Plochy osevů v Kraji Vysočina k 31. 5. 2019 - třetí nejvyšší výměra mezi kraji

 

Výměra obhospodařované zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch k 31. 5. 2019 zaujímá v Kraji Vysočina rozlohu 363 689 ha, tj. o 255 ha méně než v roce předchozím. Orná půda má na Vysočině plochu přes 278 tis. ha a na celkové zemědělské půdě se podílí více než 76 %. Trvalé travní porosty se nachází na 84 845 ha, což představuje meziroční nárůst o 211 ha. Celkem bylo v Kraji Vysočina v roce 2019 oseto a osázeno 277 417 ha, což je proti předchozímu roku o 440 ha méně. V rámci krajů České republiky jsou nejrozsáhlejší osevní plochy evidovány ve Středočeském kraji, za něj se řadí Jihomoravský kraj a následuje třetí Kraj Vysočina.

Vývoj osevních ploch v Kraji Vysočina (stav k 31.5.)

Z celkové osevní plochy připadá největší podíl na obiloviny, které jsou osety na 47,9 %. Výměra obilovin je na Vysočině tvořena z více než poloviny pšenicí (56,4 %), z třetiny ječmenem (30,9 %), přes 4 % osevních ploch obilovin zaujímá žito, 3,8 % oves a 3,7 % triticale. Zbytek připadá na kukuřici sklízenou na zrno a ostatní obiloviny.

Z okopanin mají pro Vysočinu stále největší význam brambory, které byly nasázeny na 7 721 ha. Proti předchozímu roku to je o 108 hektarů méně, přesto Vysočina stále drží primát na celkové výměře brambor v rámci krajů ČR s podílem 33,7 %.

Podle oseté výměry technických plodin zaujímá Vysočina třetí místo mezi kraji. V této skupině má stále největší zastoupení řepka. Její osevní plocha proti roku 2018 poklesla o 2 261 ha na celkových 40,8 tisíce ha. Řepka zaujímá 85,2 % z celkové výměry technických plodin v kraji a tvoří 10,7 % republikové výměry této plodiny. Další důležitou technickou plodinou je mák, který je na Vysočině v letošním roce pěstován na 5 644 ha. Proti roku 2018 se jeho osevní plocha zvětšila téměř o třetinu a Kraj Vysočina se tak podílí na celkové výměře máku v rámci České republiky již 15,8 %.

Významnou skupinou, která zabírá více než jednu čtvrtinu celkové osevní plochy kraje, jsou plodiny sklízené na zeleno. Jejich výměra představuje 81 902 ha, což je o 1 203 ha více než v roce 2018. Z toho 61,9 % připadá na jednoleté pícniny, z nichž převážnou část tvoří kukuřice na zeleno a siláž (74,3 %). Víceleté pícniny jsou pěstovány na více než 31 tis. ha, z toho 48,1 % plochy připadá na jetel červený a 19,3 % na vojtěšku.

Vývoj osevních ploch v Kraji Vysočina (rok 2005 = 100 %)
 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

  • Plochy osevů v Kraji Vysočina k 31. 5. 2019 (aktualita v pdf)
  • Vývoj osevních ploch v Kraji Vysočina (stav k 31.5.)
  • Více v publikaci: