Královéhradecký kraj měl k 31. 12. 2019 celkem 551 647 obyvatel

 

Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji meziročně zvýšil. Na nárůst počtu obyvatel mělo vliv kladné migrační saldo, přirozenou měnou poklesl počet obyvatel ve všech okresech kraje. Přirozený přírůstek obyvatel byl v kraji zaznamenán naposledy v roce 2010. V krajském městě vzrostl počet obyvatel důsledkem stěhování. Celkově přibylo obyvatel ve 27 městech kraje.

 

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 31. 12. 2019 celkem 551 647 osob, z toho 279 463 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku 2019 se počet obyvatel zvýšil celkem o 626 osob, celkově ubylo obyvatelstvo ve dvou okresech kraje, zatímco v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel. Přirozenou měnou v kraji ubylo 397 obyvatel, více zemřelých než narozených vykázaly všechny okresy kraje. Důsledkem stěhování se počet obyvatel zvýšil o 1 023 osob, přírůstek obyvatel v důsledku stěhování byl vykázán v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, ve zbývajících dvou okresech kraje bylo migrační saldo záporné.

 

Tabulka: Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v roce 2019 podle okresů

V průběhu roku 2019 se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 5 504 dětí, tj. 10,0 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (2 838 chlapců a 2 666 dívek). V porovnání s rokem 2018 je to o 173 dětí méně. V manželství se narodilo 2 676 dětí, tj. 48,6 %. Nejvíce dětí (2 635, tj. 47,9 %) se narodilo jako prvorozených, 2 035 dětí (tj. 37,0 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 834 dětí (tj. 15,2 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (1 696 dětí), v relativním vyjádření bylo nejvíce živě narozených zaznamenáno v okrese Hradec Králové a Náchod (shodně 10,3 ‰).

V kraji zemřelo během roku 2019 celkem 5 901 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 10,7 osob. Proti stejnému období roku 2018 se počet zemřelých snížil o 123 osob. Absolutně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (1 706 osob), relativně v okrese Trutnov (11,0 ‰).

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v roce 2019 podle okresů 

K 31. 12. 2019 bylo v kraji uzavřeno 2 797 sňatků, což bylo o 6 sňatků více než ke konci roku 2018. V relativním vyjádření bylo uzavřeno 5,1 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo absolutně nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Hradec Králové (847 sňatků), relativně v okresech Hradec Králové a Trutnov (shodně 5,2 ‰).

Ve sledovaném období bylo v kraji 1 286 manželství ukončeno rozvodem, v porovnání s rokem 2018 to bylo o 13 rozvodů více. Na 1 000 obyvatel středního stavu bylo v kraji rozvedeno 2,3 manželství. Nejvíce manželství bylo rozvedeno v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (356 rozvodů) v relativním vyjádření v okrese Jičín (2,6 ‰).

V roce 2019 v kraji celkově přibylo obyvatel, celkový přírůstek činil 626 osob, zatímco v roce 2018 byl v kraji zaznamenán celkový úbytek 68 obyvatel. Počet obyvatel se zvýšil ve třech okresech kraje, celkový úbytek byl zaznamenán v okresech Náchod (úbytek 282 osob) a Trutnov (úbytek 262 osob). Absolutně přibylo nejvíce obyvatel v okrese Hradec Králové (612 osob), relativně v okresech Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou (shodně 3,7 ‰).

Přirozenou měnou v kraji ubylo 397 obyvatel, v roce 2018 činil přirozený úbytek 347 osob. Naposledy byl v kraji roční přirozený přírůstek obyvatel zaznamenán v roce 2010. Přirozený úbytek obyvatel vykázalo všech pět okresů kraje. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně i relativně nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 195 obyvatel, tj. 1,7).

K 31. 12. 2019 činilo migrační saldo 1 023 obyvatel, ke konci roku 2018 činil přírůstek stěhováním 279 obyvatel. Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, v okresech Náchod a Trutnov se počet obyvatel důsledkem stěhování snížil. Absolutně se počet obyvatel důsledkem stěhování nejvíce zvýšil v okrese Hradec Králové (622 obyvatel), relativně v okrese Rychnov nad Kněžnou (4,6 ).

Z kraje se v průběhu roku 2019 vystěhovalo celkem 4 772 obyvatel, z toho 4 251 do ostatních krajů ČR a 521 do ciziny. Do ciziny se stěhovalo více mužů než žen (71,0 %). Do kraje se přistěhovalo 5 795 obyvatel, z toho 3 649 z jiných krajů ČR a 2 146 obyvatel z ciziny. Podíl přistěhovalých mužů z ciziny byl opět vyšší než podíl přistěhovalých žen (muži 64,9 %).

