Vodovody a kanalizace v roce 2016 - vodné a stočné dále roste

 

Klesající trend spotřeby vody se v roce 2016 nepotvrdil, trvale však stoupá cena vodného i stočného.

Z celkového počtu obyvatel Kraje Vysočina bylo v roce 2016 pitnou vodou z vodovodů zásobováno více než 490 tisíc osob, což představuje 96,2 %. V mezikrajském porovnání bylo stoprocentní zásobování obyvatel vodou z vodovodu zaznamenáno pouze v Hlavním městě Praha a Karlovarském kraji, z ostatních krajů mají vysoký podíl ještě v kraji Moravskoslezském (99,9 %), naopak nejnižší podíl vykazuje kraj Plzeňský (84,4 %). Délka vodovodní sítě dosahuje na Vysočině 5 809 kilometrů a vodovodních přípojek je evidováno téměř 137 tisíc.

Vybrané ukazatele o vodovodech v roce 2016 podle krajů
 

V roce 2016 bylo pro obyvatele Vysočiny vyrobeno 23,9 mil. m3 vody, z toho voda z podzemních zdrojů představovala 52,2 %. Největší podíl podzemní vody má Jihomoravský kraj (87,8 %), nejméně je podzemní voda zastoupena v Hlavním městě Praze (18,2 %). Množství vyrobené vody se meziročně snížilo o 0,9 %. Potvrzuje se tak kolísavý trend spotřeby vody, kdy meziroční nárůst specifického množství vody fakturované celkem činil v Kraji Vysočina 0,1 l/osobu/den a u domácností 0,4 l/osobu/den. Objem fakturované vody zaznamenal proti roku 2015 nárůst ve výši 0,6 %, zatímco v roce 2015 bylo celkem fakturováno 21,2 mil. m3 vody, v roce 2016 to bylo 21,4 mil. m3. Na domácnosti připadá 66 % z celkového množství fakturované vody.

Největší specifické množství vody fakturované celkem i vody fakturované domácnostem bylo v rámci krajů České republiky v roce 2016 vykázáno v Hlavním městě Praha (171,5 l/osobu/den, resp. 108,2 l/osobu/den) a nejnižší ve Zlínském kraji (112,7 l/osobu/den, resp. 75,1 l/osobu/den). V Kraji Vysočina bylo v roce 2016 vyfakturováno v přepočtu na osobu a den 119,5 litrů vody a domácnostem bylo fakturováno 78,9 litrů na osobu a den. V mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejmenší množství vody.

Vybrané ukazatele o vodovodech v Kraji Vysočina v roce 2011 až 2016
Tržby za vodné přesáhly 755 mil. Kč, což je o 2,5 % více než v roce 2015. Průměrná cena pitné vody na Vysočině vzrostla z 34,70 Kč/m3 v roce 2015 na 35,40 Kč/m3 v roce 2016, to je zvýšení o 1,8 %. V roce 2016 nejvyšší vodné platili obyvatele Ústeckého kraje (43,00 Kč/m3) a nejnižší v kraji Pardubickém (31,90 Kč/m3).

Spotřeba vody, ceny vodného a stočného podle krajů
 

V roce 2016 na Vysočině bydlelo v domech napojených na kanalizaci více než 448 tisíc osob, což je 88 % z celkového počtu obyvatel. Proti předchozímu roku byl zaznamenán pouze nepatrný nárůst, a to 0,2 procentního bodu. Z celkového počtu obyvatel bydlela většina v domech napojených na kanalizaci s čističkou odpadních vod, a to 76,3 %. Nejvyšší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci byl vykázán v Praze (99,1 %), nejnižší pak ve Středočeském kraji (71,6 %).

Vybrané ukazatele o kanalizacích a ČOV v roce 2016 podle krajů
 

Celková délka kanalizační sítě na Vysočině v roce 2016 činila 3 291 km a počet kanalizačních přípojek již přesáhl 112 tisíc. Proti předchozímu roku byl zaznamenán mírný pokles objemu vypouštěných vod do kanalizace, a to o 0,5 %. Tržby za stočné dosáhly hodnoty 588,7 mil. Kč a meziročně vzrostly o 2,8 %. Průměrná cena odváděných odpadních vod vzrostla v Kraji Vysočina na 26,30 Kč/m3, což je nejnižší cena v rámci celé ČR. Nejdražší stočné je v Libereckém kraji, kde v průměru zaplatí 41,90 Kč za jeden m3.

V provozu bylo na území kraje celkem 200 ČOV (jedna mechanická a 199 mechanicko-biologických) s celkovou kapacitou 169,1 tis. m3 za den. Podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace dosáhl 88,1 % z celkového množství odpadních vod a proti roku 2015 byl zaznamenán pokles o 0,5 procentního bodu. Objem kalů vyprodukovaných čistírnami odpadních vod představoval 7 178 tun sušiny, což bylo o 6,8 % méně než v roce 2015. Nejčastějším způsobem zneškodnění kalů byla v Kraji Vysočina přímá aplikace a rekultivace a dále kompostování.

Vybrané ukazatele o kanalizacích a ČOV v Kraji Vysočina v roce 2011 až 2016
Výroba a ceny pitné vody v Kraji Vysočina

Vývoj množství vypouštěné odpadní vody v Kraji Vysočina
 

Vývoj počtu a denní kapacity ČOV v Kraji Vysočina

 

Cena vodného a stočného (bez DPH) podle krajů v roce 2016
 

Podrobné informace podle krajů: Vodovody, kanalizace a vodní toky- 2016

  • Tabulky - vodovody a kanalizace v roce 2016