Královéhradecký kraj měl k 30. 9. 2018 celkem 550 812 obyvatel

 

Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji během prvních třech čtvrtletí 2018 opět snížil důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva i záporného migračního salda. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo, přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán ve třech z pěti okresů kraje. Meziročně stoupl počet sňatků a klesl počet rozvodů. Relativní počet zemřelých byl mezi ostatními kraji čtvrtý nejvyšší.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 30. 9. 2018 celkem 550 812 osob, z toho 279 338 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku 2018 se počet obyvatel snížil celkem o 277 osob, celkově ubylo obyvatelstvo v okresech Náchod a Trutnov, ve zbývajících třech okresech se počet obyvatel celkově zvýšil. Přirozenou měnou ubylo v kraji 258 obyvatel, v žádném okrese kraje nebylo v prvním až třetím čtvrtletí roku 2018 zaznamenáno více narozených než zemřelých. Důsledkem stěhování se počet obyvatel v kraji snížil o 19 osob, přírůstek obyvatel stěhováním vykázaly okresy Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, v okresech Náchod a Trutnov bylo migrační saldo záporné.

Tabulka: Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v 1.-3.Q. 2018 podle okresů

Animovaný graf: Přírůstek / úbytek počtu obyvatel v Královéhradeckém kraji v období 1995 až 3. čtvrtletí 2018

V průběhu prvního až třetího čtvrtletí 2018 se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 4 328 dětí, tj. 10,5 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (2 220 chlapců a 2 108 dívek). V porovnání se stejným obdobím roku 2017 je to o 32 dětí méně. V manželství se narodilo 2 151 dětí, tj. 49,7 %. Nejvíce dětí (2 060, tj. 47,6 %) se narodilo jako prvorozených, 1 622 dětí (tj. 37,5 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 646 dětí (tj. 14,9 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (1 292 dětí), v relativním vyjádření v okrese Náchod (10,8 ‰).

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. Q. 2018 podle okresů

Animovaný graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Královéhradeckého kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2018

V kraji zemřelo během prvních třech čtvrtletí 2018 celkem 4 586 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 11,1 osob. Proti stejnému období roku 2017 se počet zemřelých zvýšil o 238 osob. Absolutně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové 1 348 osob), relativně v okrese Jičín (11,6 ‰).

K 30. 9. 2018 bylo v kraji uzavřeno 2 511 sňatků, což bylo o 129 sňatků více než ke konci září 2017. V relativním vyjádření bylo uzavřeno 6,1 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo v absolutním i relativním vyjádření nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Hradec Králové (775 sňatků, tj. 6,3 ‰).

Ve sledovaném období bylo v kraji rozvedeno 941 manželství, v porovnání se stejným obdobím roku 2017 to bylo o 45 rozvodů méně. Absolutně i relativně bylo nejvíce manželství rozvedeno opět v okrese Hradec Králové (326 rozvodů, tj. 2,7 ‰).

Během prvního až třetího čtvrtletí 2018 se v kraji počet obyvatel celkově snížil, což bylo důsledkem přirozeného úbytku obyvatel i záporného migračního salda. Celkový úbytek činil 277 obyvatel, zatímco ve stejném období roku 2017 v kraji celkově přibylo 256 obyvatel. Počet obyvatel se snížil v okresech Náchod a Trutnov, v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel. Nejvyšší úbytek obyvatel v absolutním i relativním vyjádření vykázal okres Trutnov (úbytek 303 obyvatel tj. 3,4 ‰).

Přirozenou měnou ubylo v kraji 258 obyvatel, v prvních třech čtvrtletích roku 2017 byl v kraji zaznamenán přirozený přírůstek 12 obyvatel. Ve všech okresech kraje ve sledovaném období více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně i relativně nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 106 obyvatel tj. 1,2 ‰).

K 30. 9. 2018 činilo migrační saldo -19 obyvatel, ve stejném období roku 2017 dosahovalo výrazně kladných hodnot (přírůstek 244 obyvatel). Z hlediska meziokresního srovnání vykázaly úbytek obyvatel důsledkem stěhování okresy Náchod a Trutnov, ve zbývajících třech okresech bylo migrační saldo kladné. Absolutně i relativně ubylo důsledkem stěhování nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 197 obyvatel, tj. 2,2 ).

Z kraje se v průběhu měsíců ledna až září 2018 vystěhovalo celkem 4 079 obyvatel, z toho 3 581 do ostatních krajů ČR a 498 do ciziny. Do ciziny se stěhovali více muži (64,1 % vystěhovalých do ciziny). Do kraje se přistěhovalo 4 060 obyvatel, z toho 2 822 z jiných krajů ČR a 1 238 obyvatel z ciziny. Mužů se z ciziny opět přistěhovalo více než žen (64,4 %).

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v 1. až 3. Q. 2018 podle krajů

Animovaný graf: Demografické události v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2016, 2017 a 2018

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj počtem sňatků 6,1 ‰ sedmé místo, krajská hodnota byla o 0,1 p.b. vyšší než průměr za ČR. Na jeden tisíc obyvatel bylo v kraji rozvedeno 2,3 ‰ manželství, což byla čtvrtá nejvyšší hodnota mezi kraji, nejvíce manželství na tisíc obyvatel bylo rozvedeno v Ústeckém kraji (2,5 ‰) zatímco v  Pardubickém kraji to bylo pouze 1,9 ‰. Relativní počet živě narozených (10,5 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na jedenáctou příčku (průměr ČR 10,9 ‰), relativně nejvíce dětí se narodilo v Hl. m. Praze (11,9 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Karlovarském kraji (9,5 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl hodnoty 11,1 ‰ (průměr ČR 10,7 ‰), tato hodnota byla mezi ostatními kraji čtvrtá nejvyšší. Nejméně zemřelých na jeden tisíc obyvatel středního stavu bylo zjištěno v Hl. m. Praze (9,7 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Karlovarském kraji (11,9 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 0,6 ‰ obsadil jedenácté místo. Nejvyšší přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán v Hl. m. Praze (přírůstek 2,3 ‰), nevyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou vykázal v prvním až třetím čtvrtletí 2018 Karlovarský kraj (úbytek 2,3 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním zaujal Královéhradecký kraj desáté místo (úbytek 0,0 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 11,4 ‰ první místo. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování (14. místo) byl zaznamenán opět v Karlovarském kraji, kde migrační úbytek dosáhl ve sledovaném období hodnoty -1,6 ‰. Při porovnávání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou -0,7 ‰ umístil na desátém místě, nejvyšší celkový přírůstek byl vykázán ve Středočeském kraji (12,3 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v prvních třech čtvrtletích 2018 zaznamenán v Karlovarském kraji (úbytek 3,9 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo v osmi ze čtrnácti krajů, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 27 739 osob, tj. 3,5 ‰.

 

Navazující publikace 130062-18 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Královéhradecký kraj měl k 30. 9. 2018 celkem 550 812 obyvatel - aktualita v pdf