Plochy osevů v Kraji Vysočina k 31. 5. 2017

 

Výměra obhospodařované zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch k 31. 5. 2017 zaujímá v Kraji Vysočina rozlohu 364 638 ha, tj. o 3 530 ha více než v roce předchozím. Orná půda zabírá na Vysočině plochu téměř 280 tis. ha a na celkové zemědělské půdě se podílí 77 %. Trvalé travní porosty se nachází na 84 329 ha, což představuje meziroční nárůst o 1 529 ha. Celkem bylo v Kraji Vysočina v roce 2017 oseto a osázeno 278 561 ha, což je proti předchozímu roku o 1 728 ha více. V rámci krajů České republiky jsou nejrozsáhlejší osevní plochy evidovány ve Středočeském kraji, za něj se řadí Jihomoravský kraj a následuje třetí Kraj Vysočina.

Vývoj osevních ploch v Kraji Vysočina (stav k 31. 5.)
Z celkové osevní plochy připadá největší podíl na obiloviny, které jsou osety na 47,9 %. Výměra obilovin je na Vysočině tvořena z více jak poloviny pšenicí (55,9 %), z třetiny ječmenem (32,4 %), přes 4,4 % osevních ploch obilovin zaujímá oves a 3,5 % triticale. Zbytek připadá na žito, kukuřici na zrno a ostatní obiloviny.

Z okopanin mají pro Vysočinu stále největší význam brambory, které byly nasázeny na 8 261 ha. Proti předchozímu roku to je o 41 hektarů méně, přesto Vysočina stále drží primát s podílem přes 35 % na celkové výměře brambor v rámci České republiky.

Podle oseté výměry technických plodin zaujímá Vysočina třetí místo mezi kraji. V této skupině má stále největší zastoupení řepka, její osevní plocha proti roku 2016 rozšířila o 295 ha, zaujímá již 84,5 % z celkové výměry technických plodin v kraji. Další důležitou technickou plodinou je mák, který je na Vysočině v letošním roce pěstován na 5 531 ha. Proti roku 2016 se jeho osevní plocha zvětšila o 160 hektarů, Kraj Vysočina se tak podílí 17 % na celkové výměře máku v rámci České republiky (plochy máku jsou druhé nejvyšší po Středočeském kraji).

Významnou skupinou, která zabírá téměř jednu třetinu celkové osevní plochy kraje, jsou plodiny sklízené na zeleno. Jejich výměra představuje 80 718 ha, což je o 2 513 ha méně než v roce 2016, přesto se jedná o největší výměru pícnin mezi kraji a přes 17 % celkové plochy pícnin v ČR. Z toho 63 % připadá na jednoleté pícniny, z nichž převážnou část tvoří kukuřice na zeleno a siláž (75,0 %). Víceleté pícniny jsou pěstovány na téměř 30 tis. ha, z toho 48 % plochy připadá na jetel červený a 15,7 % na vojtěšku.

Vývoj osevních ploch v Kraji Vysočina (rok 2005 = 100 %)
 

Více informací: Soupis ploch osevů - k 31. květnu 2017

  • Vývoj osevních ploch v Kraji Vysočina (stav k 31.5.)