Královéhradecký kraj měl k 30. 6. 2019 celkem 551 165 obyvatel

 

Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji během prvního pololetí 2019 zvýšil důsledkem kladného migračního salda, do třech okresů kraje se více obyvatel přistěhovalo, než odstěhovalo. Přirozenou měnou došlo k úbytku obyvatelstva, pouze v jednom z pěti okresů kraje se více obyvatel narodilo, než zemřelo. Absolutní i relativní počet živě narozených i zemřelých se meziročně snížil.

 

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 30. 6. 2019 celkem 551 165 osob, z toho 279 338 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku 2019 se počet obyvatel zvýšil celkem o 144 osob, celkově přibylo obyvatelstvo ve třech okresech kraje, zatímco v okresech Náchod a Trutnov byl zaznamenán celkový úbytek obyvatel. Přirozenou měnou v kraji ubylo 234 obyvatel, více zemřelých než narozených vykázaly čtyři okresy kraje, pouze v okrese Náchod přibyly přirozenou měnou 2 osoby. Důsledkem stěhování se počet obyvatel zvýšil o 378 osob, přírůstek obyvatel v důsledku stěhování byl vykázán v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, ve zbývajících dvou okresech kraje bylo migrační saldo záporné.

Tabulka: Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 podle okresů

Animovaný graf: Přírůstek / úbytek obyvatel v Královéhradeckém kraji v období 1995 až 1. pololetí 2019

V průběhu prvního pololetí 2019 se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 2 748 dětí, tj. 10,1 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (1 419 chlapců a 1 329 dívek). V porovnání se stejným obdobím roku 2018 je to o 86 dětí méně. V manželství se narodilo 1 347 dětí, tj. 49,0 %. Nejvíce dětí (1 272, tj. 46,3 %) se narodilo jako prvorozených, 1 043 dětí (tj. 38,0 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 433 dětí (tj. 15,8 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (846  dětí), v relativním vyjádření bylo nejvíce živě narozených zaznamenáno v okrese Náchod (10,6 ‰).

V kraji zemřelo během prvních šesti měsíců roku 2019 celkem 2 982 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 10,9 osob. Proti stejnému období roku 2018 se počet zemřelých snížil o 192 osob. Absolutně i relativně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (899 osob, tj. 11,1 ‰).

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 podle okresů

Animovaný graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Královéhradeckého kraje v 1. pololetí 2019

K 30. 6. 2019 bylo v kraji uzavřeno 1 133 sňatků, což bylo o 25 sňatků více než ke konci června 2018. V relativním vyjádření bylo uzavřeno 4,1 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo absolutně i relativně nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Hradec Králové (345 sňatků, tj. 4,25 ‰).

Ve sledovaném období bylo v kraji 647 manželství ukončeno rozvodem. Na 1 000 obyvatel středního stavu bylo v kraji rozvedeno 2,4 manželství. Nejvíce manželství bylo rozvedeno v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (176 rozvodů), v relativním vyjádření v okrese Jičín (2,6 ‰).

V prvním až druhém čtvrtletí 2019 v kraji celkově přibylo obyvatel, celkový přírůstek činil 144 osob, zatímco ve srovnatelném období roku 2018 byl v kraji zaznamenán celkový úbytek 401 obyvatel. Počet obyvatel se zvýšil ve třech okresech kraje, celkový úbytek byl zaznamenán v okresech Náchod (úbytek 149 osob) a Trutnov (úbytek 96 osob). Absolutně přibylo nejvíce obyvatel v okrese Hradec Králové (196 osob), relativně v okrese Rychnov nad Kněžnou (2,5 ‰).

Přirozenou měnou v kraji ubylo 234 obyvatel, v prvním pololetí 2018 činil přirozený úbytek 340 osob. Přirozený úbytek obyvatel vykázaly čtyři z pěti okresů kraje, pouze v okrese Náchod byl počet narozených o dvě osoby vyšší, než počet zemřelých. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně i relativně nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 95 obyvatel, tj. 1,6).

K 30. 6. 2019 byl v kraji zaznamenán přírůstek stěhováním 378 obyvatel, zatímco ke konci prvního pololetí 2018 činilo migrační saldo -61 obyvatel. Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, v okresech Náchod a Trutnov se počet obyvatel důsledkem stěhování snížil. Absolutně se počet obyvatel důsledkem stěhování nejvíce zvýšil v okrese Hradec Králové (přírůstek 249 obyvatel), relativně v okrese Rychnov nad Kněžnou (4,0 ).

Z kraje se v průběhu prvního pololetí 2019 vystěhovalo celkem 2 541 obyvatel, z toho 2 202 do ostatních krajů ČR a 339 do ciziny. Do ciziny se stěhovalo více mužů než žen (71,1 %). Do kraje se přistěhovalo 2 919 obyvatel, z toho 1 865 z jiných krajů ČR a 1 054 obyvatel z ciziny. Podíl přistěhovalých mužů z ciziny byl opět vyšší než podíl přistěhovalých žen (muži 67,7 %).

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj relativním počtem sňatků 4,1 ‰ desáté místo, nejvíce sňatků na 1 000 obyvatel bylo uzavřeno v Jihomoravském kraji (4,5 ‰), nejméně v kraji Zlínském (4,0 ‰). Rozvodovost kraje byla pátá nejvyšší v ČR, hodnota 2,4 ‰ byla o 0,1 p.b. vyšší než celorepublikový průměr. Relativní počet živě narozených (10,1 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na devátou příčku (průměr ČR 10,4 ‰), relativně nejvíce dětí se narodilo v Hl. m. Praze (11,0 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Karlovarském kraji (9,4 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl hodnoty 10,9 ‰, touto hodnotou zaujal kraj opět deváté místo. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v Hl. m. Praze (9,3 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Moravskoslezském kraji (11,7 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 0,9 ‰ obsadil osmé místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán pouze ve čtyřech krajích, nejvyšší v Hl. m. Praze (1,7 ‰). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou vykázal k  30. 6.  2019  Karlovarský kraj (úbytek 2,3 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním zaujal Královéhradecký kraj deváté místo (přírůstek 1,4 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 11,0 ‰ první místo. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování (14. místo) byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji, kde migrační úbytek dosáhl ve sledovaném období hodnoty -1,2 ‰. Při porovnání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou 0,5 ‰ umístil opět na devátém místě, nejvyšší celkový přírůstek obyvatel byl vykázán ve Středočeském kraji (11,5 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v prvním pololetí 2019 zaznamenán v Moravskoslezském kraji (úbytek 3,1 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo v devíti krajích, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 18 841 osob, tj. 3,6 ‰.

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v 1. až 2. čtvrtletí 2019 podle krajů

Animovaný graf: Demografické události v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2017, 2018 a 2019

 

Další informace naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2019

 

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: jana.becvarova@czso.cz

tel: 495 762 322

 

  • Královéhradecký kraj měl k 30. 6. 2019 celkem 551 165 obyvatel - aktualita v pdf
  • Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 podle okresů
  • Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019 podle okresů
  • Pohyb obyvatelstva v 1. až 2. čtvrtletí 2019 podle krajů