Každý devátý Dvořák žije na Vysočině

 

Ministerstvo vnitra ČR ke konci ledna na svých internetových stránkách zveřejnilo přehledy četnosti příjmení a jmen obyvatel České republiky. V Kraji Vysočina jsou nejrozšířenějšími příjmeními Dvořák/Dvořáková, Svoboda/Svobodová a Novák/Nováková. Nejčetnějším mužským jménem je na Vysočině Jiří, následovaný Janem a Josefem. Ženským jménem číslo jedna je v kraji jednoznačně Marie, až daleko za ní zůstávají Jany a Hany.

Nejrozšířenějším příjmením je v České republice Novák/Nováková, za nimiž následují s velkým odstupem Svoboda/Svobodová, Novotný/Novotná a Dvořák/Dvořáková. Stejná příjmení jsou nejčetnější i v Kraji Vysočina, ovšem jejich pořadí je odlišné. Nejvíce je v kraji Dvořáků/Dvořákových (přes pět tisíc), což znamená, že v rámci České republiky žije každý devátý nositel (nositelka) tohoto příjmení na Vysočině.  V rámci kraje nese příjmení Dvořák nebo Dvořáková každý 97. obyvatel a můžeme ještě doplnit, že každý 108. obyvatel Vysočiny je Svoboda či Svobodová a každý 114. Novák/Nováková.

Z první dvacítky nejčetnějších příjmení je jich na Vysočině devatenáct shodných u mužů i u žen, i když se u obou pohlaví poněkud liší jejich pořadí. Až na dvacáté místo se u mužů vklínil Blažek a u žen Nováčková. Četnost těchto příjmení v kraji zachycuje Graf 1.

Graf 1 Nejčetnější příjmení v Kraji Vysočina

Pohled na nejrozšířenější mužská a ženská příjmení v patnácti správních obvodech Kraje Vysočina nabízí Graf 2. Vidíme, že v kraji celkově nejvíce zastoupené příjmení Dvořák/Dvořáková je nejčetnější jen ve třech správních obvodech ORP (ale  v případě mužských příjmení je v dalších šesti obvodech Dvořák na druhém místě, u ženských příjmení je Dvořáková druhá dokonce sedmkrát), nejčastěji dominují Nováci a Novákové – shodně čtyřikrát.

Graf 2 Nejčetnější příjmení ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Kraje Vysočina

Naopak v některých správních obvodech se na prvním místě setkáváme i s příjmeními, která jinde tak četná nejsou a je tudíž možné je pro daný obvod označit jako typická. Tak na Chotěbořsku je to příjmení Málek/Málková, v náměšťském správním obvodu zase Nováček/Nováčková. Navíc se v obou uvedených správních obvodech mezi nejvíce zastoupenými vyskytují i další v kraji méně obvyklá příjmení – Pešková, Culková (Chotěbořsko), Chytka, Staněk, Horký (Náměšťsko).

Některá příjmení jsou vůbec pro kraj typická. Tak např. více než polovinu patnácti set Cahů a Cahových, žijících v České republice, najdeme na Vysočině, v případě asi jedenácti set Krčálů a Krčálových to je bezmála polovina. Naproti tomu jiná jinde běžná příjmení jsou v kraji poměrně řídká, např. Konečný, Soukup, Bartoš…

V České republice existuje obrovské množství vzácných a někdy na pohled kuriózních příjmení, která nosí pouze jednotlivci či jen desítky osob. Uveďme alespoň některá i z Vysočiny. V České republice ke konci roku 2015 žilo 53 Trutnů a Trutnových, z toho 51 bylo z Vysočiny, převážně z Velkomeziříčska a Třebíčska, Káfuňků a Káfuňkových bylo v republice třiadvacet, kromě jednoho bychom je všechny nalezli na Náměšťsku a Třebíčsku.

Zdaleka nejoblíbenějším mužským jménem je v České republice Jiří, následovaný Janem a Petrem. U ženských jmen je na prvním místě Marie, za ní se řadí Jana a Eva. Jméno Jiří stojí na prvním místě i v Kraji Vysočina, kde žije více než 15 500 jeho hrdých nositelů, rovněž Jan drží druhé místo, ale na třetím je na Vysočině tradiční Josef. Také u ženských jmen je na prvních dvou místech pomyslného žebříčku pořadí shodné s Českou republikou, Marií je v kraji téměř třiadvacet tisíc, za nimi s velikým odstupem následují Jany a Hany. Dvacet nejoblíbenějších mužských a ženských jmen na Vysočině zachycuje Graf 3.

Graf 3 Četnost jmen na Vysočině

Obliba jednotlivých jmen se v průběhu času výrazně mění, dá se říci, že značně podléhá vlivu doby a módy. Proměnlivost obliby jmen naznačují Graf 4 a Graf 5, zachycující desítku nejrozšířenějších jmen, která dostávali novorození chlapci a dívky v letech 1965, 1990 a 2015. U chlapeckých jmen se ve všech třech letech v této elitní desítce udržel pouze Jan, dalších šest jmen se vyskytuje ve dvou letech. U dívčích jmen byla obměna podstatně větší, dvakrát v této desítce nacházíme pouze Janu, Lenku a Terezu, ostatní jména se vyskytují pouze jednou.

Graf 4 Nejoblíbenější chlapecká jména v České republice

 

  • Nejčetnější mužská příjmení v Kraji Vysočina k 31. 12. 2015
  • Nejčetnější ženská příjmení v Kraji Vysočina k 31. 12. 2015
  • Nejčetnější mužská jména v Kraji Vysočina k 31. 12. 2015
  • Nejčetnější ženská jména v Kraji Vysočina k 31. 12. 2015
  • Kartogramy - nejčetnější jména a příjmení ve SO ORP a krajích