Sklizeň zemědělských plodin v kraji v roce 2019

 

V Královéhradeckém kraji se v uplynulém roce sklidilo o 16,7 % více obilovin než v roce 2018. Vyšší sklizeň i výnos měly ozimá pšenice a ječmen, žito a tritikale. Meziroční nárůst výnosu i sklizně byl dále u brambor a cukrovky, výnosy vzrostly i u kukuřice. Pokles výnosů i sklizně nastal u řepky a luskovin.

V roce 2019 bylo v Královéhradeckém kraji na ploše 86 tis. ha sklizeno 494,2 tis. tun obilovin a průměrný výnos činil 5,72 tun na hektar. Mezi kraji zaujímal Královéhradecký kraj devátou příčku a na celkové sklizni obilovin v ČR se podílel 6,5 %. Sklizeň byla meziročně vyšší o 70,7 tis. tun (tj. o 16,7 %) a hektarový výnos o 10,9 %. Tento trend zaznamenaly všechny kraje. Sklizňová plocha obilovin (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin) se proti roku 2018 zvětšila o 4,2 tis. hektaru, tj. o 5,2 %. K poklesu sklizňové plochy obilovin došlo jen u pěti krajů, mezi nimi nejvíce v Karlovarském kraji (o 4,2 %) a zde došlo i k nejmenšímu nárůstu sklizně obilovin (o 1,0 %). V České republice se sklizňová plocha obilovin meziročně zvýšila o 13,8 tis. ha (tj. o 1,0 %), celková sklizeň byla vyšší o 675,2 tis. tun (tj. o 9,7 %) a hektarový výnos vzrostl o 8,6 %.

Dvě třetiny sklizňové plochy připadají v kraji na pšenici ozimou, která se na celkové sklizni obilovin podílela 68,6 %. V roce 2019 se sklidilo 339 tis. tun zrna, tj. proti předchozímu roku nárůst o dvě pětiny. Pokles sklizně zaznamenala druhá nejrozšířenější obilovina, ječmen jarní. Toho se sklidilo 43 tis. tun, což je o desetinu méně než v roce 2018. U obou plodin byl meziročně vyšší hektarový výnos. Pod úrovní roku 2018 byla sklizňová plocha, hektarový výnos i celková sklizeň u ovsa a pšenice jarní. Sklizeň ovsa klesla o pětinu a sklizeň pšenice jarní o 77 %. Více se sklidilo žita ozimého a jarního (o 2,3 tis. tun, tj. o 28,6 %). Nad úrovní roku 2018 byla i sklizeň  ječmene ozimého (o 11,1 tis. tun, tj. o dvě pětiny). Produkční plocha kukuřice na zrno byla o třetinu menší, sklidilo se jí o 5,8 % méně vzhledem k vyššímu hektarovému výnosu o 38,2 %.

Graf: Sklizeň obilovin v Královéhradeckém kraji v letech 2010 až 2019

 

Královéhradecký kraj zaujímal v  roce 2019 šesté místo v pěstování luskovin, kdy na ploše 2 449 ha bylo sklizeno 5,4 tis. tun, tj. o pětinu méně než v předcházejícím roce. Tato plocha se oproti roku 2018 také zmenšila o pětinu. Dosažený hektarový výnos 2,21 tun byl meziročně nižší o 0,5 %.

Celková sklizeň brambor (mimo raných a sadbových) představuje proti roku 2018 zvýšení o 782,5 tun, tj. o 4,6 %. Hektarový výnos ve výši 26,90 tun byl vyšší o 1,64 tuny. V rámci České republiky je Královéhradecký kraj jedním z největších pěstitelů cukrovky technické (spolu s krajem Středočeským a Olomouckým) a na celorepublikové produkci se podílel 17,3 %. Při výnosu 61,9 tun z jednoho hektaru jí bylo sklizeno 633,9 tis. tun bulev, tzn. meziroční nárůst o 1,7 %.

Produkce řepky z plochy 22,5 tis. hektarů dosáhla 67,5 tis. tun a proti roku 2018 se snížila téměř o čtvrtinu, tj. o 19,6 tis. tun. Pícnin pěstovaných na 35,8 tis. hektarech orné půdy se sklidilo 343,9 tis. tun, tj. o čtvrtinu více. Z plochy 65,2 tis. hektarů trvalých travních porostů se sklidilo 190,4 tis. tun píce v seně.

 

Tabulka: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2019

 

V hospodářském roce 2018/2019 (tzn. od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019) se v Královéhradeckém kraji spotřebovalo 28,8 tis. tun minerálních hnojiv v čistých živinách, tj. meziročně o 2,9 % méně. Na celkové spotřebě se téměř třemi čtvrtinami podílela dusíkatá hnojiva s meziročním nárůstem o 0,7 %). Využití statkových hnojiv celkem, při spotřebě 959,9 tis. tun, vzrostlo proti předchozímu období o 0,5 %. Vápenatých hnojiv bylo spotřebováno 3,9 tis. tun méně, tj. o desetinu méně  a organických hnojiv pak o 98,2 tis. tun více, tj. o třetinu.

 

Tabulka: Spotřeba hnojiv v Královéhradeckém kraji za hospodářský rok 2018/2019

 

 

Graf: Vývoj sklizňových ploch a hektarových výnosů vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji

 

Další informace naleznete v publikaci Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2019.

Více o zemědělství Královéhradeckého kraje je k dispozici v menu Statistiky v odkaze Statistiky/Zemědělství.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

 

  • Sklizeň zemědělských plodin v kraji v roce 2019 - aktualita v pdf
  • Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2019
  • Spotřeba hnojiv v Královéhradeckém kraji za hospodářský rok 2018/2019