Pracovní neschopnost v kraji Vysočina vv roce 2010

 

V kraji Vysočina bylo v roce 2010 evidováno více jak 175 tisíc nemocensky pojištěných osob, z nichž bylo téměř 10 tisíc osob samostatně výdělečně činných. Proti předchozímu roku se průměrný počet pojištěnců nepatrně zvýšil, a to o 531 osob. Z celkového počtu nemocensky pojištěných osob byla více jak čtvrtina evidována v okrese Jihlava.

Nově bylo v roce 2010 hlášeno přes 55 tisíc případů pracovní neschopnosti, ze kterých v 87 % případů šlo o pracovní neschopnost z důvodu nemoci, zaznamenáno dále bylo 2 976 pracovních úrazů a 4 323 úrazů ostatních. Meziročně se počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti snížil o 5,7 %, proti roku 2009 bylo evidováno méně případů pracovní neschopnosti pro nemoc a pro ostatní úrazy, naopak nárůst byl zaznamenán u pracovních úrazů.


Na Vysočině bylo nejvíce nově hlášených případů pracovní neschopnosti vykázáno v okrese Jihlava a Žďár nad Sázavou a nejméně na Pelhřimovsku. K největšímu meziročnímu snížení počtu nově hlášených případů došlo v okrese Třebíč.Průměrný denní stav práce neschopných v roce 2010 představoval na Vysočině téměř 6,9 tisíc osob a proti předchozímu roku se snížil o 654 osob. Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti v kalendářních dnech činila 45,2 dne a proti roku 2009 poklesla o 1,4 dne, k poklesu došlo jak u nemocí tak i u pracovních a ostatních úrazů. Z okresů Vysočiny byla nejdelší délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti zaznamenána na Třebíčsku a Žďársku. V mezikrajském porovnání byla nejkratší průměrná doba trvání pracovní neschopnosti 38,0 dnů vykázána v roce 2010 v HL. m. Praze, nejdelší doba byla vykázána ve Zlínském kraji, a to 54,8 dnů.

Průměrné procento pracovní neschopnosti se na Vysočině stejně jako v celé ČR zvyšovalo až do roku 2003, kdy dosáhlo svého maxima 7,082 %. V praxi to znamenalo, že v průměru bylo každý den ze 100 zaměstnanců/pojištěnců více jak 7 práce neschopných osob pro nemoc a úraz. Od roku 2005 se projevila klesající tendence ukazatele procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz vyplývající zejména ze změny chování nemocensky pojištěných osob v důsledku legislativních úprav. Průměrné procento pracovní neschopnosti dosáhlo v kraji Vysočina v roce 2010 hodnoty 3,923 a meziročně se tak snížilo o 0,386 procentních bodů. V okresech kraje Vysočina se pohybovalo od nejnižší hodnoty 3,167 % v okrese Jihlava po 4,502 % v okrese Žďár nad Sázavou. V porovnání s ostatními kraji bylo průměrné procento pracovní neschopnosti na Vysočině šesté nejvyšší, nejnižší hodnotu 3,039 % vykázala Hl. m. Praha, naopak nejvyšší hodnota 4, 634 % byla zaznamenána ve Zlínském kraji.


Podrobnější informace naleznete v publikaci: Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz za rok 2010

  • nesch_VYS1.xls
  • nesch_VYS2.xls
  • nesch_kraje.xls