Plochy osevů v Kraji Vysočina k 31. 5. 2022

 

Výměra obhospodařované zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch k 31. 5. 2022 zaujímá v Kraji Vysočina rozlohu 363 299 ha, tj. o 524 ha méně než v roce předchozím. Orná půda má na Vysočině plochu 276 971 ha a na celkové zemědělské půdě se podílí více než 76 %. Trvalé travní porosty se nachází na 85 810 ha, tzn. na ploše nepatrně menší (o 199 ha, 0,2 %) než v loňském roce.

Celkem bylo v Kraji Vysočina v roce 2022 oseto a osázeno 276 830 ha, což je proti předchozímu roku o 423 ha více. V rámci krajů České republiky jsou nejrozsáhlejší osevní plochy evidovány ve Středočeském kraji, za něj se řadí Jihomoravský kraj a následuje třetí Kraj Vysočina.

Vývoj osevních ploch v Kraji Vysočina (stav k 31.5.)

Z celkové osevní plochy připadá největší podíl na obiloviny, které jsou osety na 50,4 %. Výměra obilovin je na Vysočině tvořena z více jak poloviny pšenicí (56,3 %), téměř z třetiny ječmenem (31,5 %), 4,4 % osevních ploch obilovin zaujímá oves, 3,7 % triticale a 2,9 % žito. Zbytek připadá na kukuřici sklízenou na zrno a ostatní obiloviny.

Z okopanin mají pro Vysočinu stále největší význam brambory, které byly nasázeny na 7 248 ha. Proti předchozímu roku je to sice o 414 hektarů méně, ale i přesto si Vysočina stále drží primát na celkové výměře brambor v rámci krajů ČR s podílem 33,4 %.

Podle oseté výměry technických plodin zaujímá Vysočina třetí místo mezi kraji. V této skupině má stále největší zastoupení řepka s osevní plochou 37 515 ha. Osevní plocha řepky se proti roku 2021 na Vysočině zvětšila o 1 913 ha a zaujímá 81,6 % z celkové výměry technických plodin a 13,6 % z celkové osení plochy v kraji. Další důležitou technickou plodinou je mák, který je na Vysočině v letošním roce pěstován na 5 905 ha. Ačkoliv se proti roku 2021 jeho osevní plocha zmenšila o více než 1 200 hektarů, představuje plocha máku našeho kraje největší podíl na celkové výměře máku v rámci České republiky (22,6 %).

Významnou skupinou, která zabírá více než jednu čtvrtinu celkové osevní plochy kraje, jsou plodiny sklízené na zeleno. Jejich výměra představuje 76 183 ha, což je o 5 099 ha méně než v roce 2021. Z toho 58,8 % připadá na jednoleté pícniny, z nichž převážnou část tvoří kukuřice na zeleno a siláž (76,6 %). Víceleté pícniny jsou pěstovány na více než 31 tis. ha, z toho 46,8 % plochy připadá na jetel červený a 18,8 % na vojtěšku.

Osevní plochy v Kraji Vysočina stav k 31.5. (rok 2005 = 100 %)

 

Kontakt:
Ing. Štěpánka Vampolová
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Tel.: 567 109 080
E-mail: stepanka.vampolova@czso.cz

  • Plochy osevů v Kraji Vysočina k 31. 5. 2022 (komentář v pdf)
  • Vývoj osevních ploch v Kraji Vysočina (stav k 31.5.) - tabulka
  • Podrobné údaje: