Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání

 

 

Připravili jsme podrobný pohled na oblast výzkumu, vývoje a informačních technologií prostřednictvím statistických ukazatelů, které je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě srovnání postavení jednotlivých krajů v roce 2016 je také zobrazen vývoj v posledních letech tak, jak to umožňují disponibilní a dostatečně spolehlivé zdroje dat. Touto oblastí se budeme v letošním roce podrobněji zabývat, protože chápeme snahu našich uživatelů získat informace potřebné pro přípravu koncepčních a dalších materiálů. Začali jsme připravovat samostatnou publikaci Věda, výzkum a informační technologie v mezikrajském srovnání“, která bude obsahovat nejen data, ale také podrobnou metodiku a stručný komentář. Vzhledem k tomu, že chceme, aby tato publikace zahrnovala komplexní údaje za rok 2017, bude vydána v polovině března 2019.

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem(VaV) se v České republice v roce 2016 zabývalo 65 783 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Počet těchto zaměstnanců v dlouhodobém pohledu roste, ale v roce 2016 došlo k meziročnímu poklesu o 650 osob, přičemž pokles byl zaznamenán v polovině krajů. Třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v hl. m. Praze, jedna pětina v Jihomoravském kraji. V devíti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl ani 5 %.

V roce 2016 dosáhly celkové výdaje na výzkuma vývoj 80,1 miliardy korun, proti roku 2011 vzrostly o více než jednu čtvrtinu. Nejvýraznější relativní nárůst byl zaznamenán v Kraji Vysočina (80,5 %) a ve Středočeském kraji (76,0 %). V roce 2016 byl však proti roku 2015 zaznamenán pokles o 9,6 %. K poklesu došlo ve většině krajů, nárůst byl zaznamenán pouze v kraji Středočeském, Jihočeském, Libereckém a Zlínském.

Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je Praha, v níž byla v roce 2016 realizována třetina celkových výdajů, konkrétně 27,6 mld. Kč. Za ní následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský, ve kterých díky evropské podpoře vyrostlo několik nových výzkumných center. Dohromady bylo v těchto dvou krajích v roce 2016 vydáno na výzkum a vývoj 26,1 mld. Kč.

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru. Šlo o 49 mld. Kč, z toho téměř čtvrtina (23,4 %) v hl. m. Praze a zhruba stejný podíl - 18 % v Jihomoravském a Středočeském kraji.

Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj v krajích v roce 2016 Graf: Výdaje na výzkum a vývoj v krajích v roce 2016

V Královéhradeckém kraji:

o     1 986 osob se v roce 2016 zabývalo výzkumem a vývojem a jejich počet dlouhodobě rostl, od sledovaného roku 2010 to byl nejvyšší počet a nárůst činil 15,2 %, tj. zvýšení o 261 osob. Z celkového počtu v ČR to byly 3 %.

o     Tři čtvrtiny zaměstnanců VaV pracovalo v podnikatelském sektoru a více než pětina ve vysokoškolském sektoru. Téměř 47 % zaměstnanců byli výzkumníci, z nich bylo 26 % žen.

o     Výdaje na VaV dosáhly v roce 2016 částky 1,8 mld Kč, což představovalo 0,8 % hrubého domácího produktu kraje a 2,3 % republikových výdajů.

Informační a komunikační technologie

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice v roce 2016 zabývalo 185,3 tis. zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 47,8 % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Od roku 2010 do 2014 spíše rostl, v dalších letech spíše klesal. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze a v Jihomoravském kraji.

Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2016 dosáhl v republikovémprůměru 75,4 %, nejvíce to bylo v Praze (80,8 %), nejméně v Olomouckém kraji (67,3 %).Roste také podíl osob, které užívají internet namobilním telefonu. V roce 2016 jej používalo v hlavním městě Praze přes 54,6 % uživatelů (z počtu obyvatel ve věku 16 a více let), v roce 2010 to bylo pouze 9,7 % obyvatel. Obdobně velký vzestup nastal i v dalších krajích jako je Plzeňský (48,0 % uživatelův roce 2016) či Karlovarský (47,8 %).

Graf 2 Domácnosti s připojením k internetu v krajích

Graf: Domácnosti s připojením k internetu v krajích

 

Graf 3 Jednotlivci používající internet na mobilním telefonu v krajích

Graf: Jednotlivci používající internet na mobilním telefonu v krajích

 

V Královéhradeckém kraji:

o     7 tisíc zaměstnanců (fyzické osoby) pracovalo v roce 2016 v oblasti ICT, z toho bylo 58,9 % specialistů a 41,1 % techniků. Z celkového počtu v ČR tvořili 3,8 %.

o     75,4 %domácností bylo v roce 2016 připojeno k internetu, shodně jako v ČR, zatímco v roce 2010 to bylo 59,5 %. Pro bezdrátový rozvod internetu v domácnosti používalo Wi-Fi router 54,9 % domácností, v roce 2010 to byly necelé dvě pětiny.

o     52 % jednotlivců používalo v roce 2016 internet k internetovému bankovnictví, zatímco v roce 2010 to byla pouhá pětina. Na pátém místě mezi kraji bylo používání inernetu jednotlivci na mobilním telefonu.