Ceny nemovitostí v Karlovarském kraji v letech 2016 až 2018

 

12. 2. 2020

Ve tříletém období 2016 až 2018 vzrostla průměrná kupní cena rodinného domu v Karlovarském kraji na 2 399 Kč/m3, což je o 1,4 % více než v uplynulém tříletém období 2015–2017. Současně se zvýšila také průměrná kupní cena bytů, a to dokonce o 8,2 % na 13 198 Kč/m2. Dlouhodobě rostoucí trend se nevyhnul ani cenám stavebních pozemků a Karlovarský kraj vykázal v roce 2018 v mezikrajském srovnání dokonce druhou nejvyšší hodnotu indexu cen stavebních pozemků, a to 139,9.

Koncem roku 2019 vydal Český statistický úřad publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí - 2016 až 2018, kterou vydává za tříleté období každoročně a která plynule navazuje na publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2015 až 2017. Jejím hlavním cílem je poskytnout informace o cenové hladině nemovitostí v České republice, a to dle jejich druhu, polohy a dalších rozhodujících faktorů včetně jejich rozložení v čase. Shrneme-li stav cen nemovitostí v Karlovarském kraji v letech 2016 až 2018 jedinou větou, můžeme konstatovat, že byly celorepublikově podprůměrné a vykazují, podobně jako v ostatních krajích ČR, růstový trend.

Úhrnné indexy cen nemovitostí v Karlovarském kraji za jednotlivá čtvrtletí let 2015–2018                         (ve srovnání s rokem 2010)

Úhrnné indexy cen nemovitostí v Karlovarském kraji za jednotlivá čtvrtletí let 2015–2018 (ve srovnání s rokem 2010)

Rodinné domy

Průměrná kupní cena rodinného domu v Karlovarském kraji ve tříletém období 2016–2018 dosahovala výše 2 399 Kč/m3 a v mezikrajském srovnání se tak svou úrovní umístila po Hl. městě Praze (8 947 Kč/m3), Středočeském (3 509 Kč/m3), Jihomoravském (2 800 Kč/m3) a Plzeňském kraji (2 449 Kč/m3) na pátém nejvyšším místě. Zároveň byla o 5,3 % nižší, než kolik činil celorepublikový průměr (2 534 Kč/m3).

Nejvyšší kupní cena v daném období (4 287 Kč/m3) byla v Karlovarském kraji zaznamenána u rodinných domů v krajském městě, a to v nemovitostech s nejnižším pásmem opotřebení (0– 10 %). Současně platilo, že s rostoucím počtem obyvatel obce se zvyšovala i průměrná kupní cena rodinných domů a naopak se zvyšujícím se pásmem opotřebení cena klesala.

Průměrné odhadní a kupní ceny rodinných domů dle okresů Karlovarského kraje v letech 2016–2018

Průměrné odhadní a kupní ceny rodinných domů dle okresů Karlovarského kraje v letech 2016–2018

Z posledních dostupných informací vyplývá, že rodinné domy se v letech 2016–2018 prodávaly za nejvyšší průměrnou kupní cenu v okrese Cheb, a to za 2 524 Kč/m3. V tomto okrese byla současně nejvyšší i průměrná cena odhadní (1 974 Kč/m3). Naopak nejnižší průměr obou těchto cen vykázal ve sledovaném období okres Sokolov.

Průměrné ceny rodinných domů v okresech Karlovarského kraje v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) v letech 2016–2018Průměrné ceny rodinných domů v okresech Karlovarského kraje v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) v letech 2016–2018

Zaměříme-li se na vztah výše kupní ceny a velikosti obcí, ve kterých se rodinné domy prodávaly, nejvyšší průměrná kupní cena byla zaznamenána v krajském městě (3 395 Kč/m3), zatímco nejnižší hodnoty dosahovala u obcí s počtem obyvatel v rozmezí 2 000–9 999 (2 129 Kč/m3). Současně platilo, že za nejvyšší průměrné kupní ceny se prodávaly rodinné domy v pásmu opotřebení do 10 %, přičemž v tomto pásmu dosáhla průměrná kupní cena nejvyšší hodnoty v okrese Sokolov, kde bylo možné získat 1 m3 za 3 873 Kč.

Průměrné kupní ceny rodinných domů v jednotlivých krajích a okresech v letech 2016–2018

https://www.czso.cz/documents/10180/28532303/-2023378725.jpeg/4ea64c5a-8a34-4c8b-8c69-408ed11d2512?version=1.0&t=1578919918256

 

Byty

Ve tříletém období 2016–2018 se v Karlovarském kraji vyšplhala průměrná kupní cena bytu na úroveň 13 198 Kč/m2. V mezikrajském srovnání tak šlo o druhou nejnižší hodnotu, levněji bylo možné koupit 1 m2 již jen v Ústeckém kraji (7 772 Kč/m2). Stejně tomu tak bylo i u odhadních cen bytů, nejnižší byly opět zaznamenány v Karlovarském a Ústeckém kraji. Nejdražší bydlení bylo tradičně v Hl. městě Praze a Jihomoravském kraji, kde průměrné kupní ceny bytů dosáhly úrovně 58 691 Kč/m2 a 33 145 Kč/m2.

