Vychází analýza Ženy a muži v Kraji Vysočina – 2018

 

Krajská správa Českého statistického úřadu v Jihlavě vydává analytickou publikaci Ženy a muži v Kraji Vysočina – 2018. Cílem materiálu je podat komplexnější statistický obraz o postavení žen a mužů v Kraji Vysočina a popsat jeho vývoj v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010.

Analýza je zaměřena na oblast demografie, vzdělanost a ekonomickou aktivitu, bydlení a strukturu domácností, zdravotní stav, zdravotní a sociální péči. Zabývá se však také aktivitami žen a mužů ve volbách, pohledem na volnočasové aktivity nebo výskytem sociálně-patologických jevů.

Obdobný materiál byl zpracován ve všech krajích České republiky. Nedílnou součástí analýzy je také mezikrajské srovnání, které zachycuje postavení Kraje Vysočina v rámci České republiky v roce 2018, nechybí ani srovnání dílčích územních celků (okresy, SO ORP). Publikace obsahuje vedle grafů, kartogramů a tabulek i shrnutí hlavních poznatků, kde čtenáři naleznou přehled více či méně očekávaných zjištění o ženách a mužích na Vysočině.

Věděli jste, že:

 • V posledních letech Kraj Vysočina ztrácel obyvatelstvo zejména úbytkem žen, jejich podíl na populaci je ze všech krajů nejnižší (50,3 %).
 • Podíl žen na celkovém počtu obyvatel roste s velikostní skupinou obcí, nejvyšší je ve čtyřech největších městech kraje.
 • Ženy převažují ve vyšších věkových skupinách obyvatelstva (nad šedesát let), naopak mužů je více zvláště ve věkových intervalech 25 až 45 let.
 • Ročně na Vysočině umírá kolem pěti tisíc osob, mezi kterými mírně převažují muži.
 • V mezikrajském srovnání je naděje dožití žen i mužů nadprůměrná (u žen nejvyšší, u mužů třetí nejvyšší). Rozdíl naděje dožití mezi pohlavími činí zhruba šest let ve prospěch žen.
 • Počet ženichů i nevěst s cizím státním občanstvím je na Vysočině ve srovnání s ostatními kraji velmi nízký.
 • Rozvodovost je na Vysočině v regionálním srovnání stabilně podprůměrná.
 • Zastoupení dívek mezi studenty středních i vysokých škol bylo nejvyšší ze všech krajů ČR.
 • Příjmové rozdíly mezi muži a ženami jsou nejvyšší v podnikatelské sféře.
 • Muži i ženy na Vysočině odcházejí ve vysoké míře do předčasného starobního důchodu.
 • Výše starobních důchodů u obou pohlaví patří k nejnižším v republice (u mužů třetí nejnižší, u žen čtvrtá nejnižší mezi kraji ČR).
 • Základní umělecké školy jsou na Vysočině jednoznačně dívčí doménou, naopak sportu holdují mnohem častěji muži a chlapci.
 • V mezikrajském srovnání patří Vysočina k regionům s nejnižším počtem mužů i žen léčených ze závislostí.
 • Při komunálních volbách v říjnu 2018 byl podíl žen mezi kandidáty nejvyšší v Praze (38,0 %) a Ústeckém kraji (36,5 %) a naopak nejnižší v Kraji Vysočina (28,7 %).

 

Kontakt:
Ing. Jiří Teplý
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: 
j.teply@czso.cz
Tel.: 567 109 073