Kriminalita na Vysočině v roce 2022

 

V roce 2022 bylo na Vysočině registrováno 5 240 trestných činů, což je o 19,8 % více než v předchozím roce. V mezikrajském srovnání patří kriminalita v našem kraji dlouhodobě k nejnižším v České republice. Nejvíce trestných činů bylo v rámci kraje registrováno v okrese Jihlava, nejvyšší kriminalitu vykazuje tento okres i po přepočtu na počet obyvatel. Objasnit se na Vysočině podařilo 2 925 trestných činů (55,8 %), což je sice o 228 případů více, procentuální podíl objasněných skutků se však meziročně snížil o 5,9 p. b.

Kriminalita v Kraji Vysočina patří dlouhodobě k nejnižším v České republice. V uplynulém roce bylo zjištěno 5 240 trestných činů, což je o 19,8 % více než v předešlém roce, který byl rokem s nejmenším počtem hlášených trestných činů od roku 1991. V posledním desetiletí se až na roky 2013, 2019 a 2022 počet trestných činů každoročně snižoval.

Kriminalita celková v Kraji Vysočina

Během roku 2021 se podařilo objasnit 2 697 trestných činů, což představuje objasněnost na úrovni 61,7 %. V roce 2022 bylo objasněno 2 925 trestných činů (55,8 %), což je sice o 228 případů více, procentuální podíl objasněných skutků se však meziročně snížil o 5,9 p. b. Po osmi letech tak křivka objasněnosti trestných činů klesla výrazněji pod hranici 60 %.

Křivka objasněnosti trestných činů sleduje v posledním desetiletí křivku celkově registrovaných trestných činů. Absolutní počet registrovaných i objasněných trestných činů posledního desetiletí se až na roky 2013, 2019 a 2022 pravidelně snižuje. Relativní objasněnost vykazuje z dlouhodobého hlediska rostoucí úspěšnost při řešení trestných činů. Zatímco po přelomu tisíciletí se objasněnost trestných činů pohybovala pod hranicí 50 %, od roku 2015 až na rok 2022 dosahuje hranice 60 % a více (největší objasněnost v roce 2020 – 64,2 %). Podle údajů Policejního prezídia ČR bylo na Vysočině v roce 2022 dále dodatečně objasněno celkem 411 trestných činů (za dodatečně objasněné jsou považovány skutky, u kterých je datum zahájení trestního řízení před 1. 1. předmětného roku a datum objasnění je v období od 1. 1. předmětného roku).

V mezikrajském srovnání patří kriminalita v našem kraji dlouhodobě k nejnižším v České republice, a to jak v absolutním počtu registrovaných trestních činů, tak i po přepočtu na počet obyvatel (použit střední stav obyvatelstva v roce 2022 - předběžné údaje nezahrnující osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny). Z celkového počtu trestných činů registrovaných v ČR připadá na Kraj Vysočina pouze 2,9 % trestných činů. Na 1 000 obyvatel u nás připadalo loni 10,4 trestných činů, v ČR to bylo 17,3 případů. Mezi kraji s nejvyšším počtem trestných činů na 1 000 obyvatel figuruje Praha, kraj Ústecký, Liberecký a Moravskoslezský.

Kriminalita celková podle krajů v roce 2022

Z hlediska klasifikace trestných činů patřila většina registrovaných trestných činů mezi obecné trestné činy. Obecných trestných činů bylo v roce 2022 registrováno 3 950, což činí 75,4 % registrovaných trestných činů. V rámci hospodářské kriminality, zahrnující především činy v obchodních a finančních vztazích, bylo registrováno 409 trestných činů, což představuje 7,8 % z celkově registrovaných trestných činů. Celkem 880 (16,8 %) trestných činů spadalo do oblasti tzv. zbývající kriminality.

V rámci obecné kriminality bylo registrováno 2 357 (meziročně +49,7 %) trestných činů majetkových, z nichž bylo 628 krádeží vloupáním (nejčastěji krádeže vloupáním do ostatních objektů, do rodinných domků, do motorových vozidel atd.) a 665 krádeží prostých (například krádeže v obchodech, motorových vozidel, silničních kol, krádeže kapesní atd.). Dále bylo v rámci obecné kriminality zaregistrováno 510 trestných činů násilných (zahrnujících například vraždy, úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování), 130 trestných činů mravnostních (například znásilnění, pohlavní zneužití, dětská pornografie) a 953 trestných činů ostatních (nejčastěji maření výkonu úředního rozhodnutí, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy pro jiného, poškození cizí věci atd.).

Kriminalita v Kraji Vysočina v roce 2022

Kriminalita v Kraji Vysočina v roce 2022

Pramen: Policejní prezidium ČR                                        Registrované trestné činy/Objasněné trestné činy

 

Z vybraných trestných činů bylo na Vysočině v roce 2022 spácháno 29 loupeží, o dva případy více než v předchozím roce. Ve stejném období pachatelé spáchali vloupání do 91 bytů a rodinných domů, což je sice o čtyři případy více než v roce 2021, ale výrazně méně než v každém roce předchozích dvou desetiletí.

Trestný čin znásilnění byl v roce 2022 zaznamenán 27krát, což je o osm případů více než v předchozím roce a o pět případů nad vysočinským průměrem počtu znásilnění předchozích 10 let. Kraj Vysočina patří mezi kraje s nejnižším počtem znásilnění v rámci celé České republiky. V roce 2022 bylo nejvíce těchto trestných činů zaznamenáno v Praze (153 případů, což je nárůst o 22,4 % oproti roku 2021) a v Moravskoslezském kraji (109 případů, nárůst o 84,7 % oproti předchozímu roku, významný nárůst oproti předchozím rokům).

Počet vražd měl v posledních letech kolísavý trend. V roce 2022 bylo na Vysočině evidováno 5 vražd, což je o jednu méně než v předchozím roce, tento počet odpovídá průměru vražd za posledních deset let. Objasnit se podařilo 4 vraždy. Nejvíce vražd bylo spácháno v Praze (24 případů) a ve Středočeském kraji (19 případů).

Trestné činy  v Kraji Vysočina

Registrované trestné činy v roce 2022 podle krajů

Ve všech okresech Kraje Vysočina byl zaznamenán meziroční růst počtu registrovaných trestných činů. Nejvíce trestných činů bylo registrováno v okrese Jihlava (1 609 trestných činů) a nejméně v okrese Pelhřimov (782 trestných činů). V přepočtu registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel (použit střední stav obyvatelstva v roce 2022 - předběžné údaje nezahrnující osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny) zůstal okresem s nejvíce trestnými činy okres Jihlava (14,3 trestných činů na 1 000 obyvatel), zatímco okresem s nejmenším počtem trestných činů na 1 000 obyvatel je Žďár nad Sázavou (7,8 trestných činů na 1 000 obyvatel).

Co se týká vybraných trestných činů, tak ke třem vraždám došlo v okrese Havlíčkův Brod a po jedné vraždě v okresech Jihlava a Třebíč. Vražda spáchaná na Třebíčsku zůstala neobjasněna. V počtu znásilnění na tom byly nejhůře okresy Žďár nad Sázavou (10 případů) a Jihlava (9 případů). V těchto dvou okresech se odehrálo přes 70 % všech znásilnění v kraji. K loupežím a k vloupání do bytů a rodinných domů došlo nejčastěji na Jihlavsku.

 

Kontakt:
Ing. Štěpánka Vampolová
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Tel.: 567 109 080
E-mail: stepanka.vampolova@czso.cz