Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání

 

Připravili jsme podrobný pohled na oblast výzkumu, vývoje a informačních technologií prostřednictvím statistických ukazatelů, které je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě srovnání postavení jednotlivých krajů v roce 2016 je také zobrazen vývoj v posledních letech tak, jak to umožňují disponibilní a dostatečně spolehlivé zdroje dat. Touto oblastí se budeme v letošním roce podrobněji zabývat, protože chápeme snahu našich uživatelů získat informace potřebné pro přípravu koncepčních a dalších materiálů. Začali jsme připravovat samostatnou publikaci "Věda, výzkum a informační technologie v mezikrajském srovnání“, která bude obsahovat nejen data, ale také podrobnou metodiku a stručný komentář. Vzhledem k tomu, že chceme, aby tato publikace zahrnovala komplexní údaje za rok 2017, bude vydána v polovině března 2019.

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2016 zabývalo 65 783 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Počet těchto zaměstnanců v dlouhodobém pohledu roste, ale v roce 2016 došlo k meziročnímu poklesu o 650 osob, přičemž pokles byl zaznamenán v polovině krajů. Třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v Hl. městě Praze, jedna pětina v Jihomoravském kraji. V devíti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl ani 5 %.

V roce 2016 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 80,1 miliardy korun, proti roku 2011 vzrostly o více než jednu čtvrtinu. Nejvýraznější relativní nárůst byl zaznamenán v Kraji Vysočina (80,5 %) a ve Středočeském kraji (76,0 %). V roce 2016 byl však proti roku 2015 zaznamenán pokles o 9,6 %. K poklesu došlo ve většině krajů, nárůst byl zaznamenán pouze v kraji Středočeském, Jihočeském, Libereckém a Zlínském.

Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je Praha, v níž byla v roce 2016 realizována třetina celkových výdajů, konkrétně 27,6 mld. Kč. Za ní následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský, ve kterých díky evropské podpoře vyrostlo několik nových výzkumných center. Dohromady bylo v těchto dvou krajích v roce 2016 vydáno na výzkum a vývoj 26,1 mld. Kč.

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru. Šlo o 49 mld. Kč, z toho téměř čtvrtina (23,4 %) v Hl. městě Praze a zhruba stejný podíl - 18 % v Jihomoravském a Středočeském kraji.

Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj v krajích v roce 2016 Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj v krajích v roce 2016

V Karlovarském kraji:

o     Na výzkum a vývoj bylo v roce 2016 v našem kraji vynaloženo téměř 173 mil. Kč, meziročně se tak tyto výdaje snížily o 14,9 %. Od roku 2010 až do roku 2015 přitom výdaje na výzkum a vývoj v našem regionu, stejně jako v celé České republice, každoročně stoupaly. Mezi lety 2010 a 2016 tak došlo k nárůstu výdajů na výzkum a vývoj o 63,2 %. Podíl našeho kraje na celkových výdajích na výzkum a vývoj v České republice je nejnižší ze všech regionů a činí pouhých 0,2 %.

o     Výzkum a vývoj v našem kraji byl financován téměř výhradně (z 99,5 %) podnikatelským sektorem, 88,8 % přitom činil objem zdrojů ze zahraničí.

o     V roce 2016 pracovalo ve výzkumu a vývoji v Karlovarském kraji celkem 205 zaměstnanců (z toho žen bylo 36, tj. 17,6 %), od roku 2000 tak došlo k více než dvojnásobnému navýšení počtu zaměstnanců v oblasti výzkumu a vývoje. Přesto je podíl těchto pracovníků na jejich celkovém počtu v České republice stále minimální (0,3 %).

o     Z celkového počtu pracovníků zaměstnaných ve výzkumu a vývoji jich v roce 2016 byla více než polovina (114, tj. 55,6 %) výzkumní pracovníci. Drtivá většina zaměstnanců v oblasti výzkumu a vývoje v našem kraji pracovala v podnikatelském sektoru (202) a v tomto sektoru byli zaměstnáni i všichni výzkumní pracovníci.

Informační a komunikační technologie

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice v roce 2016 zabývalo 185,3 tis. zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 47,8 % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze a v Jihomoravském kraji.

Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2016 dosáhl v republikovém průměru 75,4 %, nejvíce to bylo v Praze (80,8 %), nejméně v Olomouckém kraji (67,3 %). Roste také podíl osob, které užívají internet na mobilním telefonu. V roce 2016 jej používalo v hlavním městě Praze přes 54,6 % uživatelů (z počtu obyvatel ve věku 16 a více let), v roce 2010 to bylo pouze 9,7 % obyvatel. Obdobně velký vzestup nastal i v dalších krajích jako je Plzeňský (48,0 % uživatelů v roce 2016) či Karlovarský (47,8 %).

Graf 2 Domácnosti s připojením k internetu v krajích

Graf 2 Domácnosti s připojením k internetu v krajích

Graf 3 Jednotlivci používající internet na mobilním telefonu v krajích

Graf 3 Jednotlivci používající internet na mobilním telefonu v krajích

V Karlovarském kraji:

o     V Karlovarském kraji bylo v roce 2016 vybaveno počítačem či přístupem k internetu 78,5 % resp. 78,8 % domácností, což jsou jedny z nejvyšších podílů mezi všemi regiony České republiky. Podíl těchto domácností v našem kraji zaznamenal od roku 2010 také jeden z nejvyšších nárůstů, a to o 20,1 procentního bodu u domácností vybavených počítačem a o 24,0 procentních bodů u domácností s připojením k internetu.

o     Stejně jako napříč všemi regiony České republiky, i v Karlovarském kraji platí, že se každoročně zvyšuje podíl domácností, které používají přenosné počítače, jako jsou notebooky či tablety (z 28,7 % v roce 2010 na 63,3 % v roce 2016), a naopak mírně se snižuje podíl domácností používajících stolní počítač (z 43,5 % v roce 2010 na 39,0 % v roce 2016). Bezdrátové připojení na internet pomocí WI-FI routeru v rámci domácnosti využívala v roce 2016 více než polovina domácností v našem kraji (52,1 %). Za poslední tři roky tak Karlovarský kraj zaznamenal druhý největší nárůst ze všech krajů ČR (o 22 procentních bodů).

o     Mezi jednotlivci ve věku 16 více let v Karlovarském kraji jich v roce 2016 používalo pravidelně internet 79,8 %, přes mobilní telefon se na internet připojovalo 47,8 % z nich. Téměř třetina (32,8 %) jednotlivců používajících internet ho využívala k přístupu na sociální sítě a více než polovina z nich na internetu nakupovala (51,7 %) či používala internetové bankovnictví (50,9 %). Podíl jednotlivců nakupujících před internet se přitom v našem kraji od roku 2010 zvýšil nejvíce ze všech regionů České republiky (o 27,9 procentního bodu).

 

Podrobné údaje:

Věda a výzkum v mezikrajském srovnání - tabulky

Informační technologie v mezikrajském srovnání - tabulky

 

Kontakt:

Ing. Martina Soukupová

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail: martina.soukupova@czso.cz

mobil: 737  280 430

 

  • Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání (aktualita v pdf)