Lesy Vysočiny v roce 2015

 

V roce 2015 se lesy na Vysočině rozkládaly na výměře 207 295 hektarů, to je 30,5 % z celkové rozlohy kraje. Porostní půda tvořila 98,5 %, což je nejvyšší hodnota v rámci ČR. Lesní pozemky na Vysočině představují 7,8 % z celkové výměry lesů v České republice, mezi kraji je to čtvrtý největší podíl. Nejrozsáhlejší lesy se nachází v Jihočeském kraji (14,2 % z ČR) a nejmenší podíl lesních pozemků je evidován v Pardubickém kraji (5,0 % z ČR).

Zalesňování a přirozená obnova podle krajů v roce 2015
 

Výchovné zásahy byly v uplynulém roce provedeny v lesích Vysočiny na ploše 7 043 hektarů. Prořezávky, jako výchovné zásahy v mladých porostech, jejichž účelem je snížení hustoty porostu a úprava zdravotního stavu, se uskutečnily na ploše 2 666 hektarů. Probírky slouží k usměrnění vlastností předmýtních porostů, zejména k úpravě porostní skladby a zpevnění porostu. Probírky byly provedeny na ploše 4 377 hektarů a při této činnosti bylo vytěženo téměř 209 tisíc m3 dřeva. V loňském roce bylo 3 423 hektarů lesů ošetřeno chemickými a biologickými přípravky. Jedná se o ochranu před škůdci, chorobami a nežádoucí vegetací.

Zalesňování v Kraji Vysočina podle druhů dřevin
 

V roce 2015 bylo v kraji zalesněno 1 031 hektarů, což je o 23,2 % méně než v roce 2014. Jehličnaté dřeviny byly vysázeny na 756 hektarech, což představuje 73,3 % z celkové zalesněné půdy. Smrk byl vysazen na 636 hektarech (tj. 61,7 % zalesňované plochy), borovice na 26 hektarech (2,5 %) a jedle na 77 hektarech (7,5 %). Listnaté dřeviny byly použity k zalesnění 275 hektarů (26,7 %). Nejvyšší podíl listnáčů v uměle obnovovaných lesních porostech má Moravskoslezský kraj (61,2 %). Z listnatých dřevin bylo na Vysočině vysázeno nejvíce buku (14,3 % zalesňované plochy), dubu (6,4 %) a javoru (2,3 %). Přirozenou obnovou les regeneroval na ploše 308 hektarů. Nejrozsáhlejší výměra takto obnovovaného lesa je vykázána v Jihočeském kraji (776 ha).

Struktura dřevin uměle zalesněných ploch v roce 2015
 

V Kraji Vysočina bylo v roce 2015 vytěženo celkem 1 407 tisíc m3 dřeva (bez kůry). Proti roku 2014 se těžba dřeva snížila o 3,7 %. Jehličnaté dřeviny se na vyprodukované dřevní hmotě podílely 97 %, z nich převládal smrk (1 233 tisíc m3, tj. 90,4 % z celkové těžby dřeva jehličnatých stromů). Listnaté dřeviny představovaly zbývající tři procenta těžby. Především se jednalo o buk (22 tisíc m3, tj. 51,4 % z celkové těžby listnatých stromů). Největší objem těžby dřeva je dlouhodobě vykazován v Jihočeském kraji.

Těžba dřeva podle krajů v roce 2015
 

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) se v Kraji Vysočina meziročně snížil o více než dvojnásobně a představoval 681 tisíc m3. Největší rozsah zpracované nahodilé těžby byl v roce 2015 evidován v Olomouckém kraji, kde se jednalo o 1 651 tisíc m3. Nejčastějším důvodem pro nahodilou těžbu byly na Vysočině v roce 2015 živelní pohromy, převážně v polomech a vývratech bylo vytěženo 61,3 % zpracované nahodilé těžby. Další významnou příčinou jsou kalamity způsobené hmyzem (19,2 %).

Škody způsobené zvěří jsou vyjádřeny částkou, která je součtem všech náhrad, případně ohodnocení škod. Na Vysočině meziročně poklesly o pět procent a dosáhly hodnoty 2,1 milionu Kč. Nejvyšší škody jsou evidovány v Jihomoravském kraji, kde přesáhly 7,7 milionů Kč.

Lesnictví v Kraji Vysočina
 

Podrobnější informace o lesnictví najdete v publikaci Lesnictví - 2015

 

  • Lesnictví v Kraji Vysočina