Královéhradecký kraj měl k 31. 12. 2022 celkem 542 198 obyvatel

 

Počet obyvatel v kraji v průběhu roku 2022 klesl o 385 osob. Ve všech okresech kraje došlo k úbytku obyvatel důsledkem přirozené měny, v okresech Náchod a Rychnov nad Kněžnou bylo záporné i migrační saldo. Počet zemřelých se meziročně o jednu pětinu snížil.

 

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 31. 12. 2022 celkem 542 198 osob, z toho 274 658 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku se počet obyvatel snížil celkem o 385 osob, celkově přibylo obyvatel pouze v okresech Hradec Králové a Jičín. Přirozenou měnou ubylo v kraji 1 184 obyvatel, v žádném okrese kraje nebylo evidováno více narozených než zemřelých. Nárůst obyvatel v důsledku stěhování v kraji činil 799 osob, kladné migrační saldo měly ke konci roku okresy Hradec Králové, Jičín a Trutnov.

Animovaný graf: Přírůstek / úbytek obyvatel Královéhradeckého kraje v letech 1995 až 2022

V průběhu roku 2022 se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 4 993 dětí, tj. 9,2 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (2 587 chlapců a 2 406 dívek). V porovnání s rokem 2021 je to o 544 dětí, tj. o 9,8 % méně. V manželství se narodilo 2 430 dětí, tj. 48,7 %. Nejvíce dětí (2 228, tj. 44,6 %) se narodilo jako prvorozených, 1 983 dětí, tj. 39,7 % se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 782 dětí, tj. 15,7 % se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním i relativním vyjádření v okrese Hradec Králové (1 588 dětí, tj. 9,8 ‰).

V kraji zemřelo v roce 2022 celkem 6 177 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 11,4 ‰. Proti roku 2021 se počet zemřelých snížil o 1 491 osob, tj. o 19,4 %. Absolutně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (1 771 osob), relativně v okresech Rychnov nad Kněžnou a Trutnov (11,9 ‰). 

Animovaný graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Královéhradeckého kraje v roce 2022

V kraji bylo uzavřeno 2 832 sňatků, což bylo o 560 sňatků, tj. o 24,6 % více než v roce 2021. V relativním vyjádření to bylo 5,2 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo absolutně nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Hradec Králové (844 sňatků), relativně v okrese Rychnov nad Kněžnou (5,5 ‰).

Ve sledovaném období bylo 939 manželství ukončeno rozvodem, meziroční pokles činil 129 rozvodů, tj. 12,1 %. Na 1 000 obyvatel středního stavu bylo v kraji rozvedeno 1,7 manželství. Nejvíce manželství bylo v absolutním vyjádření rozvedeno v okrese Hradec Králové (281 rozvodů), v relativním vyjádření v okrese Jičín a Trutnov (1,8 ‰).

Počet potratů se meziročně mírně zvýšil o 0,9 % na 1 296 potratů. V porovnání s rokem 2021 však výrazněji přibylo umělých přerušení těhotenství, jejich počet stoupl o 9,4 % na 851.

V roce 2022 celkově ubylo 385 obyvatel, zatímco v předchozím roce 2021 byl v kraji zaznamenán celkový úbytek 1 622  osob. Počet obyvatel se snížil ve třech okresech kraje, celkový přírůstek byl evidován pouze v okresech Hradec Králové a Jičín. Absolutně ubylo nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 329 osob), relativně v okrese Rychnov nad Kněžnou (úbytek 3,1 ‰).

Přirozenou měnou ubylo v kraji 1 184 obyvatel, zatímco v roce 2021 činil přirozený úbytek 2 131 osob. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně i relativně nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 393 obyvatel, tj. 3,4 ).

Během roku 2022 byl v kraji zaznamenán přírůstek 799 obyvatel důsledkem stěhování, v předchozím roce činilo migrační saldo 509 obyvatel. Přírůstek obyvatel stěhováním měly tři okresy kraje, v okresech Náchod a Rychnov nad Kněžnou počet obyvatel v důsledku stěhování poklesl. Nejvíce se absolutně počet obyvatel důsledkem stěhování zvýšil v okrese Hradec Králové (přírůstek 461 obyvatel), relativně v okrese Jičín (4,1 ‰).

Z kraje se v průběhu roku vystěhovalo celkem 4 970 obyvatel, z toho 4 314 do ostatních krajů ČR a 656 do ciziny. Do ciziny se stěhovalo více mužů než žen (64,3 %). Do kraje se přistěhovalo 5 769 obyvatel, z toho 4 149  z jiných krajů ČR a 1 620 obyvatel z ciziny. Podíl přistěhovalých mužů z ciziny byl opět vyšší než podíl přistěhovalých žen (muži 57,6 %).

Animovaný graf: Demografické události v Královéhradeckém kraji v letech 2020, 2021 a 2022

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, se Královéhradecký kraj relativním počtem sňatků 5,2 ‰ umístil na pátém místě, nejvíce sňatků (5,4 ‰) bylo uzavřeno v Moravskoslezském kraji, nejméně pak v  Kraji Vysočina (4,8 ‰). Relativní počet rozvodů (1,7 ‰) byl mezi ostatními kraji čtvrtý nejnižší, nejvíce manželství bylo v relativním vyjádření rozvedeno v Ústeckém kraji (2,1 ‰), nejméně v Kraji Vysočina (1,5 ‰). Relativní počet živě narozených (9,2 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na desátou příčku (průměr ČR 9,5 ‰), relativně nejvíce dětí se narodilo v hl. m. Praze (10,2 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Karlovarském kraji (8,2 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl 11,4 ‰, touto hodnotou zaujal kraj jedenácté místo. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v hl. m. Praze (10,0 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Moravskoslezském kraji (12,7 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 2,2 ‰ obsadil šesté místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel byl v roce 2022 evidován pouze v hl. m. Praze (0,2 ‰). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou měl Karlovarský kraj (4,2 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním zaujal Královéhradecký kraj osmé místo (přírůstek 1,5 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 9,4 ‰ první místo. Relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování byl zaznamenán pouze v  Moravskoslezském kraji, kde migrační úbytek dosáhl 0,9 ‰. Celkový úbytek obyvatel 0,7 ‰ zařadil Královéhradecký kraj na osmé místo, nejvyšší celkový přírůstek obyvatel měl v roce 2022 Středočeský kraj (8,6 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl evidován v Moravskoslezském kraji (úbytek 4,4 ‰). Celkově přibylo obyvatel v šesti krajích, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 16 692 osob, tj. 1,6 ‰.

 

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány v České republice v termínu, který umožnil jejich zařazení do statistiky.

Veškeré údaje za rok 2022 jsou předběžné a nezahrnují osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - rok 2022.

Další informace o obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Obyvatelstvo.

 

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: jana.becvarova@czso.cz
tel: 495 762 322

 

  • Královéhradecký kraj měl k 31. 12. 2022 celkem 542 198 obyvatel - komentář v PDF
  • Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2022 podle okresů
  • Pohyb obyvatel v Královéhradeckém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2022
  • Pohyb obyvatel podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2022