Podobně jako u ostatních typů nemovitostí tak i zde závisí výše kupní ceny na velikosti obce a  pásma opotřebení. Stejně jako u rodinných domů, tak i zde platilo, že nejvyšší průměrná kupní cena byla zaznamenána v Karlových Varech, v bytech s nejnižším pásmem opotřebení do 5 %, a to 26 283 Kč/m2. Se zvyšujícím se pásmem opotřebení samozřejmě kupní cena klesala, v některých případech i o více než třetinu.

Průměrné odhadní a kupní ceny bytů dle okresů Karlovarského kraje v letech 2016–2018

Průměrné odhadní a kupní ceny bytů dle okresů Karlovarského kraje v letech 2016–2018

V Karlovarském kraji dosáhly v letech 2016–2018 průměrné kupní i odhadní ceny nejvyšší úrovně v okrese Karlovy Vary, ve kterém se byty kupovaly průměrně za 19 333 Kč/m2, zatímco odhadci ocenili hodnotu těchto bytů téměř o pětinu méně (15 569 Kč/m2). Nejnižší úrovně dosáhly kupní i  odhadní ceny bytů za 1 m2 opět v okrese Sokolov, a to 7 719 Kč/m2 a 6 597 Kč/m2.

Průměrné ceny bytů v okresech Karlovarského kraje v závislosti na velikosti obcí a  stupni opotřebení (v Kč/m2) v letech 2016–2018Průměrné ceny bytů v okresech Karlovarského kraje v závislosti na velikosti obcí a  stupni opotřebení (v Kč/m2) v letech 2016–2018

Nejvyšší průměrná kupní cena byla zaznamenána opět v krajském městě (22 076 Kč/m2), zatímco nejnižší hodnoty dosahovala u obcí s počtem obyvatel v rozmezí 2 000–9 999. V pásmu opotřebení bytů do 5 % byla uvedena nejvyšší průměrná kupní cena také v okrese Karlovy Vary, kde bylo možné získat 1 m2 za 22 009 Kč.

Průměrné kupní ceny bytů v jednotlivých krajích a okresech v letech 2016–2018

 

https://www.czso.cz/documents/10180/28532303/1563000510.jpeg/101fc0f4-f9fe-4944-baec-add9f64dd4a5?version=1.0&t=1578919917763

 

Stavební pozemky

Ceny stavebních pozemků se v Karlovarském kraji v průběhu let 2015–2018 pohybovaly stejně jako u jiných druhů nemovitostí nad cenovou hladinou roku 2010 a vykazují dlouhodobě rostoucí tendenci.

Indexy cen stavebních pozemků v Karlovarském kraji za jednotlivá čtvrtletí let 2015–2018                    (ve srovnání s rokem 2010)

Indexy cen stavebních pozemků v Karlovarském kraji za jednotlivá čtvrtletí let 2015–2018 (ve srovnání s rokem 2010)

Zaměříme-li se na úroveň cenové hladiny v jednotlivých krajích v roce 2018, zjistíme, že nejvyšší hodnotu indexu cen stavebních pozemků vykázal v roce 2018 ve srovnání s rokem 2010 Pardubický kraj, a to 139,9. Druhou nejvyšší hodnotu uvedl Jihomoravský kraj (138,7) následovaný krajem Karlovarským (131,5). Naopak nejmenší cenový nárůst byl v roce 2018 v porovnání s rokem 2010 zaznamenán v kraji Královéhradeckém (108,9).

Z okresů Karlovarského kraje dosáhla nejvyšší cenové úrovně kupní cena stavebních pozemků v okrese Karlovy Vary, naopak nejlevněji bylo možné koupit stavební pozemek v okrese Sokolov.

Průměrné kupní ceny stavebních pozemků dle okresů a velikostí obcí Karlovarského kraje v letech 2016–2018

Průměrné kupní ceny stavebních pozemků dle okresů a velikostí obcí Karlovarského kraje v letech 2016–2018

 

Další informace k cenám nemovitostí lze nalézt v publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí - 2016 až 2018.

 
 

Kontakt:

Ing. Iveta Šedá
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: iveta.seda@czso.cz
Tel: 353 114 529

 

 

  • Ceny nemovitostí v Karlovarském kraji v letech 2016 až 2018
    (aktualita v pdf)
  • Průměrné ceny rodinných domů v okresech Karlovarského kraje v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) v letech 2016–2018
  • Průměrné ceny bytů v okresech Karlovarského kraje v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m2) v letech 2016–2018