Vodovody a kanalizace v roce 2012

 

Klesající trend spotřeby vody se potvrdil i v roce 2012, na druhé straně však neustále stoupá cena vodného i stočného.

Z celkového počtu obyvatel Kraje Vysočina bylo v roce 2012 pitnou vodou z vodovodů zásobováno téměř 484 tisíc osob, což představuje 94,6 %. V mezikrajském porovnání bylo stoprocentní zásobování obyvatel vodou z vodovodu zaznamenáno pouze v Karlovarském kraji, z ostatních krajů mají vysoký podíl ještě v kraji Moravskoslezkém a v Hlavním městě Praha (shodně 99,7 %), naopak nejnižší podíl vykazuje kraj Plzeňský (83,4 %). Délka vodovodní sítě dosahuje na Vysočině 5 626 kilometrů a vodovodních přípojek je evidováno přes 129 tisíc.

Vybrané ukazatele o vodovodech v roce 2012 podle krajů

V roce 2012 bylo pro obyvatele Vysočiny vyrobeno 25 mil. m3 vody, z toho voda z podzemních zdrojů představovala 54 %. Největší podíl podzemní vody má Olomoucký kraj (91,5 %), nejméně je podzemní voda zastoupena v Hlavním městě Praze (17,6 %). Množství vyrobené vody se meziročně snížilo o 1,4 %. Potvrzuje se tak klesající trend spotřeby vody, kdy meziroční pokles specifického množství vody fakturované celkem činil v Kraji Vysočina 1,4 l/osobu/den a u domácností o 0,1 l/osobu/den. Objem fakturované vody zaznamenal proti roku 2011 pokles ve výši 1 %, zatímco v roce 2011 bylo celkem fakturováno 21,5 mil. m3 vody, v roce 2012 to bylo 21,3 mil. m3. Na domácnosti připadá 66,1 % z celkového množství fakturované vody.

Vybrané ukazatele o vodovodech v Kraji Vysočina v roce 2011 a 2012

Největší specifické množství vody fakturované celkem i vody fakturované domácnostem bylo v rámci krajů České republiky v roce 2012 vykázáno v Hlavním městě Praha (173,1 l/osobu/den), resp. 106,3 l/osobu/den) a nejnižší v kraji Zlínském (116,5 l/osobu/den, resp. 76,8 l/osobu/den). V Kraji Vysočina bylo v roce 2012 vyfakturováno v přepočtu na osobu a den 120,5 litrů vody a domácnostem bylo fakturováno 79,7 litrů na osobu a den. V mezikrajském srovnání se jedná o třetí resp. čtvrté nejmenší množství vody.

Tržby za vodné dosáhly hodnoty 692 mil. Kč, což je o 8,2 % více proti roku 2011. Průměrná cena pitné vody na Vysočině vzrostla z 29,70 Kč/m3 v roce 2011 na 32,50 Kč/m3 v roce 2012, to je zvýšení o téměř jednu desetinu a jedná se o třetí nejvyšší nárůst v rámci ČR. V roce 2012 nejvyšší vodné platili obyvatele Ústeckého kraje (37,40 Kč/m3) a nejnižší v kraji Jihomoravském (28,20 Kč/m3).

Spotřeba vody, ceny vodného a stočného podle krajů v roce 2011 a 2012

V roce 2012 na Vysočině bydlelo v domech napojených na kanalizaci více jak 439 tisíc osob, což je 85,9 % z celkového počtu obyvatel a proti předchozímu roku byl zaznamenán pouze nepatrný nárůst, a to o 0,7 procentního bodu. Z celkového počtu obyvatel v domech napojených na kanalizaci bydlela většina v domech napojených na kanalizaci s čističkou odpadních vod, a to 83,8 %. Nejvyšší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci byl vykázán v Praze (100 %), nejnižší pak v kraji Libereckém (66,4 %).

Vybrané ukazatele o kanalizacích v ČOV v roce 2010 podle krajů

Celková délka kanalizační sítě na Vysočině v roce 2012 činila 3 049 km a počet kanalizačních přípojek přesáhl 105 tisíc. Proti předchozímu roku byl zaznamenán nárůst objemu vypouštěných vod do kanalizace, a to o 2,2 %. Tržby za stočné dosáhly hodnoty 437,6 mil. Kč a meziročně vzrostly o 3 %. Průměrná cena odváděných odpadních vod vzrostla v Kraji Vysočina na 21,80 Kč/m3, což je nejméně v rámci celé ČR. Nejdražší stočné je v Libereckém kraji, kde v průměru zaplatí 40,50 Kč za jeden m3. V provozu bylo na území kraje celkem 175 ČOV, z toho 3 mechanické a 172 mechanicko-biologických, s celkovou kapacitou 225,5 tis. m3 za den. Podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace dosáhl 87,1 % z celkového množství odpadních vod a proti roku 2011 byl zaznamenán nárůst o 1,1 procentního bodu. Objem kalů vyprodukovaných čistírnami odpadních vod představoval 6 793 tun sušiny, což bylo o 5,6 % více než v roce 2011. Nejčastějším způsobem zneškodnění kalů byla v Kraji Vysočina přímá aplikace a rekultivace a kompostování.Cena vodného a stočného podle krajů v roce 2012


Více informací najdete v publikaci Vodovody, kanalizace a vodní toky 2012.

  • t1_vodovody_2012.xls
  • t2_vod_VYS_11_12.xls
  • t3_spotr_ceny_kraje.xls
  • t4_kanalizace_2012.xls
  • t5_kan_VYS_11_12.xls