Příjemci důchodů a jejich důchody v Karlovarském kraji v roce 2023

 

6. 5. 2024

V Karlovarském kraji bylo na konci roku 2023 evidováno 77 829 příjemců všech typů důchodů, tj. starobních, invalidních, sirotčích, vdovských či vdoveckých. Průměrná měsíční výše plného starobního důchodu (sólo) činila v roce 2023 celkem 19 557 Kč, přičemž muži pobírali v průměru o 2 157 Kč více než ženy.

V Karlovarském kraji pobíralo v prosinci roku 2023 některý ze všech typů důchodů celkem 77 829 osob, z toho 45 662, tj. 58,7 % byly ženy. Počet příjemců důchodů tak meziročně mírně klesl o 119, tj. o 0,2 %. Plný starobní důchod (sólo) pobíralo 49 499 seniorů, mezi nimi bylo 26 000 žen a 23 499 mužů. Meziročně se počet starobních důchodců prakticky nezměnil.

Počet příjemců a průměrná výše důchodů podle druhu v Karlovarském kraji (v prosinci)
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Počet příjemců a průměrná výše důchodů podle druhu v Karlovarském kraji (v prosinci)

Průměrný důchod celkem v Karlovarském kraji v prosinci roku 2023 činil 18 909 Kč, což je o 12,1 % více než v předcházejícím roce. V porovnání s výší průměrného důchodu v ČR (19 437 Kč) byl průměrný důchod v Karlovarském kraji nižší o 528 Kč. Nejvyšší průměrný důchod byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (20 897 Kč), naopak nejnižší v Ústeckém kraji (18 855 Kč). V porovnání s rokem 2013 vzrostl průměrný celkový důchod v našem kraji o 80,5 %.

Průměrná měsíční výše plného starobního důchodu (sólo) činila v našem kraji na konci roku 2023 celkem 19 557 Kč, což bylo o 753 Kč méně než kolik činil republikový průměr (20 310 Kč). Muži přitom pobírali důchod o 2 157 Kč vyšší (20 690 Kč) než ženy. V mezikrajském srovnání se na prvním místě pomyslného žebříčku umístilo Hlavní město Praha, kde byl ve sledovaném období vyplácen průměrný starobní důchod (sólo) o 1 962 Kč vyšší než v Karlovarském kraji. Náš  kraj se v tomto hodnocení zařadil na poslední příčku mezi všemi regiony ČR.

Zaměříme-li se na počet důchodů vyplácených v závislosti na některém stupni invalidity, zjistíme, že mezi příjemci důchodů s přiznaným stupněm invalidity bylo v roce 2023 více žen (5 337) než mužů (4 951). Mezi muži převládali ti, kteří pobírali invalidní důchod 3. stupně (2 266, tj. 45,8 % všech mužů s invalidním důchodem). Ženy nejčastěji pobíraly důchody pro invaliditu 1. stupně (2 350, tj. 44,0 % všech invalidních žen).

Průměrné důchody podle druhu důchodů a pohlaví v Karlovarském kraji v prosinci 2023*)
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení Průměrné důchody podle druhu důchodů a pohlaví v Karlovarském kraji v prosinci 2023*)

V souvislosti se zvyšováním hranice pro odchod do důchodu a s obtížnějším uplatněním starších osob na trhu práce se v posledních letech zvyšuje počet lidí, kteří se rozhodnou odejít do předčasného důchodu. V prosinci 2023 pobíralo v Karlovarském kraji předčasný starobní důchod (ať už samostatně nebo v souběhu s vdovským nebo vdoveckým) 33,3 % starobních důchodců. Ve srovnání s rokem 2013 tak vzrostl podíl osob, které do důchodu odešly předčasně, o 7,5 procentního bodu.

Při pohledu na mezikrajské srovnání zjišťujeme, že do předčasného starobního důchodu odcházejí nejčastěji lidé v Kraji Vysočina (39,5 %), nejméně naopak v Hlavním městě Praze (16,1 %). Karlovarský kraj zaujímá sedmé místo pomyslného žebříčku a celorepublikový průměr převyšuje o 2,3 procentního bodu.

