Důchody v Královéhradeckém kraji v roce 2022

 

Ke konci roku 2022 pobíralo v kraji některý z důchodů 158 377 osob, z toho 133 023 osob pobíralo starobní důchod samostatně nebo v kombinaci s pozůstalostním důchodem. Průměrná výše starobního důchodu meziročně vzrostla o 2 619 Kč na 17 905 Kč. Starobní důchod mužů byl v kraji v průměru o 3 012 Kč vyšší než žen.

V Královéhradeckém kraji pobíralo ke konci roku 2022 některý z důchodů celkem 158 377 osob. Mezi příjemci důchodů převažovaly ženy  (92 546 osob, tj. 58,4 %) nad muži (65 831 osob, tj. 41,6 %). Celkový počet příjemců důchodů se meziročně snížil o 550 osob, tj. o 0,3 %. Po dlouhodobém trendu nárůstu počtu příjemců důchodů byl již třetím rokem zaznamenán meziroční pokles, který ovlivnila pandemie covid-19 a s ní související zvýšený počet zemřelých ve vyšších věkových skupinách.

Nejvyšší 84% podíl z celkového počtu důchodců tvořili příjemci starobního důchodu (plného i poměrného, v souběhu s důchodem vdovským nebo vdoveckým), jejich počet ke konci roku 2022 činil 133 023 osob. Důchod vdovský nebo vdovecký sólo pobíralo 1 114 osob, tj. 0,7 % všech příjemců důchodů, kombinovaný pozůstalostní důchod, tj. souběžně se starobním nebo invalidním důchodem, pobíralo 33 683 osob, tj. více než jedna pětina. Příjemců sirotčího důchodu bylo 1 955 osob, tj. 1,2 %. Invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně pobíralo 21 948 příjemců, tj. 13,9 %.

Meziročně se počet příjemců starobních důchodů (plných i poměrných, včetně souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) v kraji snížil o 304 osob, tj. o 0,2 %, v porovnání s rokem 2012 jejich počet poklesl o 2 207 osob, tj. o 1,7 %.

Celkový počet příjemců invalidních důchodů (včetně souběhu s pozůstalostním důchodem) v porovnání s rokem 2021 stagnoval, snížil se pouze o 94 osob, tj. o  0,4 %, od roku 2012 se jejich počet snížil o 1 654 osob, tj. o 6,9 %.  Meziročně byl zaznamenán úbytek příjemců invalidního důchodu 3. stupně, a to o 3,6 %. Počet příjemců invalidního důchodu 2. a 1. stupně se meziročně zvýšil o 2,2 %, resp. o 1,9 %. V desetileté časové řadě se počet příjemců důchodu 3. stupně snížil o více než čtvrtinu ve prospěch příjemců důchodu 2. a 1. stupně (nárůst o více než 28 %, resp. o 6,7 %).

Počty příjemců vdovských důchodů včetně kombinovaných s jiným druhem důchodu dlouhodobě meziročně klesají (výjimkou byl pouze rok 2022, kdy byl evidován meziroční nárůst) za posledních 10 let se počet vdov snížil o 8,5 %. Počet příjemců vdoveckých důchodů se v čase příliš nemění, od roku 2012 počet vdovců poklesl pouze o 1,7 %. U počtu příjemců sirotčího důchodu byl evidován meziroční pokles o 4,1 %, od roku 2012 se snížil o více než 17 %.

Průměrná výše starobního důchodu (plného, bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) dosáhla v kraji ke konci roku 2022 částky 17 905 Kč, meziroční nárůst činil 2 619 Kč, tj. 17,1 %, za posledních 10 let se průměrné starobní důchody zvýšily o více než dvě třetiny (o 7 238 Kč, tj. o 67,9 %). Podobný trend byl v letech 2012 až 2022 zaznamenán také u vdovských a vdoveckých včetně kombinovaných se starobním nebo invalidním důchodem, tempo růstu bylo rychlejší u důchodů vdoveckých (nárůst o 65,7 %, resp. o 69,3 %), meziročně se vdovské a vdovecké důchody zvýšily o 16,8 %, resp. o 17 % a dosáhly tak částky 18 916 Kč u důchodů vdovských a 21 141 Kč u důchodů vdoveckých.

U invalidních důchodů byl v porovnání s rokem 2012 nejvyšší nárůst zaznamenán u důchodů pro invaliditu druhého stupně (54,9 %), mírněji vzrostly invalidní důchody třetího stupně (56,4 %), nejmenší nárůst byl zaznamenán u invalidních důchodů prvního stupně (47,7 %). Meziroční nárůst invalidních důchodů se pohyboval v intervalu 16,2 % (invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně) až 17,0 % (invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně). Invalidní důchodci tak ke konci roku 2022 pobírali v závislosti na stupni invalidity v průměru 15 696 Kč (třetí stupeň), 10 513 Kč (druhý stupeň) a 8 953 Kč (první stupeň). Sirotčí důchod byl v prosinci 2022 vyplácen v průměrné výši 9 496 Kč, od roku 2012 se zvýšil o 70,5 %, meziroční nárůst činil 17,4 %.

