Vodovody a kanalizace v roce 2013

 

Klesající trend spotřeby vody se potvrdil i v roce 2013, na druhé straně však neustále stoupá cena vodného i stočného.

Z celkového počtu obyvatel Kraje Vysočina bylo v roce 2013 pitnou vodou z vodovodů zásobováno více než 487 tisíc osob, což představuje 95,4 %. V mezikrajském porovnání bylo stoprocentní zásobování obyvatel vodou z vodovodu zaznamenáno pouze v Hlavním městě Praha a Karlovarském kraji, z ostatních krajů mají vysoký podíl ještě v kraji Moravskoslezkém (99,8 %), naopak nejnižší podíl vykazuje kraj Plzeňský (83,3 %). Délka vodovodní sítě dosahuje na Vysočině 5 686 kilometrů a vodovodních přípojek je evidováno téměř 131 tisíc.V roce 2013 bylo pro obyvatele Vysočiny vyrobeno bezmála 24,6 mil. m3 vody, z toho voda z podzemních zdrojů představovala 55,6 %. Největší podíl podzemní vody má Olomoucký kraj (93 %), nejméně je podzemní voda zastoupena v Hlavním městě Praze (16,6 %). Množství vyrobené vody se meziročně snížilo o 1,3 %. Objem fakturované vody zaznamenal proti roku 2012 pokles ve výši 1,1 %, zatímco v roce 2012 bylo celkem fakturováno 21,3 mil. m3 vody, v roce 2013 to bylo 21,1 mil. m3. Na domácnosti připadá 66,5 % z celkového množství fakturované vody. Potvrzuje se tak klesající trend spotřeby vody, kdy meziročně pokleslo specifické množství vody fakturované celkem o 7,2 litrů na osobu a den na 113,2 litrů na osobu a den, u vody fakturované domácnostem pak o 0,7 litru na osobu a den na 79 litrů na osobu a den. V mezikrajském srovnání se jedná o páté resp. čtvrté nejnižší množství vody. Největší specifické množství vody fakturované celkem i vody fakturované domácnostem bylo v rámci krajů České republiky v roce 2013 vykázáno v Hlavním městě Praha (170,1 l/osobu/den, resp. 111,4 l/osobu/den u domácností).Tržby za vodné dosáhly na Vysočině hodnoty 701 mil. Kč, což je o 1,3 % více proti roku 2012. Průměrná cena pitné vody vzrostla z 32,50 Kč/m3 v roce 2012 na 33,20 Kč/m3 v roce 2013, to je zvýšení o 2,4 %. V roce 2013 nejvyšší vodné platili obyvatele Ústeckého kraje (39,30 Kč/m3) a nejnižší v kraji Jihomoravském (29,40 Kč/m3).V roce 2013 na Vysočině bydlelo v domech napojených na kanalizaci více jak 443 tisíc osob, což je 86,9 % z celkového počtu obyvatel a proti předchozímu roku byl zaznamenán pouze nepatrný nárůst, a to o jeden procentní bod. Z celkového počtu obyvatel v domech napojených na kanalizaci bydlela většina v domech napojených na kanalizaci s čističkou odpadních vod, a to 83,8 %. Nejvyšší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci s ČOV byl vykázán v Praze (100 %), nejnižší pak na Vysočině (83,8 %).Celková délka kanalizační sítě na Vysočině v roce 2013 činila 3 020 km a počet kanalizačních přípojek přesáhl 107 tisíc. Proti předchozímu roku byl zaznamenán nárůst objemu vypouštěných vod do kanalizace, a to o 10 %. Tržby za stočné dosáhly hodnoty 526,2 mil. Kč a meziročně vzrostly o jednu pětinu. Průměrná cena odváděných odpadních vod vzrostla v Kraji Vysočina na 23,70 Kč/m3, což je nejméně v rámci celé ČR. Nejdražší stočné je v Libereckém kraji, kde v průměru zaplatí 37,50 Kč za jeden m3. V provozu bylo na území kraje celkem 182 ČOV, z toho 2 mechanické a 180 mechanicko-biologických, s celkovou kapacitou 165,9 tis. m3 za den. Podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace dosáhl 86,5 % z celkového množství odpadních vod a proti roku 2012 byl zaznamenán pokles o 0,6 procentního bodu. Objem kalů vyprodukovaných čistírnami odpadních vod představoval 6 672 tun sušiny, což bylo o 1,8 % méně než v roce 2012. Nejčastějším způsobem zneškodnění kalů byla v Kraji Vysočina přímá aplikace a rekultivace a kompostování.Podrobné informace podle krajů: Vodovody, kanalizace a vodní toky 2013

  • t1_vodovody_2013.xlsx
  • t2_vod_VYS_11_13.xlsx
  • t3_spotr_ceny_kraje.xlsx
  • t4_kanalizace_2013.xlsx
  • t5_kan_VYS_11_13.xlsx