Mimořádná šetření (cenzy)

 

Vedle pravidelného způsobu sběru dat výkaznickou cestou nabývají zvláště v posledních letech na významu mimořádná statistická šetření. Jsou orientována do všech oblastí ekonomicko-společenského života a dávají řadu odpovědí na otázky, které jsou jinak těžko zjistitelné, málo prozkoumané, či značně se měnící. V důsledku toho jsou šetření buď zcela vyčerpávající nebo výběrová, popřípadě doplňující. Slouží pro vypracování ekonomických a sociologických analýz dlouhodobého charakteru a jejich využitelnost je v podstatě nadčasová. Šetření jsou organizována celorepublikově a metodicky jednotně vedena z ČSÚ.

Na zajištění těchto šetření se podílejí jak zaměstnanci statistiky, tak i externí tazatelé kteří se při návštěvě prokáží „Průkazem tazatele“ (platný pouze s občanským průkazem), který jim vydá ČSÚ. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §  17 uvedeného zákona.

Šetření o ovocných sadech se provádí ve všech členských státech Evropské unie, ve kterých sady převyšují výměru 500 hektarů.

SADY 2017

Cílem je získat srovnatelné údaje o odrůdové a věkové struktuře ovocných sadů a intenzitě pěstování hlavních druhů ovocných stromů.

Předmětem šetření je počet ovocných stromů nebo keřů a výměra ovocných sadů podle jednotlivých druhů. U sadů hlavních druhů ovocných stromů, jako jsou jabloně, hrušně, meruňky a broskvoně, se zjišťuje také odrůdová skladba, skupiny podle ranosti, hustota výsadby a věková struktura.

V letošním roce toto šetření proběhne v období od 20. dubna do 26. května 2017.

V našem kraji se tohoto šetření zúčastní 13 jednotek.

Další informace Vám v případě Vašeho zájmu poskytne:

Marie Hájková
tel.: 353 114 532, mobil: 731 439 217, e-mail: marie.hajkova@czso.cz