Vodovody a kanalizace v roce 2018 – vodné a stočné se opět zvýšilo

 

Postupný růst spotřeby vody v posledních pěti letech se v roce 2018 potvrdil, současně však trvale stoupá cena vodného i stočného. V Kraji Vysočina bylo v roce 2018 vyfakturováno domácnostem 81,2 litru vody na osobu a den. V mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejmenší spotřebu vody.

Z celkového počtu obyvatel Kraje Vysočina bylo v roce 2018 pitnou vodou z vodovodů zásobováno téměř 488 tisíc osob, což představuje 95,8 %. V mezikrajském porovnání bylo stoprocentní zásobování obyvatel vodou z vodovodu zaznamenáno pouze v Hlavním městě Praha a Karlovarském kraji, z ostatních krajů mají vysoký podíl ještě v kraji Moravskoslezském (99,9 %), naopak nejnižší podíl vykazuje kraj Plzeňský (86,3 %). Délka vodovodní sítě dosahuje na Vysočině 5 881 kilometrů a vodovodních přípojek je evidováno téměř 138 tisíc.

Vybrané ukazatele o vodovodech v roce 2018 podle krajů
 

V roce 2018 bylo pro obyvatele Vysočiny vyrobeno 24,4 mil. m3 vody, z toho voda z podzemních zdrojů představovala 51,3 %. Největší podíl podzemní vody má Olomoucký kraj (90,9 %), nejméně je podzemní voda zastoupena v Hlavním městě Praze (17,7 %). Množství vyrobené vody se meziročně zvýšilo o 2,1 %. Potvrzuje se tak kolísavý trend spotřeby vody, kdy meziroční nárůst specifického množství vody fakturované celkem činil v Kraji Vysočina 2,6 l/osobu/den a u domácností je zaznamenán nárůst 2,1 l/osobu/den. Objem fakturované vody zaznamenal proti roku 2017 nárůst ve výši 2,0 %, zatímco v roce 2017 bylo celkem fakturováno 21,422 mil. m3 vody, v roce 2018 to bylo 21,842 mil. m3. Na domácnosti připadá 66,2 % z celkového množství fakturované vody.

Největší specifické množství vody fakturované celkem i vody fakturované domácnostem bylo v rámci krajů České republiky v roce 2018 vykázáno v Hlavním městě Praha (174,0 l/osobu/den, resp. 107,5 l/osobu/den) a nejnižší ve Zlínském kraji (114,6 l/osobu/den, resp. 75,7 l/osobu/den). V Kraji Vysočina bylo v roce 2018 vyfakturováno v přepočtu na osobu a den 122,7 litrů vody a domácnostem bylo fakturováno 81,2 litrů na osobu a den. V mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejmenší množství vody.

Vybrané ukazatele o vodovodech v Kraji Vysočina v roce 2011 až 2018
Tržby za vodné přesáhly 810 mil. Kč, což je o 4,3 % více než v roce 2017. Průměrná cena pitné vody na Vysočině vzrostla z 36,30 Kč/m3 v roce 2017 na 37,10 Kč/m3 v roce 2018, to je zvýšení o 2,3 %. V roce 2018 nejvyšší vodné platili obyvatele Libereckého kraje (44,20 Kč/m3) a nejnižší v kraji Olomouckém (33,10 Kč/m3).

Spotřeba vody, ceny vodného a stočného podle krajů v roce 2011 až 2018
 

V roce 2018 na Vysočině bydlelo v domech napojených na kanalizaci více než 391 tisíc osob, což je 87,6 % z celkového počtu obyvatel. Proti předchozímu roku byl zaznamenán nepatrný nárůst, a to 0,4 procentního bodu. Z celkového počtu obyvatel bydlela většina v domech napojených na kanalizaci s čističkou odpadních vod, a to 76,8 %. Nejvyšší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci byl vykázán v Praze (99 %), nejnižší pak v Libereckém kraji (68,5 %).


 

Celková délka kanalizační sítě na Vysočině v roce 2018 činila 3 335 km a počet kanalizačních přípojek již přesáhl 111,5 tisíc. Proti předchozímu roku byl zaznamenán mírný pokles objemu vypouštěných vod do kanalizace, a to o 1 %. Tržby za stočné dosáhly hodnoty 631,4 mil. Kč a meziročně vzrostly o 1,4 %. Průměrná cena odváděných odpadních vod vzrostla v Kraji Vysočina na 28,30 Kč/m3, což je druhá nejnižší cena  v rámci celé ČR. Nejdražší stočné je v Libereckém kraji, kde v průměru zaplatí 42,50 Kč za jeden m3, nejlevnější stočné je v Plzeňském kraji (27,8 Kč). V provozu bylo na území kraje celkem 209 ČOV (všechny pracují na mechanicko-biologickém principu) s celkovou kapacitou 169,2 tis. m3 za den. Podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace dosáhl 90,1 % z celkového množství odpadních vod a proti roku 2017 byl zaznamenán pokles o 0,6 procentního bodu. Objem kalů vyprodukovaných čistírnami odpadních vod představoval 7 155 tun, což bylo o 2,9 % více  než v roce 2017. Nejčastějším způsobem zneškodnění kalů byla v Kraji Vysočina přímá aplikace a rekultivace a dále kompostování.


Výroba a ceny pitné vody v Kraji Vysočina


 

Cena vodného a stočného (bez DPH) podle krajů v roce 2018
 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081