Školy a školská zařízení Vysočiny ve školním roce 2016/2017

 

Koncem srpna Český statistický úřad vydal publikaci, která mapuje školství v uplynulém školním roce. Publikace vychází z dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Srovnání krajů je provedeno za oblast předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. Oblast vysokých škol je uvedena pouze na úrovni České republiky.

V Kraji Vysočina bylo evidováno 286 mateřských škol, z toho jedna je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V 791 třídách bylo umístěno 17 821 dětí. Z nich dívky tvořily 48 %, v celkovém počtu je zahrnuto i 188 cizinců. Zřizovatelem mateřských škol jsou převážně obce, pouze 9 jich je zařazeno do privátního sektoru a dvě jsou církevní.  V sedmi základních školách bylo zřízeno 8 přípravných tříd, které navštěvovalo 122 dětí, z toho dívky představovaly jednu třetinu.

Na území Vysočiny fungovalo 263 základních škol, které disponovaly 2 212 třídami a navštěvovalo je 43 876 žáků. Převahu měli žáci na I. stupni, kde povinnou školní docházku plnilo 61 % žáků. Také základní školy jsou převážně zřizovány obcemi. K dalším zřizovatelům patří kraj (9 škol), MŠMT (4), privátní sektor (3) a církev (1). Ve školním roce 2016/2017 bylo do 1. ročníku základních škol přijato 5 303 žáků, z nichž 41 bylo mladších šesti let. Koncem června 2016 ukončilo základní vzdělávání 4 043 žáků. U většiny základních škol fungují školní družiny, které mají 602 oddělení. Zapsáno do nich bylo 15 574 žáků, většinou se jedná o žáky 1. a 2. třídy.

Středoškolské vzdělání zabezpečovalo v kraji 63 škol, přičemž některé školy nabízely více forem vzdělávání. V 972 třídách studovalo 21 545 žáků, z toho 19 900 denní formou studia. Do prvního ročníku bylo přijato 5 730 nových žáků. Dívek bylo o 78 více než chlapců. V roce 2016 ukončilo studium 4 846 absolventů. Převahu měly dívky, kterých bylo o 254 více.

Vyšších odborných škol v kraji existovalo 13 a v uplynulém školním roce je navštěvovalo 1 194 studentů, přičemž více než tři čtvrtiny jsou ženy. Mezi studenty bylo i 30 cizinců.  Nově bylo přijato 404 studujících a 337 absolventů ukončilo studium v předchozím roce.

Do 24 základních uměleckých škol docházelo 11 593 žáků, téměř ze tří čtvrtin se jedná o dívky. Největší zájem je o hudební obory, kde studuje 63,6 % žáků. Výtvarné obory si vybralo 22,2 %, taneční 11,3 % a literárně-dramatické 2,9 % žáků.

Školní knihovnu má 263 škol. Celkem mají k dispozici 952 tisíc knih, audio-vizuálních materiálů, ostatních dokumentů a odebírají 808 titulů periodik. V uplynulém školním roce měly knihovny 60 941 uživatelů.

Počet mateřských škol ve školním roce 2016/2017
 

Počet základních škol ve školním roce 2016/2017

 

Počet středních škol ve školním roce 2016/2017
 

Počty žáků základních uměleckých škol podle oborů (2016/2017)

Počet knih a dokumentů ve školních knihovnách (2016/2017)

Podrobnější informace najdete v publikaci Školy a školská zařízení - za školní rok 2016/2017