Lesy Vysočiny v roce 2019 – objem těžby dřeva byl opět nejvyšší mezi kraji

 

V roce 2019 se lesy na Vysočině rozkládaly na výměře 207 485 hektarů, to je 30,5 % z celkové rozlohy kraje. Porostní půda tvořila 98,3 %, což je druhá nejvyšší hodnota v rámci ČR. Lesní pozemky na Vysočině představují 7,8 % z celkové výměry lesů v České republice, mezi kraji je to čtvrtý největší podíl. Nejrozsáhlejší lesy se nachází v Jihočeském kraji (14,2 % z ČR) a nejmenší podíl lesních pozemků je evidován v Pardubickém kraji (5,0 % z ČR).

Zalesňování a přirozená obnova podle krajů v roce 2019

Výchovné zásahy byly v uplynulém roce provedeny v lesích Vysočiny na ploše 1 103 hektarů. Prořezávky, jako výchovné zásahy v mladých porostech, jejichž účelem je snížení hustoty porostu a úprava zdravotního stavu, se uskutečnily na ploše 716 hektarů. Probírky slouží k usměrnění vlastností předmýtních porostů, zejména k úpravě porostní skladby a zpevnění porostu. Probírky byly provedeny na ploše 387 hektarů a při této činnosti bylo vytěženo téměř 11 tisíc m3 dřeva. V loňském roce bylo 3 547 hektarů lesů ošetřeno chemickými a biologickými přípravky. Jedná se o ochranu před škůdci, chorobami a nežádoucí vegetací.

Zalesňování v Kraji Vysočina podle druhů dřevin
 

V roce 2019 bylo v kraji zalesněno 3 149 hektarů, což je o 129,3 % více než v roce 2018. Jehličnaté dřeviny byly vysázeny na 1 652 hektarech, což tvoří více než polovinu z nově zalesněné půdy. Smrk byl vysazen na 1 260 hektarech (tj. 40 % zalesňované plochy) a borovice na 82 hektarech (2,6 %). Listnaté dřeviny byly použity k zalesnění 1 497 hektarů (47,5 %). Nejvyšší podíl listnáčů v uměle obnovovaných lesních porostech má Moravskoslezský kraj (68,3 %). Z listnatých dřevin bylo na Vysočině vysázeno nejvíce buku (20 % zalesňované plochy) a dubu (16,3 %). Přirozenou obnovou les regeneroval na ploše 548 hektarů. Nejrozsáhlejší výměra takto obnovovaného lesa je vykázána v Olomouckém kraji (1 360 ha).

Struktura dřevin uměle zalesněných ploch v roce 2019
 

V Kraji Vysočina bylo v roce 2019 vytěženo celkem 7 780 tisíc m3 dřeva (bez kůry). Proti roku 2018 se těžba dřeva zvýšila na dvojnásobek. Jehličnaté dřeviny se na vyprodukované dřevní hmotě podílely 99,8 %, z nich převládal smrk (7 619 tisíc m3, tj. 98,2 % z celkové těžby dřeva jehličnatých stromů). Listnaté dřeviny představovaly zbývající 0,2 % těžby. Především se jednalo o buk (10 tisíc m3, tj. 52,9 % z celkové těžby listnatých stromů). Největší objem těžby dřeva je vykázán právě v Kraji Vysočina.

Těžba dřeva podle krajů v roce 2019
 

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) se v Kraji Vysočina meziročně zvýšil více než dvojnásobně a představoval 7 734 tisíc m3. Největší rozsah zpracované nahodilé těžby byl v roce 2019 evidován opět v Kraji Vysočina. Nejčastějším důvodem pro nahodilou těžbu byly na Vysočině v roce 2019 kalamity způsobené hmyzem (86,6 %). Další významnou příčinou jsou živelní pohromy, převážně v polomech a vývratech bylo vytěženo 9,5 % zpracované nahodilé těžby.

Škody způsobené zvěří jsou vyjádřeny částkou, která je součtem všech náhrad, případně ohodnocení škod. Na Vysočině meziročně poklesly o čtvrtinu a dosáhly hodnoty 1,1 milionu Kč. Nejvyšší škody tohoto charakteru jsou evidovány v Ústeckém kraji, kde přesáhly 3,5 milionů Kč.

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

  • Lesy Vysočiny v roce 2019 (aktualita v pdf)
  • Lesnictví v Kraji Vysočina (tabulka s časovou řadou 2006 až 2018)
  • Podrobnější informace o lesnictví najdete v publikaci:
  • Lesnictví - 2019 Odkaz [nové okno]