Pracovní neschopnost v Karlovarském kraji v roce 2011

 

Během roku 2011 se průměrný počet nemocensky pojištěných v kraji snížil o 3,3 %, nově hlášených případů pracovní neschopnosti ubylo o 3,2 %. Výrazněji se v porovnání s rokem 2010 snížil počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti o 7,0 %. Průměrná doba trvání jednoho případu se zkrátila o 1,6 kalendářního dne, průměrné procento pracovní neschopnosti dosáhlo v roce 2011 v kraji hodnoty 3,472, proti roku 2010 kleslo o 0,138 p. b.

V Karlovarském kraji bylo v roce 2011 nemocensky pojištěno celkem 90 733 osob, z nich bylo 50,4 % žen. Počet pojištěnců oproti roku 2010 klesl o 3 123 osob, tj. o 3,3 %. Pojištěnců ubylo i ve všech krajích, nejvýraznější úbytek byl zaznamenán v Libereckém kraji, kde se počet nemocensky pojištěných snížil o 5,7 %.

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR

Během celého roku 2011 bylo v Karlovarském kraji hlášeno celkem 29 316 případů pracovní neschopnosti. V tomto počtu bylo zahrnuto 26 407 případů pracovní neschopnosti pro nemoc (90,0 %), 1 245 případů pracovní neschopnosti pro úraz (4,2 %) a 1 664 případů ostatních úrazů
(5,8 %). Celkově se počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti proti roku 2010 snížil o 973 případů, tj. o 3,2 %. Podíl na tomto meziročním poklesu měly jak případy pracovní neschopnosti pro nemoc (pokles o 2,6 %), pracovní úrazy (pokles o 3,0) a ostatní úrazy (pokles o 12,4 %). Mezi roky 2010 a 2011 došlo ke snížení počtu nově hlášených případů v relativním vyjádření v okresech Karlovy Vary (o 7,3 %) a Sokolov (4,1 %). Ke zvýšení došlo pouze v okrese Cheb (3,1 %).
Na 100 nemocensky pojištěných osob v Karlovarském kraji v roce 2011 připadalo 32,31 nově hlášených případů pracovní neschopnosti (v roce 2010 to bylo 32,27 případů). Nejméně nově hlášených případů na 100 pojištěných vykázal v roce 2011 Olomoucký kraj (26,74 případů), nejvíce kraj Plzeňský (34,38 případů). V okresech Karlovarského kraje se počet nových případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců pohyboval od 29,66 případů v okrese Karlovy Vary po 38,64 případů v okrese Cheb.

V Karlovarském kraji bylo v roce 2011 v průměru denně 3 150 práce neschopných osob, oproti předchozímu roku došlo ke snížení o 239 osob. K poklesu práce neschopných došlo ve všech krajích.

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR

Průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti v roce 2011 byla v Karlovarském kraji 39,22 dne a proti roku 2010 se snížila o 1,6 dne. Nejkratší průměrnou dobu pracovní neschopnosti 37,59 dne vykázalo v loňském roce Hl. město Praha a nejdelší dobu byli v pracovní neschopnosti pojištěnci Zlínského kraje 55, 3 dne. V okresech Karlovarského kraje se průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti pohybovala v intervalu 33,66 dne v okrese Cheb až 42,94 dne v okrese Karlovy Vary.

Průměrné procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz dosáhlo v roce 2011 v kraji hodnoty 3,472 % a v porovnání s rokem 2010 pokleslo o 0,138 p. b. V rámci kraje se hodnoty pohybovaly od 3,346 % v okrese Sokolov do 3,563 % v okrese Cheb. V mezikrajském srovnání je průměrné procento pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji druhé nejnižší. První místo obsadila Hl. m. Praha s hodnotou 2,927 %, na posledním místě se umístil Zlínský kraj, kde průměrné procento pracovní neschopnosti činilo 4,383 %.

Průměrné procento pracovní neschopnosti v krajích ČR v roce 2011
Vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz byl v posledních třech letech v České republice ovlivněn především změnami v systému nemocenského pojištění, které vstoupily v platnost k 1. 1.2009.
V Karlovarském kraji se přijaté změny projevily tak, že ubylo nemocensky pojištěných za poslední 3 roky o 12,5 % (o 12 974 osob), nově hlášené případy pracovní neschopnosti v porovnání s koncem roku 2008 se snížily dokonce o 46,8 % (o 25 779 případů). Průměrné procento pracovní neschopnosti pokleslo za stejné období o 1,749 p. b., zvýšila se však průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti o 3,25 dne, tj. o 9,0 %. Lze tedy konstatovat, že změny zákona o nemocenském pojištění neovlivnily dlouhodobé pracovní neschopnosti, již třetím rokem však pokračuje trend omezování krátkodobých pracovních neschopností, ať už z důvodu finančního znevýhodnění krátkodobé pracovní neschopnosti, či z obavy ze ztráty zaměstnání v souvislosti s nepříznivou situací na trhu práce.


Podrobnější informace naleznete v publikaci Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz rok 2011.

Další údaje o pracovní neschopnosti najdete pod odkazem Statistiky/Zdravotnictví, pracovní neschopnost.

  • 2012-4.doc
  • 2012-4.pdf