Důchody v Kraji Vysočina v roce 2012

 

Průměrný starobní důchod plný vyplácený ke konci roku 2012 v Kraji Vysočina činil 10 498 Kč a zaostával tak za celorepublikovým průměrem o 280 Kč. Rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen se každým rokem zvyšuje ve prospěch mužů. Muži pobírají starobní důchod téměř o 2 000 Kč vyšší než ženy.

V Kraji Vysočina ke konci roku 2012 pobíralo některý z důchodů 145 866 osob. Jejich počet se ve srovnání s předchozím rokem snížil o 753 osob (o 0,5 %). Z celkového počtu bylo 59,3 % důchodců starobních plných, příjemci důchodů vdovských a vdoveckých tvořili téměř jednu čtvrtinu (23,8 %) a příjemců důchodů invalidních − třetího, druhého a prvního stupně bylo 15,4 %.

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Kraji Vysočina v letech 2003 až 2012 (stav v prosinci)

V celkovém počtu příjemců důchodu v Kraji Vysočina převažovaly s 59,1 % ženy (86 222 osob), mužů pobírajících některý z důchodů bylo 59 644. Převažující podíl žen byl vykázán u důchodů starobních plných (52,3 %) i poměrných (83,3 %) a též u důchodů sirotčích (50,7 %). Muži tvořili větší část příjemců důchodů invalidních třetího (56,5 %), druhého (57,2 %) a prvního stupně (50,7 %).Starobní důchod plný pobíralo ke konci prosince 2012 v Kraji Vysočina 86 482 osob, což představuje meziroční pokles o 396 osob, tj. o 0,5 %. K poklesu osob pobírajících plný starobní důchod došlo ve všech okresech kraje, nejvíce v okrese Jihlava a Třebíč (o 148, respektive o 127 osob), nejmenší pokles byl v okrese Žďár nad Sázavou (o 5 osob). V České republice přibylo meziročně více než 1 400 starobních důchodců (0,1 %) a jejich počet tak přesáhl 1,7 milionu osob.

Průměrná výše plného starobního důchodu podle krajů v letech 2003 až 2012 (stav v prosinci)

Průměrná výše starobních důchodů plných vyplácených v jednotlivých krajích České republiky se liší až o více než tisíc korun. Starobní důchodci na Vysočině v prosinci roku 2012 pobírali v průměru 10 498 Kč, což byl druhý nejnižší starobní důchod mezi čtrnácti kraji. Nejvyšší průměrný starobní důchod pobírali důchodci v Praze, a to 11 520 Kč, naopak nejnižší byly vypláceny v Olomouckém kraji 10 457 Kč. Meziročně vzrostl starobní důchod v Kraji Vysočina o 219 Kč (2,1 %), což odpovídá průměrnému růstu v celé ČR.

V rámci kraje nejvíce příjemců starobních důchodů plných žilo v prosinci 2012 v okrese Žďár nad Sázavou (20 416 osob) a byl zde také vyplácen nejvyšší starobní důchod ve výši 10 725 Kč. Nejnižší počet starobních důchodců žil v okrese Pelhřimov (12 697 osob), ale nejnižší starobní důchody byly vypláceny v okrese Třebíč (10 217 Kč).

Výše starobních důchodů a počet příjemců starobních důchodů v Kraji Vysočina

Důchodci muži v Kraji Vysočina pobírali v roce 2012 starobní důchod ve výši 11 541 Kč a ženy 9 547 Kč. Na konci roku činil rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen 1 994 Kč a každým rokem se zvyšuje. V celé ČR byl v prosinci 2012 rozdíl mezi průměrným starobním důchodem mužů a žen více než 2 100 Kč ve prospěch mužů.Za posledních 10 let narostl počet příjemců starobních důchodů v Kraji Vysočina o 16 630 osob (23,8 %). Za stejné období vzrostl průměrný starobní důchod v kraji o 3 620 Kč (52,6 %). V celé České republice činil nárůst starobních důchodců 382 687 osob (28,5 %) a průměrná výše starobního důchodu se zvýšila o 3 703 Kč (52,3 %).

Průměrná výše starobních důchodů v Kraji Vysočina v letech 2003 až 2012 podle okresů (stav v prosinci)


  • Tab_druh_duchodu.xls
  • Tab_st_duchody_kraje.xls
  • Tab_okresy_pohl.xls
  • Tab_st_duchody_okresy.xls