Důchody v Královéhradeckém kraji v roce 2019

 

Ke konci roku 2019 pobíralo v Královéhradeckém kraji některý z důchodů 161 264 osob. Průměrný starobní důchod činil 13 334 Kč a zaostával tak za republikovým průměrem o 153 Kč. Starobní důchod mužů byl v kraji o 2 294 Kč vyšší než starobní důchod žen.

 

V Královéhradeckém kraji pobíralo ke konci roku 2019 některý z důchodů celkem 161 264 osob, z toho necelé dvě třetiny tvořili příjemci starobního plného důchodu (sólo, tj. bez souběhu s důchodem vdovským nebo vdoveckým). Více než jedna pětina příjemců důchodu pobírala důchod vdovský nebo vdovecký, včetně kombinovaného, tj. souběžně se starobním nebo invalidním důchodem. Invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně pobíralo téměř 14 % příjemců důchodů.

Tabulka: Příjemci důchodů  a průměrná výše důchodu podle druhu důchodu v Královéhradeckém kraji v letech 2014 až 2019 (stav v prosinci)

Meziročně se počet příjemců plných starobních důchodů (sólo) v kraji zvýšil o 0,5 %, v porovnání s rokem 2014 počet starobních důchodců vzrostl o více než 4,5  tisíce osob, tj. o  4,6 %. Přestože se celkový počet příjemců invalidních důchodů v porovnání s rokem 2018 zvýšil o 0,2 %, v nejpočetnější skupině příjemců invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně byl zaznamenán pokles o 1,8 %, ve prospěch příjemců důchodu pro invaliditu 2. stupně (nárůst o 2,6 %), resp. pro invaliditu 1. stupně (nárůst o 1,7 %). Při porovnání s rokem 2014 se celkový počet příjemců invalidního důchodu snížil o 1,8 %, ve skupině příjemců invalidního důchodu 3. stupně o více než desetinu, zatímco u příjemců invalidního důchodu 2. stupně byl zaznamenán téměř pětinový nárůst. Počet příjemců sirotčího důchodu poklesl meziročně o 1,4 %, od roku 2014 se počet osob pobírajících sirotčí důchod snížil o více než 14 %.

Graf: Průměrné důchody podle pohlaví a druhu důchodu v HKK v prosinci 2019

Průměrná výše starobního důchodu (sólo) dosáhla v kraji ke konci roku 2019 částky 13 334 Kč, v porovnání s rokem 2014 se starobní důchody zvýšily v průměru o více než pětinu, meziročně pak o 8,6 %. Podobný trend byl v letech 2014 až 2019 zaznamenán také u vdovských a vdoveckých důchodů včetně kombinovaných (nárůst o 21,4,0 %, resp. o 22,8 %), meziročně se vdovské a vdovecké důchody zvýšily o více než 9 %. U invalidních důchodů byl v porovnání s rokem 2014 nejvyšší nárůst zaznamenán u důchodů pro invaliditu 2. stupně (20,3 %), mírněji vzrostly invalidní důchody 3. stupně (16,7 %), nejmenší nárůst byl zaznamenán u invalidních důchodů 1. stupně (15,7 %). Meziroční nárůst invalidních důchodů se pohyboval v intervalu 7,8  % (invalidní důchody pro invaliditu 3. stupně) až 10,5 % (invalidní důchody pro invaliditu 1. stupně). Sirotčí důchod byl v prosinci 2019 vyplácen v průměrné výši 7 083 Kč, od roku 2014 se zvýšil o 23,4 %, meziroční nárůst činil 10,9 %.

Z genderového pohledu byl patrný rozdíl v průměrné výši všech druhů důchodu podle pohlaví. Největší rozdíly mezi muži a ženami byly zaznamenány v roce 2019 u starobních důchodů, muži pobírali v průměru o 2 294 Kč více než ženy, rovněž vdovecký důchod byl v průměru o 1 812 Kč vyšší než důchod vdovský. U invalidních důchodů byl rozdíl ve výši důchodu mužů a žen pouze v řádu stokorun ve prospěch mužů.

Graf: Průměrná měsíční výše starobních důchodů plných sólo podle pohlaví a okresů HKK v prosinci 2019

Průměrná výše starobního důchodu v kraji byla v porovnání s republikovým průměrem nižší u mužů i u žen, muži v Královéhradeckém kraji pobírali v průměru o 266 Kč méně, u žen byl rozdíl zanedbatelný, pouhých 45 Kč. Z pěti okresů kraje překročil republikový průměr pouze okres Hradec Králové, kde starobní důchod dosáhl u mužů částky 14 959 Kč a u žen 12 652 Kč. Nejnižší důchody v kraji pobírali starobní důchodci v okrese Náchod (muži 14 192 Kč, ženy 11 907 Kč).

V rámci mezikrajského srovnání se Královéhradecký kraj s průměrnou výší starobního plného důchodu umístil na 7. místě, za hl. m. Prahou, kde byly starobní důchody nejvyšší (1. místo), tak zaostával o 1 050 Kč, v porovnání s Karlovarským krajem (14. místo) byly v kraji starobní důchody v průměru o 268 Kč vyšší. Invalidní důchod v kraji byl ve všech třech stupních nad republikovým průměrem, nejnižší průměrný invalidní důchod 3. stupně byl vyplácen v hl. m. Praze, invalidní důchody 2. a 1. stupně byly nejnižší v Karlovarském kraji. Nejvyšší invalidní důchody 3. stupně pobírali invalidní důchodci ve Zlínském kraji, invalidní důchody 2. a 1. stupně byly v průměru nejvyšší v Kraji Vysočina. Výše vdovského důchodu sólo patřila v porovnání s ostatními kraji k těm nižším (10. místo), výše kombinovaného vdovského důchodu byla v mezikrajském srovnání průměrná (7. místo), přesto nedosáhla na republikovou hodnotu. Vdovecké důchody sólo překročily republikový průměr (6. místo), zatímco kombinované vdovecké důchody byly mezi ostatními kraji spíše nižší (9. místo) a v porovnání s republikovým průměrem pobírali příjemci kombinovaného vdoveckého důchodu v průměru o 286 Kč méně. Výší sirotčího důchodu zaujal kraj 7. místo, a nepatrně tak překročil republikový průměr.

Tabulka: Průměrná měsíční výše sólo důchodů podle krajů v prosinci 2019

Dlouhodobě se v kraji meziročně zvyšuje počet příjemců předčasného starobního důchodu, zároveň stoupá podíl předčasných starobních důchodců na příjemcích starobních důchodů celkem. V prosinci roku 2019 pobíralo v kraji předčasný důchod 16 453 mužů a 21 292 žen. V porovnání s rokem 2014 se počet příjemců předčasných starobních důchodů zvýšil u mužů o téměř 18 %, u žen byl ve sledovaném období nárůst 14%. Zatímco roce 2014 pobíralo předčasný starobní důchod 27,8 % všech starobních důchodců a 22,9 % starobních důchodkyň, jejich podíl na celkovém počtu příjemců starobních důchodů se každoročně zvyšoval na současných 30,6 % u mužů a 26,1 % u žen.

Tabulka: Příjemci předčasných starobních důchodů v Královéhradeckém kraji podle pohlaví

 

 Více informací o důchodech v Královéhradeckém kraji je k dispozici v menu Statistiky v odkaze Sociální zabezpečení

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

 

  • Důchody v Královéhradeckém kraji v roce 2019 - aktualita v pdf
  • Příjemci důchodů a průměrná výše důchodu podle druhu důchodu v Královéhradeckém kraji v letech 2014 až 2019 (stav v prosinci)
  • Průměrná měsíční výše sólo důchodů podle krajů v prosinci 2019
  • Příjemci předčasných starobních důchodů v Královéhradeckém kraji podle pohlaví