Sklizeň zemědělských plodin v kraji v roce 2018

 

V Královéhradeckém kraji se v uplynulém roce sklidilo meziročně o 15,9 % méně obilovin celkem. Vyšší sklizeň zaznamenaly jarní pšenice a ječmen, žito, oves a triticale. Hektarové výnosy klesly u všech obilovin kromě pšenice jarní a ovsa. Meziroční pokles výnosu i sklizně byl u brambor, cukrovky, luskovin a kukuřice. Vzrostl výnos i sklizeň řepky.

V roce 2018 bylo v Královéhradeckém kraji na ploše 82 tis. ha sklizeno 423,5 tis. tun obilovin a průměrný výnos činil 5,16 tun na hektar. Sklizňová plocha obilovin (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin) se proti roku 2017 zmenšila o 2,0 tis. hektaru, tj. o 2,4 %. Sklizeň klesla o 80 tis. tun (o 15,9 %) a také hektarový výnos byl nižší o 13,8 %. Tento trend zaznamenaly až na výjimky všechny kraje. K poklesu sklizňové plochy obilovin došlo mezi kraji nejvíce v Hlavním městě Praze (o 10,7 %) a zde došlo i k největšímu poklesu sklizně obilovin - o 19,8 %. V České republice se sklizňová plocha obilovin meziročně snížila o 15,9 tis. ha (tj. o 1,2 %), celková sklizeň pak byla nižší o 485,9 tis. tun (tj. o 6,5 %) a hektarový výnos klesl o 5,4 %. Mezi kraji zaujímal náš kraj devátou příčku a na celkové sklizni obilovin v ČR se podílel 6,1 %.

Více než polovina sklizňové plochy připadá v kraji na pšenici ozimou, která se na celkové sklizni obilovin podílela 57,1 %. V roce 2018 se sklidilo 242 tis. tun zrna, tj. proti předchozímu roku pokles o 25,9 %. Nárůst sklizně dosáhla druhá nejrozšířenější obilovina, ječmen jarní. Toho se sklidilo 48 tis. tun, což je o čtvrtinu více než v roce 2017. U obou plodin byl meziročně nižší hektarový výnos. Nad úrovní roku 2017 byla sklizňová plocha, hektarový výnos i celková sklizeň u ovsa a pšenice jarní (zde se pouze výnos udržel na stejné hodnotě jako v roce 2017). Sklizeň ovsa stoupla o pětinu a sklizeň pšenice jarní více než trojnásobně. Více se sklidilo také žita ozimého a jarního (o 287 tun, tj. o 3,8 %). Naopak pod úrovní roku 2017 byla sklizeň  ječmene ozimého (o 13,8 tis. tun, tj. o třetinu). Produkční plocha kukuřice na zrno byla o pětinu menší, sklidilo se jí téměř o polovinu méně, při hektarovém výnosu menším o 27,1 %.

Graf: Sklizeň obilovin v Královéhradeckém kraji v letech 2009 až 2018

Královéhradecký kraj zaujímal v  roce 2018 páté místo v pěstování luskovin, kdy na ploše 3 030 ha bylo sklizeno 6,7 tis. tun, tj. o 21,5 % méně než v předcházejícím roce. Tato plocha se oproti roku 2017 také zmenšila o 7,0 %. Dosažený hektarový výnos 2,22 tun byl meziročně nižší o 5,7 %.

Celková sklizeň brambor (mimo raných a sadbových) představuje proti roku 2017 snížení o čtvrtinu, tj. o 5,6 tis. tun. Hektarový výnos ve výši 25,26 tun je nižší o 4,59 tuny. V rámci České republiky je Královéhradecký kraj jedním z největších pěstitelů cukrovky technické (spolu s krajem Středočeským a Olomouckým) a na celorepublikové produkci se podílel 16,7 %. Při výnosu 57,2 tun z jednoho hektaru jí bylo sklizeno 623 tis. tun bulev, tzn. meziroční pokles o pětinu.

Produkce řepky z plochy 25,9 tis. hektarů dosáhla 87 tis. tun a proti roku 2017 se zvýšila o čtvrtinu, tj.  o 16,9 tis. tun). Pícnin pěstovaných na 32 tis. hektarech orné půdy se sklidilo 277 tis. tun, tj. o 13,5 % méně. Z plochy 65 tis. hektarů trvalých travních porostů se sklidilo 164 tis. tun píce v seně.

Tabulka: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2018

V hospodářském roce 2017/2018 (tzn. od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018) se v Královéhradeckém kraji spotřebovalo 29,6 tis. tun minerálních hnojiv v čistých živinách. Na celkové spotřebě se téměř třemi čtvrtinami podílela dusíkatá hnojiva. Využití statkových hnojiv celkem, při spotřebě 954,6 tis. tun, vzrostlo proti předchozímu období o 4,3 %. Vápenatých hnojiv bylo spotřebováno o 14,2 tis. tun více, organických hnojiv pak méně o 57,2 tis. tun.

Tabulka: Spotřeba hnojiv v Královéhradeckém kraji za hospodářský rok 2017/2018

 

Graf: Vývoj sklizňových ploch a hektarových výnosů vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji

 

Další informace naleznete v publikaci Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2018.

Více o zemědělství Královéhradeckého kraje je k dispozici v menu Statistiky v odkaze Statistiky/Zemědělství.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

 

  • Sklizeň zemědělských plodin v kraji v roce 2018 - aktualita v pdf
  • Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2018
  • Spotřeba hnojiv v Královéhradeckém kraji za hospodářský rok 2017/2018