Výsledky chovu hospodářských zvířat v Kraji Vysočina v roce 2019

 

Zemědělci na Vysočině chovali nejvíce skotu v rámci ČR (15,5 %). V průběhu roku 2019 bylo v kraji vyrobeno téměř 571 mil. litrů mléka, ve srovnání s předchozím rokem se toto množství nepatrně snížilo a představuje téměř jednu pětinu republikové produkce. Stavy prasat na konci roku 2019 ve výši téměř 320 tisíc kusů jsou v mezikrajském srovnání také nejvyšší, podíl na ČR činí 21,2 %.

Pomocí výběrových šetření o chovu skotu, prasat a drůbeže byly k 31. 12. 2019 zpracovány důležité charakteristiky živočišné výroby. Pro Kraj Vysočina byly zjištěny tyto hodnoty:

Chov skotu

Stavy skotu dosáhly úrovně 212 321 kusů a proti stejnému období předchozího roku se zvýšily o 1 555 kusů (tj. o 0,7 %). Na Vysočině bylo chováno nejvíce skotu v rámci ČR (15,5 %). Krávy představují 41,7 % z celkového stáda skotu a meziročně se jejich počet snížil o 0,3 %.

Stavy skotu v Kraji Vysočina

Početní stavy skotu k 31. 12. podle krajů

V průběhu roku 2019 bylo v kraji vyrobeno 570 776 tis. litrů mléka, ve srovnání s předchozím rokem se toto množství nepatrně snížilo a představuje téměř jednu pětinu produkce mléka v ČR. Průměrná denní dojivost 23,92 litrů poklesla o 0,6 % a je z pohledu celé České republiky nadprůměrná.

Výroba mléka a dojivost podle krajů v roce 2019

Chov prasat

K 31. prosinci 2019 bylo na Vysočině chováno 319 872 kusů prasat, jejich počet se zvýšil proti předchozímu roku o téměř 31 tisíc kusů (tj. o 10,7 %). V mezikrajském srovnání se jedná o nejvyšší stav prasat (21,2 %) z celé ČR. Prasnice představovaly 6,9 % z celkového stáda prasat a jejich počet se zvýšil proti roku 2018 o 11,4 %. Narozeno bylo 706 506 selat, což je o 11,2 % více než v předchozím roce. Na jednu prasnici se v roce 2019 narodilo 32 selat, přičemž jejich úhyn vztažený k počtu narozených se zvýšil na 11,8 % a je o 0,8 procentního bodu nad průměrem ČR.

Stavy prasat (v kusech) podle kategorií a účelu chovu  k 31. 12. 2019 v Kraji Vysočina

Početní stavy prasat k 31. 12. podle krajů
 

Chov drůbeže

Stavy drůbeže k 31. prosinci 2019 se proti stejnému období předchozího roku zvýšily o 16,6 % a k uvedenému datu bylo v Kraji Vysočina chováno téměř 736 tisíc kusů drůbeže. Z tohoto stavu připadalo 2,8 % na nosnice. Produkce konzumních vajec dosáhla od počátku roku 3,5 mil. kusů a proti roku 2018 se zvýšila o 3 tis. kusů (0,1 %). Průměrná snáška na jednu nosnici činila 181 kusů vajec.

Stavy drůbeže k 31. 12. podle krajů
 

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081