Z genderového pohledu byl patrný rozdíl v průměrné výši všech druhů důchodů. Největší rozdíly mezi muži a ženami byly zaznamenány v roce 2022 u starobních důchodů, muži pobírali v průměru o 3 012 Kč více než ženy, rovněž vdovecký důchod (včetně kombinovaného s důchodem starobním nebo invalidním) byl v průměru o 2 489 Kč vyšší než důchod vdovský. U invalidních důchodů se rozdíl ve výši důchodu mužů a žen pohyboval v intervalu 484 Kč (invalidní důchod pro invaliditu 1. stupně) až 754 Kč (invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně) ve prospěch mužů.

Průměrná výše starobního důchodu (plného, bez souběhu s důchodem vdoveckým nebo vdovským) v kraji byla v porovnání s republikovým průměrem nižší u mužů i u žen, muži v Královéhradeckém kraji pobírali v průměru o 343 Kč méně, u žen byl rozdíl zanedbatelný, pouhých 57 Kč. Z pěti okresů kraje překročil republikový průměr pouze okres Hradec Králové, kde starobní důchod dosáhl u mužů částky 20 070 Kč a u žen 17 014 Kč. Nejnižší důchody v kraji pobírali starobní důchodci v okrese Náchod (muži 18 974 Kč, ženy 15 974 Kč).

mezikrajském srovnání se Královéhradecký kraj s průměrnou výší starobního důchodu (plného, bez souběhu s vdoveckým nebo vdovským důchodem) umístil na 7. místě. Za hl. m. Prahou, kde byly starobní důchody nejvyšší (1. místo), tak zaostával o 1 363 Kč. V porovnání s Karlovarským krajem (14. místo) byly v kraji starobní důchody v průměru o 469 Kč vyšší. Invalidní důchod v kraji byl ve všech třech stupních mírně nad republikovým průměrem, nejnižší průměrný invalidní důchod třetího a druhého stupně byl vyplácen v hl. m. Praze, invalidní důchody prvního stupně byly nejnižší v Karlovarském kraji. Nejvyšší invalidní důchod třetího stupně pobírali invalidní důchodci ve Zlínském kraji, invalidní důchody druhého a prvního stupně byly v průměru nejvyšší v Kraji Vysočina. Výše vdovského důchodu (bez souběhu se starobním nebo invalidním důchodem) zaujala v mezikrajském srovnání prostřední 7. místo, vdovského kombinovaného pak 6. místo, přesto nedosáhla na republikovou průměrnou hodnotu. Vdovecké důchody sólo zaujaly osmou příčku, kombinované vdovecké důchody byly mezi ostatními kraji spíše nižší (10. místo), v porovnání s republikovým průměrem pobírali příjemci kombinovaného vdoveckého důchodu v průměru o 396 Kč méně. Výší sirotčího důchodu zaujal kraj 6. místo a překročil tak o 131 Kč republikový průměr.

Dlouhodobě se v kraji meziročně zvyšuje počet příjemců předčasného starobního důchodu, zároveň stoupá podíl předčasných starobních důchodců na příjemcích starobních důchodů celkem. V prosinci roku 2022 pobíralo v kraji předčasný důchod celkem 40 351 osob (17 563 mužů a 22 788 žen), tj. 30,4 % všech příjemců starobních důchodů. V porovnání s rokem 2012 se počet příjemců předčasných starobních důchodů zvýšil u mužů o 39,0 %, u žen byl nárůst 33,1 %. Zatímco roce 2012 pobíralo předčasný starobní důchod jedna čtvrtina příjemců starobních důchodů mužů a jedna pětina žen, jejich podíl na celkovém počtu příjemců starobních důchodů se každoročně zvyšoval na současných 32,7 % u mužů a 28,8 % u žen.

 

 

Další informace o důchodech v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Sociální zabezpečení

 

 

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: jana.becvarova@czso.cz

tel.: 495 762 322


  • Důchody v Královéhradeckém kraji v roce 2022 - komentář v PDF
  • Příjemci důchodů a průměrná výše důchodu podle druhu důchodu v Královéhradeckém kraji v letech 2017 až 2022
  • Průměrná měsíční výše sólo důchodů podle krajů v prosinci 2022
  • Příjemci předčasných starobních důchodů v Královéhradeckém kraji podle pohlaví