Ekonomické subjekty v Kraji Vysočina k 31. 12. 2019

 

V registru ekonomických subjektů (RES) bylo k 31. 12. 2019 evidováno celkem 114 721 subjektů se sídlem v Kraji Vysočina. Oproti stavu ke konci roku 2018 se jejich počet téměř nezměnil – byl jen o 33 subjektů vyšší. Z územního pohledu nejvíce ekonomických subjektů sídlí v okresech Žďár nad Sázavou a Jihlava (shodně 22,8 % z celkového počtu subjektů), naopak nejméně subjektů nalezneme v okrese Pelhřimov (15,3 %). V mezikrajském srovnání nejvíce subjektů eviduje Hlavní město Praha s počtem 632 tis. subjektů (21,9 %), nejméně jednotek pak vykazuje Karlovarský kraj – 74,2 tis. (2,6 %).

Registr ekonomických subjektů (RES) je veřejným seznamem, jenž vytváří a spravuje ČSÚ podle §20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba, dále fyzická osoba s postavením podnikatele a organizační složka státu, která je účetní jednotkou.

Z hlediska právní formy, obdobně jako v celé České republice, jednoznačně převažují fyzické osoby. Jejich počet ke konci roku 2019 dosáhl 92 286 osob, což je 80,4 % z celkového počtu subjektů v RES Kraje Vysočina.

Počet živnostníků, kteří tvořili 90 % z počtu fyzických osob, se na Vysočině proti konci roku 2018 zvýšil o 1 451 osob, tj. o 1,8 %. V rámci této kategorie jednoznačně převažují fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku. V mezikrajském srovnání je v kraji nadprůměrný počet zemědělských podnikatelů – fyzických osob, který je čtvrtý nejvyšší mezi regiony (přes 4,6 tisíce). Počty ostatních fyzických i právnických osob jsou naopak v rámci ČR podprůměrné.

Z dalších právních forem bylo ke konci roku 2019 evidováno 10 367 obchodních společností (tvoří 9,0 % ze všech subjektů). Dominantní postavení mají mezi nimi společnosti s ručením omezeným, které na konci roku tvořily 93,4 % jejich počtu. Počet společností s ručením omezeným v posledních letech neustále narůstá, proti roku 2012 se jejich počet v Kraji Vysočina zvýšil téměř o 35 %. V RES bylo dále evidováno např. 688 zahraničních fyzických osob (0,6 % celkového počtu subjektů), 2 759 společenství vlastníků jednotek, 468 akciových společností či 448 družstev. Mezi právnickými osobami zaujímají velice významné místo nejrůznější spolky, kterých bylo ke konci roku 2019 v Kraji Vysočina evidováno 4 157, vedle toho bylo v registru zapsáno ještě 1 939 pobočných spolků.

Z hlediska převažující činnosti (CZ-NACE) se na Vysočině nejvíce subjektů zabývá obchodem, ubytováním a stravováním. Na konci roku 2019 jich bylo evidováno 25 958, což představuje 22,6 % z celkového množství registrovaných subjektů. Další významnou oblastí je průmysl (16 748 subjektů, tj. 14,6 %), stavebnictví (15 853 subjektů, tj. 13,8 %), profesní, vědecké a technické činnosti (12 533 subjektů, tj. 10,9 %) a zemědělství, lesnictví, rybářství (9 871 subjektů, tj. 8,6 %).

U více než poloviny ekonomických subjektů není uveden údaj o počtu zaměstnanců (53,5 %), dalších 37,2 % jednotek je bez zaměstnanců. Do kategorie 1 – 9 zaměstnanců koncem roku 2019 spadalo 8 268 subjektů, naopak 250 a více zaměstnanců mělo na Vysočině jen 88 firem, z nichž pouze 12 spadalo do kategorie tisíc a více zaměstnanců.

Přehled největších zaměstnavatelů v okresech Kraje Vysočina naleznete v přiloženém souboru.

Ekonomické subjekty v Kraji Vysočina (stav k 31. 12.)

Ekonomické subjekty v okresech Kraje Vysočina (stav k 31. 12. 2019)

Počet ekonomických subjektů v Kraji Vysočina (k 31. 12.)

Struktura subjektů podle převažující činnosti CZ-NACE v Kraji Vysočina k 31. 12. 2019

Struktura právnických osob podle právních forem v Kraji Vysočina k 31. 12. 2019

Počet ekonomických subjektů podle krajů k 31. 12. 2019


 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Ekonomické subjekty v Kraji Vysočina k 31. 12. 2019 (pdf)
  • Ekonomické subjekty v Kraji Vysočina a jeho okresech (tabulky)
  • Přehled největších zaměstnavatelů v okresech Kraje Vysočina
  • Související informace: