,5 % z celkového počtu osob ve věku 16 a více let, (tj. ve srovnání s rokem 2013 nárůst o 21,7 procentních bodů).  Po Ústeckém (45,2 %) a Olomouckém kraji (49,7 %) se však jedná o 3. nejnižší podíl mezi regiony. Na opačném konci žebříčku se umístilo Hlavní město Praha (61,9 %). Alespoň jednou v posledních třech měsících v roce 2018 přes internet nakoupilo 31,9 % 16letých a starších obyvatel kraje a 63,7 % těchto osob nakoupilo online alespoň jednou v životě. Naopak 35,5 % osob přes internet nikdy nic nenakoupilo. Nejvyšší podíl osob, které přes internet nakoupily v posledních třech měsících, byl vykázán v Hlavním městě Praze (45,9 %), nejnižší v Ústeckém kraji (25,7 %). Libereckému kraji v tomto případě připadla 3. nejnižší pozice. Podíl osob, které přes internet nikdy nenakupovaly, byl nejvyšší v Ústeckém kraji (34,4 %), nejnižší v Hlavním městě Praze (27,7 %). Hodnota za Liberecký kraj byla 6. nejvyšší.

Více informací naleznete v publikaci:  Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci – 2019

  • Počítače a internet v domácnostech a mezi jednotlivci Libereckého kraje
  • Tabulky
  • Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v Libereckém kraji
  • Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech podle krajů
  • Využívání informačních a komunikačních technologií mezi jednotlivci podle krajů
  • Grafy
  • Jednotlivci využívající internet denně nebo téměř denně podle krajů v roce 2018
  • Jednotlivci, kteří internet nikdy nepoužili podle krajů v roce 2018
  • Jednotlivci komunikující přes internet s ostatními podle krajů v roce 2018
  • Jednotlivci, kteří na internetu nakoupili alespoň jednou v posledních 3 měsících, a kteří nenakoupili nikdy, podle krajů v roce 2018