Příjemci předčasných starobních důchodů v Karlovarském  kraji podle pohlaví
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení Příjemci předčasných starobních důchodů v Karlovarském  kraji podle pohlaví

Trend odchodu do předčasného starobního důchodu je u obou pohlaví v kraji dlouhodobě vzestupný. V průběhu posledních deseti let jsme zaznamenali nárůst počtu předčasných důchodců - mužů o 24,2 % a žen - důchodkyň o 23,3 %. Přestože v absolutních číslech bylo v předčasném důchodu více žen, jejich podíl na celkovém počtu starobních důchodkyň ve sledovaném roce 2023 činil 32,3 %, zatímco u mužů dosáhl tento podíl 34,8 %.

Příjemci důchodů a průměrná měsíční výše důchodů podle okresů v prosinci 2023

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Příjemci důchodů a průměrná měsíční výše důchodů podle okresů v prosinci 2023

V rámci meziokresního srovnání žilo v našem kraji v prosinci 2023 nejvíce příjemců starobních důchodů v okrese Karlovy Vary (20 293 osob) a nejméně v okrese Sokolov (14 113 osob). Nejvyšší průměrný starobní důchod (sólo) ve výši 19 827 Kč byl na konci roku 2023 vyplácen v okrese Sokolov a nejnižší v okrese Cheb (19 311 Kč).

Při porovnání starobních důchodů podle pohlaví zjišťujeme, že ve sledovaném období vykazovali nejvyšší průměrnou měsíční výši starobních důchodů (bez souběhu) muži v okrese Sokolov (21 226 Kč) a ženy v okrese Karlovy Vary (18 584 Kč). Naopak nejnižší hodnoty byly uvedeny jak u mužů, tak i u žen v okrese Cheb (20 246 Kč, resp. 18 496 Kč).

Z okresů Karlovarského kraje využívají nejčastěji možnost odejít do předčasného starobního důchodu lidé v okrese Sokolov (36,7 % všech příjemců starobních důchodů), nejméně pak v okrese Karlovy Vary (30,5 %).

Příjemci důchodů podle pohlaví a okresů v prosinci 2023

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení Příjemci důchodů podle pohlaví a okresů v prosinci 2023

Průměrná měsíční výše starobních důchodů plných (sólo) podle pohlaví a okresů Karlovarského kraje v prosinci 2023

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení Průměrná měsíční výše starobních důchodů plných (sólo) podle pohlaví a okresů Karlovarského kraje v prosinci 2023

Srovnáme-li druhy důchodů podle stupně invalidity, zjistíme, že nejvíce osob, pobírajících důchod pro invaliditu všech stupňů, žije v okrese Sokolov (3 977).

Příjemci předčasného starobního důchodu v krajích ČR v prosinci 2023

Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení

Příjemci předčasného starobního důchodu v krajích ČR v prosinci 2023

V České republice bylo podle České správy sociálního zabezpečení na konci roku 2023 evidováno 970 důchodců ve věku 100 a více let. Výrazně mezi nimi převažovaly ženy (86,9 %). V Karlovarském kraji ve sledovaném období žilo 24 osob stoletých a starších, z toho bylo 22 žen (91,7 %).

Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů v prosinci 2023

Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů v prosinci 2023

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz

 

  • Příjemci důchodů a jejich důchody v Karlovarském kraji v roce 2023
    (aktualita v pdf)
  • Počet příjemců a průměrná výše důchodů podle druhu v Karlovarském kraji (stav v prosinci)
  • Příjemci předčasných starobních důchodů v Karlovarském kraji podle pohlaví
  • Příjemci důchodů a průměrná měsíční výše důchodů v okresech Karlovarského kraje v prosinci 2023
  • Příjemci důchodů podle pohlaví a okresů v prosinci 2023
  • Příjemci důchodů a průměrná měsíční výše důchodů podle druhu v krajích ČR v prosinci 2023