Na Vysočině jsou největší chovy prasat a druhé největší chovy skotu v republice

 

Podle soupisu hospodářských zvířat provedeného k 1. dubnu 2020 stavy skotu na Vysočině meziročně mírně poklesly, rozšířen byl chov prasat.

Stavy skotu se v Kraji Vysočina meziročně snížily o 1 064 kusů, tj. o 0,5 %. K datu šetření tak bylo chováno 218 641 kusů skotu, což je 15,6 % republikového stáda. V rámci celé ČR byly stavy skotu sníženy o 1 % a k omezení chovu skotu došlo ve většině krajů. K mírnému rozšíření chovu skotu došlo pouze v Olomouckém (+289 kusů) a Moravskoslezském kraji (+624). V Kraji Vysočina byl dokumentován dlouhodobý pokles početních stavů skotu, a to nepřetržitě již od roku 1999. Tato nepříznivá situace se zastavila až v roce 2011, kdy se začal počet chovaného skotu mírně zvyšovat a až teprve od roku 2014 je zaznamenán vzestupný trend, který se zastavil v letošním roce. Při srovnání jednotlivých krajů je nejvíce skotu chováno v Jihočeském kraji. V Kraji Vysočina představuje podíl krav z celkového stáda skotu 40,1 %. Počet chovaných krav se od předchozího soupisu také mírně snížil, a to o 260 kusů, v celé České republice byl však zaznamenán pokles o 4 621 kusů. Nejnižší stavy krav jsou evidovány Karlovarském kraji.

Stavy prasat se v Kraji Vysočina od minulého šetření zvýšily o 6 852 kusů, tj. o 2,2 %. V celé republice byl chov prasat omezen o 2,9 %. Nejvíce vzrostly stavy prasat v Moravskoslezském kraji, a to téměř o patnáct procent. K rozhodnému okamžiku bylo v Kraji Vysočina chováno 319 055 kusů prasat, což je 21,3 % z celkových stavů České republiky. Nejméně prasat bylo chováno v Karlovarském kraji, zdejší chovy tvoří pouze jednu setinu početních stavů ČR. Podíl prasnic ve stádu prasat představoval na Vysočině 5,7 %, takže celkem bylo chováno 18 142 kusů.

Počet chovaných ovcí zůstal na úrovni předchozího roku. K 1. 4. 2019 bylo chováno 13 653 ovcí, což představuje 6,7 procent z celkového chovu v republice. Nejpočetnější stádo ovcí se nachází v Jihočeském kraji, kde je chováno téměř 29 tisíc kusů.

Podle provedeného soupisu bylo v Kraji Vysočina chováno 2 769 koz (včetně kozlů), jejich stavy se meziročně zvýšily o 76 kusů. Z úhrnu republiky se jedná o 9,6 %. V mezikrajském srovnání jsou nejpočetnější stavy koz evidovány ve Středočeském kraji, následují kraje Jihočeský a Vysočina.

Stádo koní tvořilo k 1. 4. 2019 v Kraji Vysočina 1 890 zvířat a proti minulému soupisu se rozšířilo o 130 kusů. Jedná se o pátý nejmenší počet chovaných koní v rámci krajů ČR, nejvíce koní nalezneme ve Středočeském (8 668 kusů) a Jihočeském kraji (5 006 kusů). Mírně se snížil počet koní v Ústeckém a Karlovarském kraji, výrazněji Zlínském kraji (-221 kusů) a ve všech ostatních krajích koní přibylo.

Proti soupisu z předchozího roku se stavy drůbeže v Kraji Vysočina snížily o 2,6 %. V chovech se tak nacházelo 391 125 kusů drůbeže, což představuje pouze 1,7 procenta z drůbeže chované v celé České republice. V převážné většině se jednalo o chovy kura domácího (96 %). Počet slepic se meziročně snížil o 531 kusů, takže v rozhodném okamžiku bylo na Vysočině chováno 60 998 slepic.

Stavy hospodářských zvířat v Kraji Vysočina
 

Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2020 podle krajů

 

Vývoj početních stavů skotu a prasat v Kraji Vysočina
 

Chov skotu podle krajů k 1. 4. 2020

Chov prasat podle krajů k 1. 4. 2020
 

Chov ovcí a koz podle krajů k 1. 4. 2020

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

  • Na Vysočině jsou největší chovy prasat a druhé největší chovy skotu v republice (pdf)
  • Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2020 - mezikrajské srovnání, Kraj Vysočina (tabulky)
  • Podrobné informace: