Podíl nezaměstnaných v dubnu v Královéhradeckém kraji klesl

 

V dubnu zaznamenaly úřady práce meziměsíční pokles počtu uchazečů o zaměstnání o 3,0 % na 12 039 uchazečů, meziročně to bylo o 6,6 % více. Počet volných pracovních míst meziročně klesl o 9,9 % na 10 316 míst. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,18 % a v mezikrajském srovnání byl osmý nejnižší.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly k 30. 4. 2024 celkem 12 039 uchazečů o zaměstnání, tj. o 3,0 % (o 369 osob) méně než na konci minulého měsíce. K meziměsíčnímu poklesu došlo ve všech okresech kraje.

Meziročně vzrostl počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Královéhradeckém kraji o 6,6 %, tj. o 748 osob. Nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje, nejvýrazněji vzrostl v okresech Rychnov nad Kněžnou a Trutnov (o 11,1 %, tj. o 112 osob, resp. o 10,4 %, tj. o 288 osob). V okresech Jičín a Hradec Králové se počet uchazečů zvýšil o 9,1 %, tj. o 102 osob, resp. o  6,9 %, tj. o 236 osob. V okrese Náchod došlo k mírnému meziročnímu nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání o 0,3 %, tj. o 10 osob.

 

V dubnu převažovaly v Královéhradeckém kraji mezi uchazeči o zaměstnání ženy, které se na celkovém počtu uchazečů podílely 54,0 %. V meziročním srovnání se počet žen hledajících práci zvýšil o 364 osob, tj. o 5,9 %, na 6 505 žen. Počet nezaměstnaných mužů se meziročně zvýšil o 384 osob, tj. o 7,5 %, na 5 534 mužů. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání představovali absolventi škol a mladiství 5,5 %, jejich počet se meziročně zvýšil o více než čtvrtinu. Zhruba každý šestý uchazeč na úřadech práce v kraji patřil mezi osoby se zdravotním postižením.

Ze statistických údajů vyplývá, že během dubna bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno celkem 1 794 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okresech Hradec Králové a Trutnov (542, resp. 440 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili více než sedminu z celkového počtu uchazečů v kraji. V dubnu skončila evidence pro 2 163 osob, z toho pro 212 osob z důvodu nesplnění součinnosti s úřady práce.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání, tedy ti, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili 91,0 % z celkového počtu nezaměstnaných osob.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 4 273 uchazečů evidovaných na úřadech práce, tj. 35,5 % z celkového počtu. Její průměrná výše činila 10 580 Kč, tj. o 523 Kč pod republikovým průměrem (11 103 Kč). Celkem 23,5 % uchazečů mělo přiznanou podporu v nezaměstnanosti do 5,5 tis. Kč, naopak více než 10,5 tis. Kč pobíralo měsíčně 45,5 % uchazečů. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Rychnov nad Kněžnou (11 348 Kč) a nejnižší v okrese Náchod (10 003 Kč).

Z hlediska věkové struktury nezaměstnaných byla z celkového počtu 12 039 uchazečů o zaměstnání téměř čtvrtina (23,8 %) ve věku do 29 let. Výrazné zastoupení měla i věková skupina 5559 let, která se na celkovém počtu podílela 13,1 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v Královéhradeckém kraji 42,2 let. Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, a to celkem 3 935 osob, tj. 32,7 %. Naopak nejméně bylo vysokoškolsky vzdělaných (821 osob, tj. 6,8 %).

Podíl nezaměstnaných osob dosáhl v Královéhradeckém kraji ke konci dubna hodnoty 3,18 %, což znamenalo nejvyšší dubnovou hodnotu v kraji od roku 2017. Zatímco ve srovnání s koncem předchozího měsíce se nezaměstnanost v kraji i v celé ČR snížila (v kraji o 0,11 p. b., celostátně o 0,12 p. b), oproti konci dubna 2023 vzrostla (v kraji o 0,16 p. b. a v celé ČR o 0,17 p. b.). Z genderového pohledu tento ukazatel zaznamenal vyšší nezaměstnanost u žen než u mužů, podíl nezaměstnaných žen měl hodnotu 3,51 % a u mužů 2,87 %. 

Královéhradecký kraj patří dlouhodobě mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V rámci všech 14 krajů se podíl nezaměstnaných osob pohyboval v rozmezí od 2,84 % v hl. městě Praze po 5,90 % v Ústeckém kraji (průměr ČR byl 3,74 %). Druhou nejnižší hodnotu v tomto žebříčku měl Kraj Vysočina (2,84 %), naopak druhou nejvyšší Moravskoslezský kraj (5,27 %). Královéhradeckému kraji patřila osmá nejnižší hodnota (3,18 %).

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhly nejvyššího podílu nezaměstnaných okresy Náchod (4,04 %) a Trutnov (3,89 %). Okresy Rychnov nad Kněžnou a Jičín se dlouhodobě řadí mezi okresy s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky, kde s podílem 2,08 %, resp. 2,19 % zaujaly pátou a sedmou pozici ze všech 77 okresů v republice (vč. hl. města Prahy), 31. příčka patřila okresu Hradec Králové (3,14 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných ze všech okresů byl v okrese Praha-východ (1,46 %).

Nabídka volných pracovních míst v Královéhradeckém kraji představovala 10 316 míst v evidenci úřadu práce, což znamenalo nejnižší dubnovou hodnotu od roku 2018. Ve srovnání s předchozím měsícem se počet volných pracovních míst na úřadech práce snížil o 256, tj. o 2,4 %, oproti stavu z konce dubna 2023 pak o 1 130 míst (o 9,9 %). Z celkového úhrnu bylo 18,8 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 4,5 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na jedno volné pracovní místo v evidenci úřadu práce připadlo k 30. dubnu v Královéhradeckém kraji 1,2 uchazeče. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Rychnov nad Kněžnou, kde na jedno pracovní místo připadalo 0,7 uchazeče. Naopak méně příznivá situace byla v okrese Trutnov, kde se o jedno pracovní místo ucházelo 2,2 uchazeče.

V průběhu dubna bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno celkem 945 volných pracovních míst, více než dvě pětiny přibyly v nejlidnatějším okrese Hradec Králové, a to 396 míst, tj. 41,9 % z celkového počtu v kraji. Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Rychnov nad Kněžnou (82 míst, tj. 8,7 % z celkového počtu).

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
tel.: 495 762 317

 

  • Podíl nezaměstnaných v dubnu v Královéhradeckém kraji klesl - komentář v PDF
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 30. 4. 2024
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2024 (stav ke konci měsíce)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2024 (stav ke konci měsíce)
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2024 (stav ke konci měsíce)