Sběr dat v domácnostech

 

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Český statistický úřad provádí různá šetření nejen v podnicích, ale i v domácnostech.   Takto se zjišťují například příjmy, vydání a spotřeba domácností (statistika rodinných účtů), příjmy a životní podmínky domácností (šetření SILC) nebo zaměstnanost a nezaměstnanost (výběrové šetření pracovních sil - VŠPS).   Šetření v domácnostech jsou na rozdíl od šetření v podnicích dobrovolná, domácnosti tedy nemají zákonem stanovenou povinnost poskytovat ČSÚ údaje.

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
S domácnostmi, které pravidelně poskytují data pro statistiku rodinných účtů, je uzavírána dohoda o provedení práce a dostávají za to i peněžitou odměnu. V ostatních šetřeních jsou respondenti zpravidla oceněni drobným dárkem.   Výběr domácností, které budou osloveny, se provádí tak, že počítač náhodně vygeneruje adresy z databáze domů a bytů v ČR, které splňují jistá kritéria výběru (např. poměrné zastoupení měst a obcí, jejich velikost a lokalita).   Ve sledovaném vzorku by měly být správně zastoupeny všechny věkové, vzdělanostní, sociální a příjmové skupiny obyvatel a rovněž různé typy domácností.

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Domácnosti nejprve obdrží informativní dopis o prováděném šetření, z něhož se dozvědí o obsahu a smyslu daného zjišťování a kde je rovněž uveden termín, ve kterém je navštíví vyškolený tazatel ČSÚ, který jim pomůže dotazník vyplnit.   Domácnosti, které předávají data ČSÚ pravidelně (statistika rodinných účtů), jsou vybaveny tzv. deníčky, kam zapisují údaje o svých výdajích a spotřebě průběžně.   V ostatních šetřeních jsou data zjišťována tazateli osobně, popř. telefonicky.

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Získaná data jsou následně doručena do ČSÚ, kde jsou převedena do počítačové databáze a papírové formuláře jsou poté skartovány (zničeny)!   V příslušných odděleních ČSÚ pak probíhá zpracování a kontrola získaných dat, jejich dopočty na celkovou populaci v ČR a následná analýza výsledků.   Nakonec se z dat vynoří souhrnné statistické údaje, které jsou zpracovány do přehledných tabulek a grafů a ty jsou pak zveřejněny ve formě publikací a na internetu.