Počet obyvatel - stav k 1. 1. 2021

 

  • Počet obyvatel v obcích okresu Cheb k 1. 1. 2021
  • Počet obyvatel v obcích okresu Karlovy Vary k 1. 1. 2021
  • Počet obyvatel v obcích okresu Sokolov k 1. 1. 2021