Královéhradecký kraj měl k 30. 9. 2021 celkem 548 038 obyvatel

 

Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji během prvního až třetího čtvrtletí 2021 výrazně snížil důsledkem přirozené měny obyvatelstva i důsledkem stěhování. Ve všech pěti okresech kraje byl zaznamenán přirozený úbytek obyvatel i záporné migrační saldo. Relativní počet zemřelých i celkový relativní úbytek obyvatel byl v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší.

 

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 30. 9. 2021 celkem 548 038 osob, z toho 278 005 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku se počet obyvatel snížil celkem o 2 765 osob, celkově ubylo obyvatelstvo ve všech okresech kraje. Přirozenou měnou ubylo v kraji 1 652 obyvatel, v žádném okrese nebylo zaznamenáno více narozených než zemřelých. Důsledkem stěhování se počet obyvatel v kraji snížil o 1 113 osob, všechny okresy kraje měly migrační saldo záporné.

 

Animovaný graf: Přírůstek / úbytek obyvatel v Královéhradeckém kraji v období 1995 až 1.-3. čtvrtletí 2021

V průběhu prvního až třetího čtvrtletí se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 4 235 dětí, tj. 10,3 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (2 223 chlapců a 2 012 dívek). V porovnání se stejným obdobím roku 2020 je to o 73 dětí, tj. o 1,7 % méně. V manželství se narodilo 2 056 dětí, tj. 48,5 %. Nejvíce dětí (1 936, tj. 45,7 %) se narodilo jako prvorozených, 1 668 dětí (tj. 39,4 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 631 dětí (tj. 14,9 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (1 347  dětí), relativně v okresech Hradec Králové a Jičín (11,0 ‰).

V kraji zemřelo v prvních devíti měsících roku 2021 celkem 5 887 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 14,3 ‰. Proti stejnému období roku 2020 se počet zemřelých zvýšil o 1 460 osob, tj. o 33,0 %. Absolutně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (1 601 osob), relativně v okrese Trutnov (16,3 ‰).

 

Animovaný graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Královéhradeckého kraje v 1.-3. čtvrtletí 2021

Od počátku roku bylo v kraji uzavřeno 1 941 sňatků, meziročně to bylo o 6 sňatků více, tj. o 0,3 %. V relativním vyjádření bylo uzavřeno 4,7 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo absolutně nejvíce manželství uzavřeno v okrese Hradec Králové (585 sňatků), relativně v okrese Náchod (5,0 ‰).

Ve sledovaném období bylo v kraji 837 manželství ukončeno rozvodem, meziroční pokles činil 10 rozvodů, tj. 1,2 %. Na 1 000 obyvatel středního stavu byla v kraji rozvedena 2 manželství. Nejvíce manželství bylo rozvedeno v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (245 rozvodů), v relativním vyjádření v okrese Rychnov nad Kněžnou (2,5 ‰).

Během prvních třech čtvrtletí v kraji celkově ubylo obyvatel, celkový úbytek činil 2 765  osob, zatímco ve srovnatelném období roku 2020 byl v kraji zaznamenán celkový úbytek 13  obyvatel. Počet obyvatel se snížil ve všech okresech kraje, nejvíce v okrese Trutnov, kde ubylo celkem 1 181 obyvatel, tj. 13,5 ‰.

Přirozenou měnou v kraji ubylo 1 652 obyvatel, v prvním až třetím čtvrtletí 2020 činil přirozený úbytek 119 osob. Ve všech pěti okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo, nejvyšší přirozený úbytek byl zaznamenán opět v okrese Trutnov (úbytek 632  obyvatel, tj. 7,2 ‰).

K 30. 9. 2021 byl v kraji zaznamenán i úbytek obyvatel důsledkem stěhování, (úbytek 1 113 osob), zatímco ke  konci září 2020 činilo migrační saldo 106 obyvatel. Úbytek obyvatel stěhováním byl opět zaznamenán ve všech okresech kraje, Absolutně i relativně se počet obyvatel důsledkem stěhování nejvíce snížil v okrese Trutnov (úbytek 549 obyvatel tj. 6,3 ‰).

Z kraje se v průběhu prvního až třetího čtvrtletí vystěhovalo celkem 5 564 obyvatel, z toho 3 638 do ostatních krajů ČR a 1 926 do ciziny. Do ciziny se stěhovalo více mužů než žen (67,9 %). Do kraje se přistěhovalo 4 451 obyvatel, z toho 3 035 z jiných krajů ČR a 1 416 obyvatel z ciziny. Podíl přistěhovalých mužů z ciziny byl opět vyšší než podíl přistěhovalých žen (muži 60,1 %).

Animovaný graf: Demografické události v Královéhradeckém kraji v 1.-3. čtvrtletí 2019, 2020 a 2021

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj relativním počtem sňatků 4,7 ‰ jedenácté místo, nejvíce sňatků na 1 000 obyvatel bylo uzavřeno v Moravskoslezském kraji (5,2 ‰), nejméně ve Středočeském kraji (4,6 ‰). Rozvodovost byla mezi ostatními kraji pátá nejvyšší, hodnota 2,0 ‰ odpovídala republikovému průměru. Relativní počet živě narozených (10,3 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na devátou příčku, relativně nejvíce dětí se narodilo v hl. m Praze (11,4 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Karlovarském kraji (9,1 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl 14,3 ‰, což byla třetí nejvyšší hodnota mezi ostatními kraji. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v hl. m. Praze (10,7 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Karlovarském kraji (16,4 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 4,0 ‰ obsadil dvanácté místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán pouze v hl. m. Praze. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel přirozenou měnou měl k 30. 9. 2021  Karlovarský kraj (úbytek 7,3 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním zaujal Královéhradecký kraj jedenácté místo (úbytek 2,7 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 6,6 ‰ první místo. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování (14. místo) byl zaznamenán opět v Karlovarském kraji, kde migrační úbytek dosáhl ve sledovaném období hodnoty -7,0 ‰. Při porovnání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou -6,7 ‰ umístil na dvanáctém místě, nejvyšší celkový přírůstek obyvatel měl Středočeský kraj (5,7 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v prvním až třetím čtvrtletí 2021 zaznamenán v Karlovarském kraji (úbytek 14,3 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo pouze ve Středočeském a Jihomoravském kraji, v České republice byl zaznamenán celkový úbytek obyvatel 19 748 osob, tj. 2,5 ‰.

 

 

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR -1. až 3. čtvrtleti 2021

Další informace o obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Obyvatelstvo

 

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: jana.becvarova@czso.cz

tel: 495 762 322

 

 

  • Královéhradecký kraj měl k 30. 9. 2021 celkem 548 038 obyvatel - aktualita v pdf
  • Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021 podle okresů
  • Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021 podle okresů
  • Pohyb obyvatelstva v 1. až 3. čtvrtletí 2021 podle krajů