Mimořádná šetření (cenzy)

 

Vedle pravidelného způsobu sběru dat výkaznickou cestou nabývají zvláště v posledních letech na významu mimořádná statistická šetření. Jsou orientována do všech oblastí ekonomicko-společenského života a dávají řadu odpovědí na otázky, které jsou jinak těžko zjistitelné, málo prozkoumané, či značně se měnící. V důsledku toho jsou šetření buď zcela vyčerpávající nebo výběrová, popřípadě doplňující. Slouží pro vypracování ekonomických a sociologických analýz dlouhodobého charakteru a jejich využitelnost je v podstatě nadčasová. Šetření jsou organizována celorepublikově a metodicky jednotně vedena z ČSÚ.

Na zajištění těchto šetření se podílejí jak zaměstnanci statistiky, tak i externí tazatelé kteří se při návštěvě prokáží „Průkazem tazatele“ (platný pouze s občanským průkazem), který jim vydá ČSÚ. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §  17 uvedeného zákona.

INTEGROVANÉ ŠETŘENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ 2020

Český statistický úřad organizuje od 1. září až do konce listopadu v Česku plošný zemědělský cenzus (Integrované šetření v zemědělství 2020), který letos probíhá ve všech státech Evropské unie. Aktuální zjišťování navazuje na sérii pravidelných strukturálních šetření konaných v České republice od roku 1995, naposledy v roce 2016.

Obsahem šetření jsou údaje o počtu a struktuře pracovníků v zemědělství, výměře a využití obhospodařované zemědělské půdy a jejím vlastnictví či pachtu, zavlažování, hnojení a hospodaření se statkovými hnojivy, stavech hospodářských zvířat a typech jejich ustájení, ekologickém hospodaření a jiných výdělečných činnostech zemědělských subjektů.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky a týká se zemědělských subjektů, které byly do šetření zařazeny na základě náhodného výběru a prahových hodnot. Fyzické osoby s menším rozsahem výroby, kontaktují tazatelé ČSÚ, fyzické osoby s větším rozsahem výroby obdrží výkaz do datové schránky a nebo poštou. Všichni respondenti mají možnost vyplnit výkaz v elektronické podobě (aplikace DANTE WEB nebo vyplnitelné PDF).

Během strukturálního šetření jsou velmi přísně dodržována pravidla ochrany důvěrnosti údajů a všichni pracovníci ČSÚ jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Výsledky Integrovaného šetření v zemědělství budou zveřejněny v srpnu příštího roku.

Další informace Vám v případě Vašeho zájmu poskytne:

Marie Hájková
tel.: 353 114 532, mobil: 731 439 217, e-mail: marie.hajkova@czso.cz

Ing. Marie Toningerová - vedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 353 114 512, mobil: 731 439 245, e-mail: marie.toningerova@czso.cz