Plochy osevů v Kraji Vysočina k 31. 5. 2018

 

Výměra obhospodařované zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch k 31. 5. 2018 zaujímá v Kraji Vysočina rozlohu 363 944 ha, tj. o 694 ha méně než v roce předchozím. Orná půda má na Vysočině plochu přes 278 tis. ha a na celkové zemědělské půdě se podílí více jak 76 %. Trvalé travní porosty se nachází na 84 634 ha, což představuje meziroční nárůst o 305 ha. Celkem bylo v Kraji Vysočina v roce 2018 oseto a osázeno 277 857 ha, což je proti předchozímu roku o 704 ha méně. V rámci krajů České republiky jsou nejrozsáhlejší osevní plochy evidovány ve Středočeském kraji, za něj se řadí Jihomoravský kraj a jako třetí následuje Kraj Vysočina.

Vývoj osevních ploch v Kraji Vysočina (stav k 31.5.)
Z celkové osevní plochy připadá největší podíl na obiloviny, které jsou osety na 47,8 %. Výměra obilovin je na Vysočině tvořena z více jak poloviny pšenicí (56 %), z třetiny ječmenem (32,1 %), přes 4 % osevních ploch obilovin zaujímá oves a 3,4 % triticale. Zbytek připadá na žito, kukuřici na zrno a ostatní obiloviny.

Z okopanin mají pro Vysočinu stále největší význam brambory, které byly nasázeny na 7 830 ha. Proti předchozímu roku to je o 431 hektarů méně, přesto Vysočina stále drží primát na celkové výměře brambor v rámci krajů ČR s podílem 34,2 %.

Podle oseté výměry technických plodin zaujímá Vysočina třetí místo mezi kraji. V této skupině má stále největší zastoupení řepka. Její osevní plocha se proti roku 2017 zvětšila o 1 873 ha a přesáhla 43 tisíc ha. Řepka zaujímá již 86,9 % z celkové výměry technických plodin v kraji a tvoří 10,4 % republikové výměry této plodiny. Další důležitou technickou plodinou je mák, který je na Vysočině v letošním roce pěstován na 4 280 ha. Proti roku 2017 se jeho osevní plocha zmenšila téměř o čtvrtinu, Kraj Vysočina se však podílí na celkové výměře máku v rámci České republiky již 16,1 %.

Významnou skupinou, která zabírá více než jednu čtvrtinu celkové osevní plochy kraje, jsou plodiny sklízené na zeleno. Jejich výměra představuje 80 699 ha, což je o 18 ha méně než v roce 2017. Z toho 62,6 % připadá na jednoleté pícniny, z nichž převážnou část tvoří kukuřice na zeleno a siláž (75,9 %). Víceleté pícniny jsou pěstovány na více jak 30 tis. ha, z toho 48,6 % plochy připadá na jetel červený a 17,5 % na vojtěšku.

Vývoj osevních ploch v Kraji Vysočina (rok 2005 = 100 %)

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: miloslav.witz@czso.cz
tel.: 567 109 081