Pozemní komunikace a vodní cesty na Vysočině

 

Koncem roku 2015 byl změněn zákon o pozemních komunikacích, který změnil kategorizaci komunikací. Rychlostní silnice byly transformovány v dálnice a ty byly navíc rozděleny do dvou tříd, takže délka dálnic a silnic I. třídy není srovnatelná s předchozími roky.

Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezinárodní dopravu, která má mimoúrovňová křížení a směrově oddělené jízdní pásy. Podle určení a dopravního významu se nově dělí na dálnice I. a II. třídy. V Kraji Vysočina byla k 1. 1. 2019 pouze dálnice I. třídy a to v délce 92,5 km. Z toho připadá 11,5 km na okres Havlíčkův Brod, 21,8 km na okres Jihlava, 20,1 km na okres Pelhřimov a 39 km na okres Žďár nad Sázavou.

Délka dálnic v km podle krajů k 1. 1. 2019

Zdroj dat: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Silnice jsou pozemní komunikace pro vozidla a chodce. Silniční síť se podle významu a dopravního určení dělí do těchto tříd:

- silnice I. třídy je určena pro dálkovou a mezinárodní dopravu

- silnice II. třídy je určena pro dopravu mezi okresy

- silnice III. třídy je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní komunikace

Silniční síť v Kraji Vysočina představuje 4 981 km komunikací. Více než polovina je tvořena silnicemi III. třídy, třetina připadá na silnice II. třídy a do I. třídy je zařazeno pouze 9% silnic. Délka silnic na Vysočině je čtvrtá nejvyšší v mezikrajském srovnání.

Délka silnic v Kraji Vysočina podle tříd a okresů
Zdroj dat: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Délka silnic podle krajů k 1. 1. 2019
Zdroj dat: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Délka silnic na km2 podle krajů k 1. 1. 2019
Zdroj dat: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Provozní délka železničních tratí je přebírána od Správy železniční dopravní cesty a data jsou k dispozici pouze k 31. 12. 2015. Na Vysočině existuje železniční síť o délce 624 km, což je asi jedna šestnáctina z celkové délky tratí v České republice.

Délka železničních tratí v km podle krajů k 31. 12. 2015
Zdroj dat: Správa železniční dopravní cesty

Data o vodních cestách jsou přebírána od Státní plavební správy a jsou z konce roku 2015. V Kraji Vysočina je 16,1 km vodních cest, na kterých je provozována pravidelná doprava, jedná se o přepravu osob na Vodní nádrži Dalešice.

Délka splavných vodních cest pro pravidelnou dopravu v km podle krajů k 31.12. 2015
Zdroj dat: Státní plavební správa

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: 
miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081