Královéhradecký kraj měl k 31. 3. 2019 celkem 550 917 obyvatel

 

Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji během prvního čtvrtletí 2019 opět snížil důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva, ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Migrační saldo dosáhlo v kraji kladné hodnoty, pouze v jednom z pěti okresů kraje byl zaznamenán úbytek obyvatel stěhováním. Relativní počet uzavřených sňatků byl mezi ostatními kraji ČR nejnižší.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 31. 3. 2019 celkem 550 917 osob, z toho 279 313 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku 2019 se počet obyvatel snížil celkem o 104 osob, celkově ubylo obyvatelstvo ve dvou okresech kraje, v okresech Jičín a Rychnov nad Kněžnou byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel, v okrese Hradec Králové se počet obyvatel od počátku roku nezměnil. Přirozenou měnou ubylo v kraji 206 obyvatel, v žádném okrese kraje nebylo v prvním čtvrtletí roku 2019 zaznamenáno více narozených než zemřelých. Důsledkem stěhování se počet obyvatel v kraji zvýšil o 102 osob, přírůstek obyvatel v důsledku stěhování vykázaly okresy Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov, pouze v okrese Náchod bylo migrační saldo záporné.

Tabulka: Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 podle okresů 

Animovaný graf: Přírůstek / úbytek počtu obyvatel v Královéhradeckém kraji v období 1995 až 1. čtvrtletí 2019

V průběhu prvního čtvrtletí 2019 se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 1 332 dětí, tj. 9,8 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (693 chlapců a 639 dívek). Počet živě narozených byl shodný se stejným obdobím roku 2018. V manželství se narodilo 660 dětí, tj. 49,5 %. Nejvíce dětí (663, tj. 47,5 %) se narodilo jako prvorozených, 491 dětí (tj. 36,9 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 208 dětí (tj. 15,6 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (416 dětí), v relativním vyjádření v okrese Náchod (11,0 ‰).

V kraji zemřelo během prvního čtvrtletí 2019 celkem 1 538 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 11,3 osob. Proti stejnému období roku 2018 se počet zemřelých snížil o 227 osob. Absolutně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (450 osob), relativně v okrese Jičín (11,8 ‰).

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 podle okresů

Animovaný graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Královéhradeckého kraje v 1. čtvrtletí 2019

K 31. 3. 2019 bylo v kraji uzavřeno 165 sňatků, což bylo o 10 sňatků méně než ke konci března 2018. V relativním vyjádření bylo uzavřeno 1,2 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo v absolutním vyjádření nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Hradec Králové (49 sňatků) relativně v okresech Jičín a Náchod (shodně 1,3 ‰).

Ve sledovaném období bylo v kraji 312 manželství ukončeno rozvodem, v porovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo o 16 rozvodů méně. Na 1 000 obyvatel středního stavu bylo v kraji rozvedeno 2,3 manželství. Nejvíce manželství bylo rozvedeno v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (94 rozvodů) relativně v okrese Náchod,(2,5 ‰).

Během prvního čtvrtletí 2019 se v Královéhradeckém kraji počet obyvatel celkově snížil důsledkem přirozeného úbytku obyvatel, neboť migrační saldo dosáhlo v kraji kladné hodnoty. Celkový úbytek činil 104 obyvatel, v porovnání se stejným obdobím roku 2018 byl celkový úbytek výrazně nižší, v 1. čtvrtletí 2018 ubylo v kraji celkově 467 obyvatel. Počet obyvatel se celkově snížil ve dvou okresech, v okrese Náchod  o 92 obyvatel a v okrese Trutnov o 62 obyvatel. V okrese Jičín přibylo 7 obyvatel a v okrese Rychnov nad Kněžnou činil celkový přírůstek 43 obyvatel. V okrese Hradec Králové se celkový počet obyvatel od počátku roku nezměnil, neboť úbytek obyvatel přirozenou měnou se ve sledovaném období vyrovnal migračnímu přírůstku. Nejvyšší úbytek obyvatel byl v absolutním i relativním vyjádření zaznamenán v okrese Náchod (úbytek 92 obyvatel tj. 3,4 ‰).

Přirozenou měnou ubylo v kraji 206 obyvatel, ve stejném období minulého roku byl v kraji zaznamenán přirozený úbytek 433 obyvatel. Ve všech okresech kraje v prvním čtvrtletí 2019 více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně i relativně nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 86 obyvatel, tj. 2,9 ).

K 31. 3. 2019 činilo migrační saldo 102 obyvatel, zatímco v  1. čtvrtletí roku 2018 dosahovalo záporných hodnot (úbytek 34 obyvatel). Z hlediska meziokresního srovnání vykázal úbytek obyvatel důsledkem stěhování pouze okres Náchod (úbytek 90 obyvatel), ve zbývajících čtyřech okresech bylo migrační saldo kladné. Absolutně i relativně přibylo důsledkem stěhování nejvíce obyvatel v okrese Rychnov nad Kněžnou (přírůstek 77 obyvatel, tj. 3,9 ).

Z kraje se v průběhu prvního čtvrtletí 2019 vystěhovalo celkem 1 400 obyvatel, z toho 1 119 do ostatních krajů ČR a 281 do ciziny. Do ciziny se stěhovali více muži (68,0 % vystěhovalých do ciziny). Do kraje se přistěhovalo 1 502 obyvatel, z toho 990 z jiných krajů ČR a 512 obyvatel z ciziny. Mužů se z ciziny opět přistěhovalo více než žen (65,0 %).

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj počtem sňatků 1,2 ‰ poslední místo, krajská hodnota byla o 0,2 p.b. nižší než průměr za ČR. Relativní počet živě narozených (9,8 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na osmou příčku (průměr ČR 10,0 ‰). Relativně nejvíce dětí se narodilo v Kraji Vysočina (10,8 ‰), nejméně relativně narozených vykázal Karlovarský kraj (9,1 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl hodnoty 11,3 ‰ (průměr ČR 11,4 ‰), tato hodnota byla mezi ostatními kraji pátá nejnižší. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v Hl. m. Praze (9,8 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Karlovarském kraji (12,4 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 1,5 ‰ obsadil osmé místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán pouze v Hl. m. Praze (přírůstek 0,7 ‰). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou vykázal v 1. čtvrtletí 2019 Karlovarský kraj (úbytek 3,3 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním Královéhradecký kraj zaujal desáté místo (přírůstek 0,8 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 10,7 ‰ první místo. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování (14. místo) byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji, kde migrační úbytek dosáhl ve sledovaném období hodnoty -2,0 ‰. Při porovnávání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou -0,8 ‰ umístil na devátém místě, nejvyšší celkový přírůstek byl vykázán ve Středočeském kraji (10,4 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v prvním čtvrtletí 2019 zaznamenán opět v Moravskoslezském kraji (úbytek 4,9 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo v osmi ze čtrnácti krajů, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 3 012 osob, tj. 1,1 ‰.

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v 1. čtvrtletí 2019 podle krajů

Animovaný graf: Demografické události v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2017, 2018 a 2019

 

Další informace naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2019

Více informací o obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Obyvatelstvo

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: jana.becvarova@czso.cz

tel: 495 762 322

 

  • Královéhradecký kraj měl k 31. 3. 2019 celkem 550 917 obyvatel - aktualita v pdf