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj relativním počtem sňatků 5,1 ‰ jedenácté místo, nejvíce sňatků na 1 000 obyvatel bylo uzavřeno v Karlovarském kraji (5,4 ‰), nejméně v kraji Pardubickém (4,9 ‰). Rozvodovost kraje byla pátá nejvyšší v ČR, hodnota 2,3 ‰ byla shodná s celorepublikovým průměrem. Relativní počet živě narozených (10,0 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na jedenáctou příčku (průměr ČR 10,5 ‰), relativně nejvíce dětí se narodilo v hl. m. Praze (11,4 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Karlovarském kraji (9,6 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl hodnoty 10,7 ‰, touto hodnotou zaujal kraj osmé místo. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v hl.  m. Praze (9,3 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Karlovarském kraji (11,5 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 0,7 ‰ obsadil deváté místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán v pěti krajích, nejvyšší v hl. m. Praze (2,1 ‰). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou vykázal v roce 2019  Karlovarský kraj (úbytek 2,0 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním zaujal Královéhradecký kraj osmé místo (přírůstek 1,9 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 10,5 ‰ první místo. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování (14. místo) byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji, kde migrační úbytek dosáhl ve sledovaném období hodnoty -0,9 ‰. Při porovnání celkových přírůstků se Královéhradecký kraj s hodnotou -1,1 ‰ umístil opět na osmém místě, nejvyšší celkový přírůstek byl vykázán v hl. m. Praze (11,9 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v roce 2019 zaznamenán v Moravskoslezském kraji (úbytek 2,3 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo v deseti ze čtrnácti krajů, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 44 139 osob, tj. 4,1 ‰.

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v roce 2019 podle krajů

 

S ročními výsledky jsou k dispozici i údaje o počtu obyvatel měst. Královéhradecký kraj měl na počátku i v závěru roku 2019 celkem 48 měst, v průběhu roku tak nevzniklo žádné další město. Městské obyvatelstvo Královéhradeckého kraje tvořilo k 31. 12. 2019 dvě třetiny obyvatel, což představuje 365 017 osob, tj. 66,2 % obyvatel kraje. Během roku 2019 ubylo ve městech celkem 360 obyvatel.

Tabulka: Bilance počtu obyvatel ve městech Královéhradeckého kraje v roce 2019

 

Krajské město Hradec Králové mělo k 31. 12. 2019 celkem 92 939 obyvatel, od počátku roku se počet obyvatel zvýšil o 197 osob. Na tento přírůstek mělo vliv především kladné migrační saldo (přírůstek 271 obyvatel). Hranici 20 tisíc obyvatel překročilo v kraji kromě krajského města pouze město Trutnov (30 234 obyvatel), mezi 10 a 20 tisíci obyvateli měla na konci roku 2019 města Náchod, Jičín, Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Vrchlabí a Rychnov nad Kněžnou. Nejmenšími městy kraje z hlediska počtu obyvatel byly v roce 2019 Janské Lázně (690 obyvatel), Stárkov (657 obyvatel) a Pec pod Sněžkou (648 obyvatel).

V roce 2019 celkově ubylo obyvatelstvo ve 27 městech kraje, nejvíce v Trutnově (úbytek 138 obyvatel) a Vrchlabí (úbytek 121 obyvatel). Celkový nejvyšší nárůst obyvatel byl v roce 2019 zaznamenán ve městech Hradec Králové (197 obyvatel) a Libáň (103 obyvatel). Důsledkem stěhování se snížil počet obyvatel také ve 27 městech, nejvíce ubylo obyvatel ve městech Trutnov (-108 obyvatel) a Broumov (-81 obyvatel). Nejvyšší migrační přírůstek byl v roce 2019 vykázán ve městech Hradec Králové (271 obyvatel) a Libáň (108 obyvatel). Úbytek obyvatel přirozenou měnou vykázalo v roce 2019 v kraji 36 měst, nejvyšší přirozený úbytek byl zaznamenán ve městech Hradec Králové (-74 obyvatel), Náchod a Vrchlabí (-49 obyvatel). Důsledkem přirozené měny se počet obyvatel nejvíce zvýšil ve městě Smiřice (25 obyvatel).

 

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - rok 2019

Další informace o obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Obyvatelstvo

 

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: jana.becvarova@czso.cz

tel: 495 762 322

 

 

  • Královéhradecký kraj měl k 31. 12. 2019 celkem 551 647 obyvatel - aktualita v pdf
  • Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019 podle okresů
  • Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019 podle okresů
  • Pohyb obyvatelstva v 1. až 4. čtvrtletí 2019 podle krajů
  • Bilance počtu obyvatel ve městech Královéhradeckého kraje v roce 2019