Složení domácností v Kraji Vysočina

 

Počet domácností v Kraji Vysočina dlouhodobě narůstá, zároveň se však snižuje průměrná velikost domácnosti. Podobně jako v celé České republice klesá počet úplných rodin a přibývá nejen neúplných rodin, ale zejména domácností jednotlivců, kteří tvoří téměř 30 % všech hospodařících domácností.

V roce 2011 bylo v Kraji Vysočina 198,5 tisíce hospodařících domácností. Domácnosti se zmenšují, v roce 2011 tvořily jednu domácnost v průměru jen 2,5 osoby. Přesto má Vysočina spolu se Zlínským Krajem nejvyšší průměrný počet členů domácnosti v rámci republiky. V tom se promítá mimo jiné také velikostní struktura obcí – v malých obcích do 1 999 obyvatel připadá na jednu hospodařící domácnost 2,7 osoby, zatímco v krajském městě obývá jednu domácnost v průměru jen 2,2 osoby.

Ubývá domácností, které mají v průměru největší počet členů, tedy úplných rodin. Podíl těchto rodin na celkovém počtu domácností je však stále nadpoloviční a zůstává nejvyšší ze všech krajů. Druhým nejčetnějším typem hospodařící domácnosti jsou domácnosti jednotlivců s 29 %, jejichž počet roste nejrychleji. Následují neúplné rodiny a zbývající část domácností tvoří vícečlenné nerodinné domácnosti (z nich bylo 686 domácností prarodičů s vnoučaty).

V meziokresním srovnání je nejvyšší zastoupení neúplných rodin a jednotlivců v okrese Jihlava, kde se projevuje přítomnost krajského města. Naopak nejmenší podíly těchto domácností má okres Žďár nad Sázavou, kde je analogicky i nejvyšší zastoupení úplných rodin. To koresponduje s vysokou mírou věřících a s vysokým podílem malých obcí v tomto okrese.

Výraznou většinu úplných rodin tvoří manželské páry (téměř 92 %); na faktická manželství (neformální soužití druha a družky) připadá 8 %, podíl registrovaných či faktických partnerství (osob stejného pohlaví) tvoří 0,1 %. Necelých 58 % úplných rodin je bez závislých dětí - nejčastěji to jsou rodiny ve starších věkových kategoriích, které žijí bez dětí, anebo s dětmi, ale tyto již nejsou závislé (jsou ekonomicky aktivní). V úplných rodinách žije 79 tisíc závislých dětí, na jednu rodinu s dětmi připadá průměrně 1,7 závislého dítěte.

Většinu neúplných rodin (tj. jeden z rodičů s alespoň jedním dítětem) tvoří matky s dětmi (80 %). Statistická data však uvádějí i 1 972 otců, kteří se starají o závislé děti sami. Podíl neúplných rodin se závislými dětmi roste se zvyšující se velikostní skupinou obce. Největší podíl neúplných rodin je v obcích od 20 do 50 tis. obyvatel (zhruba 13 % hospodařících domácností), naopak nejnižší v nejmenších obcích do 499 obyvatel (10 %).

Z bezmála 57 tisíc domácností jednotlivců jich více než polovinu (54 %) tvořily domácnosti důchodců, především žen (nejčastěji ovdovělých). Z ovdovělých žen byla více než polovina ve věku 75 a více let. Naproti tomu nejvíce domácností jednotlivců mužů tvoří svobodní muži (43 %), nejčastěji ve věkové kategorii 25 – 34 let. Podíl domácností jednotlivců zůstává i přes jejich nárůst nejnižší ze všech krajů.Hospodařící domácnosti tvořené jednou rodinou v okresech Kraje Vysočina v roce 2011


Faktická manželství v okresech Kraje Vysočina podle věku osoby v čele domácnosti v roce 2011


Hospodařící domácnosti jednotlivců v Kraji Vysočina podle pohlaví a věku v roce 2011
Další podrobné údaje najdete v publikaci Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Kraj Vysočina