Spotřeba vody v kraji opět klesla

 

Spotřeba fakturované pitné vody v Královéhradeckém kraji nadále klesá, potvrdil se tak klesající trend spotřeby vody z minulých let. Ceny vodného i stočného meziročně vzrostly. Zvýšil se podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci, zejména s napojením na čistírny odpadních vod.

Podle výsledků o vodovodech a kanalizacích za rok 2014 poklesla meziroční spotřeba fakturované vody v Královéhradeckém kraji celkem o 0,9 l na osobu a den a množství vody fakturované domácnostem o 0,5 l na osobu a den. Tento klesající trend je celorepublikový. V České republice se ve srovnání s rokem 2013 snížilo specifické množství vody fakturované celkem o 1,7 l na osobu a den a specifické množství vody fakturované domácnostem o 0,1 l na osobu a den.

V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2014 fakturováno celkem 119,8 litrů pitné vody na osobu a den, domácnostem pak 77,6 litrů, což jsou hodnoty pod celorepublikovým průměrem. Největší specifické množství vody fakturované celkem i domácnostem bylo mezi kraji vykázáno v loňském roce v Hl. městě Praze (167,4 l na osobu a den, resp. 106,0 l na osobu a den) a nejnižší v kraji Zlínském (113,4 l na osobu a den, resp. 75,7 l na osobu a den).

Sazba ceny pitné vody v České republice stoupla z 33,7 Kč/m3 na 34,8 Kč/m3 a sazba ceny stočného z 29,2 Kč/m3 na 29,8 Kč/m3. V Královéhradeckém kraji se vodné zvýšilo o 0,6 Kč/m3 na 31,9 Kč/m3. Sazba stočného se zvýšila o 0,5 Kč/m3 na 31,7 Kč/m3. Růst ceny vody zaznamenaly všechny kraje kromě Olomouckého a cena stočného se téměř ve všech krajích také zvýšila.

Nejvyšší zvýšení ceny vody bylo zaznamenáno v Hlavním městě Praze (o 2,0 Kč/m3), cena stočného stoupla nejvíce ve Středočeském kraji (o 1,8 Kč/m3). Cena vodného se v Královéhradeckém kraji pohybovala pod celorepublikovým průměrem, naopak cena stočného jej přesáhla o 1,9 Kč/m3. Ceny vodného a stočného jsou uváděny bez DPH.

Vodovody

V roce 2014 bylo vodou z vodovodů zásobeno v Královéhradeckém kraji 93,8 % obyvatel, tj. o 0,4 procentního bodu pod průměrem České republiky a mezi kraji je to 9. pořadí. Stoprocentní zásobování obyvatel vodou z vodovodů mají pouze Karlovarský kraj a Hlavní město Praha.

 

Vodovodní síť v kraji dosáhla ke konci roku 2014 délky 5 016 km, což představuje 6,5 % vodovodní sítě České republiky. Počet osazených vodoměrů dosáhl 127,9 tisíc a počet vodovodních přípojek 128,5 tisíc.

V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2014 vyrobeno 29,3 milionů m3 vody, z toho 89,7 % představovala voda podzemní. V meziročním porovnání klesl objem vyrobené vody o 3,9 %, u výroby vody z podzemních vod pak o 5,8 %. Pokles ve výši 1,2 % zaznamenal objem fakturované pitné vody. Největší podíl fakturované vody připadl na domácnosti (64,8 %). Objem tržeb za vodné dosáhl téměř 722 milionů Kč (bez DPH), tj. o 0,5 % více než v loňském roce.

Kanalizace

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci má vzestupnou tendenci. Ve sledovaném roce vzrostl na 77,1 %, což je v absolutním vyjádření nárůst o 2,9 tisíc osob. Celkový počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci je 425 tisíc, z toho je 71,3 % napojeno na čistírnu odpadních vod, tj. meziroční nárůst o 4,8 tisíc obyvatel (o 1,2 %).

V roce 2014 bylo v Královéhradeckém kraji 139 čistíren odpadních vod (ČOV) s celkovou kapacitou 225 tisíc m3 na den. Na mechanicko-biologickém principu čištění pracovala většina z nich (137 zařízení). Délka kanalizační sítě dosáhla 2,4 tisíc km s 85,6 tisíci kanalizačními přípojkami. Podíl čištěných odpadních vod z vod vypouštěných do kanalizace představoval 94,1 %.

Pravidelně stoupající částka stočného dosáhla za uplynulý rok 783,6 mil. Kč, tj. meziroční nárůst o 1,1 %. Ve sledovaném roce došlo k poklesu množství vod vypouštěných do kanalizace o 0,8 %. Množství vody čištěné (včetně srážek) kleslo o pětinu.

Množství vyprodukovaných kalů zaznamenalo meziročně zvýšení o 6,2 %. Z celkového objemu  7, 7 tisíc tun sušiny byla téměř polovina (47,9 %) zneškodněna přímou aplikací a rekultivací, 41,3 % prostřednictvím kompostování.

Více informací naleznete v publikaci Vodovody, kanalizace a vodní toky 2014.

Další informace o vodovodech a kanalizacích Královéhradeckého kraje jsou v odkaze Statistiky/Životní prostředí.