V Kraji Vysočina meziročně poklesl počet zahájených i dokončených bytů

 

V roce 2012 byla v Kraji Vysočina zahájena výstavba 991 bytů, což představuje oproti roku 2011 pokles o 20,0 %. Meziroční nárůst byl zaznamenán pouze ve dvou krajích, a to v Praze a Zlínském kraji. Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se náš kraj podílel 4,3 %. Z nově zahájených bytů na Vysočině převládaly byty v rodinných domech (69,8 %). V rámci kraje byla výstavba největšího počtu bytů zahájena na Žďársku, a to zhruba třetina

z celkového počtu, nejméně na Pelhřimovsku (necelá desetina).

V Kraji Vysočina byla v roce 2012 dokončena výstavba 1 276 bytů, což znamená meziroční pokles o 5,3 %. Pokles počtu dokončených bytů oproti předchozímu roku byl kromě Vysočiny zaznamenán pouze ve čtyřech dalších krajích (nejvýrazněji v Karlovarském o 13,3 %). Naopak nejvíce se počet dokončených bytů zvýšil v Libereckém kraji (o 30,8 %). V celé České republice vzrostl tento ukazatel bytové výstavby meziročně o 3,0 %. Ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále v kraji jednoznačně převládá výstavba bytů v rodinných domech (77,5 %). Největší podíl dokončených bytů v kraji připadal na okres Žďár nad Sázavou (24,7 %) a naopak okresy Třebíč a Pelhřimov se na jejich celkovém počtu podílely pouze 16,4 a16,9 %.

Kraj Vysočina v roce 2012 vykázal jeden z největších meziročních poklesů počtu vydaných stavebních ohlášení a povolení (o 10,8 %). V tomto období bylo v kraji vydáno 5 781 stavebních ohlášení a povolení, což představovalo 5,9 % všech ohlášení a povolení vydaných v celé České republice. Na budovy s byty bylo v kraji vystaveno 27,4 % povolení, na nebytové stavby připadlo 26,0 %, na stavby týkající se ochrany životního prostředí 17,6 % a na ostatní stavby 29,0 %. Průměrná hodnota na jedno stavební ohlášení a povolení v kraji dosáhla výše 2 170 tis. Kč, Vysočina se tak zařadila na jedenácté místo v mezikrajském srovnání, výrazně pod celorepublikovou úrovní (3 368 tis. Kč).


Více informací o bytové výstavbě a stavebních povoleních najdete v časových řadách.

  • byty2012.xls