Vodovody a kanalizace v roce 2014

 

Klesající trend spotřeby vody se potvrdil i v roce 2014, na druhé straně však neustále stoupá cena vodného i stočného.

Z celkového počtu obyvatel Kraje Vysočina bylo v roce 2014 pitnou vodou z vodovodů zásobováno téměř 488 tisíc osob, což představuje 95,6 %. V mezikrajském porovnání bylo stoprocentní zásobování obyvatel vodou z vodovodu zaznamenáno pouze v Hlavním městě Praha a Karlovarském kraji, z ostatních krajů mají vysoký podíl ještě v kraji Moravskoslezském (99,9 %), naopak nejnižší podíl vykazuje kraj Plzeňský (84,1 %). Délka vodovodní sítě dosahuje na Vysočině 5 732 kilometrů a vodovodních přípojek je evidováno více než 134 tisíc.

Vybrané ukazatele o vodovodech v roce 2014 podle krajů

V roce 2014 bylo pro obyvatele Vysočiny vyrobeno 23,5 mil. m3 vody, z toho voda z podzemních zdrojů představovala 53,9 %. Největší podíl podzemní vody má Olomoucký kraj (92 %), nejméně je podzemní voda zastoupena v Hlavním městě Praze (17,6 %). Množství vyrobené vody se meziročně snížilo o 4,7 %. Potvrzuje se tak klesající trend spotřeby vody, kdy meziroční pokles specifického množství vody fakturované celkem činil v Kraji Vysočina téměř 2  l/osobu/den a u domácností dokonce 4,6 l/osobu/den. Objem fakturované vody zaznamenal proti roku 2013 pokles ve výši 1,8 %, zatímco v roce 2013 bylo celkem fakturováno 21,1 mil. m3 vody, v roce 2014 to bylo 20,7 mil. m3. Na domácnosti připadá 66,8 % z celkového množství fakturované vody.

Vybrané ukazatele o vodovodech v Kraji Vysočina v roce 2011 až 2014

Největší specifické množství vody fakturované celkem i vody fakturované domácnostem bylo v rámci krajů České republiky v roce 2014 vykázáno v Hlavním městě Praha (167,4 l/osobu/den, resp. 106,0 l/osobu/den) a nejnižší v kraji Středočeském (101,0 l/osobu/den, resp. 70,8 l/osobu/den). V Kraji Vysočina bylo v roce 2014 vyfakturováno v přepočtu na osobu a den 111,3 litrů vody a domácnostem bylo fakturováno 74,3 litrů na osobu a den. V mezikrajském srovnání se jedná o páté resp. šesté nejmenší množství vody.

Tržby za vodné dosáhly hodnoty 700 mil. Kč, což je o 0,1 % méně než v roce 2013. Průměrná cena pitné vody na Vysočině vzrostla z 33,20 Kč/m3 v roce 2013 na 33,80 Kč/m3 v roce 2014, to je zvýšení o 1,7 %. V roce 2014 nejvyšší vodné platili obyvatele Ústeckého kraje (40,20 Kč/m3) a nejnižší v kraji Jihomoravském (30,80 Kč/m3).

Spotřeba vody, ceny vodného a stočného podle krajů v roce 2011 až 2014

V roce 2014 na Vysočině bydlelo v domech napojených na kanalizaci téměř 445 tisíc osob, což je 87,2 % z celkového počtu obyvatel a proti předchozímu roku byl zaznamenán pouze nepatrný nárůst, a to 0,3 procentního bodu. Z celkového počtu obyvatel v domech napojených na kanalizaci bydlela většina v domech napojených na kanalizaci s čističkou odpadních vod, a to 84,0 %. Nejvyšší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci byl vykázán v Praze   (100 %), nejnižší pak na Vysočině.

Vybrané ukazatele o kanalizacích a ČOV v roce 2014 podle krajů

Celková délka kanalizační sítě na Vysočině v roce 2014 činila 3 181 km a počet kanalizačních přípojek byl téměř 109 tisíc. Proti předchozímu roku byl zaznamenán mírný pokles objemu vypouštěných vod do kanalizace, a to o 1,3 %. Tržby za stočné dosáhly hodnoty 540,4 mil. Kč a meziročně vzrostly o necelá 3 %. Průměrná cena odváděných odpadních vod vzrostla v Kraji Vysočina na 24,70 Kč/m3, což je nejméně v rámci celé ČR. Nejdražší stočné je v Libereckém kraji, kde v průměru zaplatí 39,00 Kč za jeden m3. V provozu bylo na území kraje celkem 186 ČOV, z toho 2 mechanické a 184 mechanicko-biologických, s celkovou kapacitou 170,9 tis. m3 za den. Podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace dosáhl 87,6 % z celkového množství odpadních vod a proti roku 2013 byl zaznamenán nárůst o 1,1 procentního bodu. Objem kalů vyprodukovaných čistírnami odpadních vod představoval 7 117 tun sušiny, což bylo o 6,7 % více než v roce 2013. Nejčastějším způsobem zneškodnění kalů byla v Kraji Vysočina přímá aplikace a rekultivace a dále kompostování.

Vybrané ukazatele o kanalizacích a ČOV v kraji Vysočina v roce 2011 až 2014

Výroba a ceny pitné vody v Kraji Vysočina

Vývoj množství vypouštěné odpadní vody v Kraji Vysočina

Vývoj počtu a denní kapacity ČOV v Kraji Vysočina

Cena vodného a stočného podle krajů v roce 2014

 

Podrobné informace podle krajů: Vodovody, kanalizace a vodní toky 2014

  • Tabulky - vodovody a kanalizace 2014